Tag Archives: F 1207

Våra nyheter på Svenska – Slutet av 2020

Z69 659 anlände i december. Klassificeringen Z69 tillämpades på en sortiment av växlingstraktorer, så vi har använt denna klassificering för att gälla för Roco-modellen. Precis som med cateringvagnen R5 används denna lok för att fylla en lucka, en alternativ växellok till Z65 / Z70. Roco producerade modellen redan på 1980-talet och den fanns endast tillgänglig i ett tågsats som Z66 000.

F 1207 är nu redo för fullständig testning. Den nya motorn anlände den 1 december efter att ha hållits upp i Storbritanniens postsystem. Den nya motorn monterades den 7 december. Vi började med att lödda på två långa kablar och ansluta dem direkt till en styrenhet, vilket visade att motorn fungerade OK. Nästa jobb var att försiktigt hamra på svänghjulet och lämna exakt 4 mm spindel utsatt mellan det och motorhöljet. Sedan föll allt på rätt plats, snyggt uppradat och säkert. Ledningarna anslöts sedan direkt till styrenheten igen, och med bara en liten kraft kröp loket framåt och sedan tillbaka. Nästa jobb var att sätta ihop allt igen, och sedan ”Heljans syndrom” startade; en elektrisk kontakt längre fram bröt och vi var tvungna att separera loco och anbud igen (ett jobb som också riskerar elbrott)! Men detta var allt gjort och i slutet av dagen var loket i körklart skick, smidigare än det någonsin hade kört tidigare. Följande dag monterade vi tillbaka ångröret som bröt sig under dagen och den nya visslingen. Den nya visselpipan är inte en äkta artikel eftersom Heljan inte levererar dem; så vi har monterat närmaste alternativ; en 4 mm skala Markits LNER ‘Pacific’ visselpipa. En irritation för att lösa senare är belysningen; den tänds korrekt framför körriktningen, men den tänds också vid halv ljusstyrka på baksidan av körriktningen; förmodligen en back-EMF-fråga.

En Jeco/DJH-sats för N loco har anlänt och efter att ha arbetat mycket på F 1207 är vi ganska säkra på att kunna bygga den. Satsen är en blandning av etsad metall och gjuten metall, och det verkar som att den bara behöver färg för att kunna komplettera den. Vi köper dock också ersättningsnummer; 1304 har inte bevarats och är därför mindre benägna att kopiera besökare till den nya järnvägen! (De andra tillgängliga siffrorna är 576 (Ängelholm), 641 (Gävle) och 1173 (Stockholms Ånglokssällskap).) Vi tog med sex färger från Storbritannien; tyvärr läckte en av dem på vägen!

Under december började vi med att montera en fästmutter på chassit! Vi upptäckte att satsen (efter design) saknar en Bellcrank, så vi har gjort en från en offcut! Vi målade sedan delarna som blir för svåra att måla när pannan, tankarna och chassit är monterade och arbetet fortsätter i januari.

Trots att 1990-talets leveranser verkligen är för moderna för större delen av vårt lager, introducerades den första av den blå / svarta färgen ungefär vid den tidpunkt då vår epok slutar. B5FKRT 5017 gick med i flottan i december och ger oss större flexibilitet med tågformationer.

Fv1 (fd-F5-L) 25786, vår första vanliga SJ-bruna Fv1 kom äntligen i december. Det här är en Heljan-modell och vi har alla tre av deras ‘speciella’ livery-versioner redan (TGOJ grön, “Pressbyrån” brun och SJ service grå), så det här är ett särskilt välkommet tillskott! Den behöver en buffert reparerad / bytas ut och en låda, men den är annars i gott skick.

Frilansbagaget (FM4 55420) sattes slutligen ihop i december. Det beslutades att lägga till en plog i slutet under hytten, så en extra Roco-plog monterades på boggin. Vi hade förbisett behovet av buffertar, och även om vi hade mycket tillgängligt hade vi bara två lager tillgängliga, så vi var tvungna att improvisera i hyttänden – och det ser bra ut. Vi hittade också några Rc-loco-speglar att lägga till som en sista minuten-idé, så dessa kommer att målas senare tillsammans med alla andra hakningar som kan behövas.

(NOJ) Gs 761 hade en koppling justerad eftersom den pekade bort från horisontell!

Efter det nedslående slutförandet av Tekla (se novemberens nyheter) har en låda gjorts och den har tagits bort. Kanske en dag i framtiden kommer vi att bygga en bättre proportionerad från grunden.

December 2020 News

Z69 659: The classification Z69 applied to an eclectic collection of shunting tractors, so we have used this classification to apply to the Roco model said to be a Z66 (which it certainly isn’t).  As with the R5 catering carriage, this loco is being used to fill a gap, an alternative shunting loco to the Z65/Z70.  It was purchased, second-hand, during December.  Roco produced the model back in the 1980s and it was only available in a train set as Z66 000.

F 1207: The new motor arrived on December 1st, having been held up in the UK’s mail system (the shop had wasted no time sending it out).  Then, a chance meeting with a friend and a trip out to a model shop procured some better wire for the loco… and a new whistle (the home made spring-loaded one didn’t work out)!  The new motor was fitted on the 7th.  We started by soldering on two long cables, and connecting them directly to a controller, which proved the motor worked OK.  Then, using a modellers’ power tool, we cut away the spindle protruding at the ‘contact’ end because it isn’t needed and is in the way.  Next job was to gently hammer on the flywheel, leaving exactly 4mm spindle exposed between it and the motor casing.  Then it all dropped into its correct place, nicely lined up and secure.  The wires were then connected directly to the controller again, and with only slight power, the loco crept forward and then back.  Smooth performance such that we had never seen before with this model!  Satisfied this far, the next job was to put it all back together, and then “Heljan Syndrome” kicked in; an electrical contact further forward broke and despite our best efforts we did now have to separate loco and tender again (a job which also risks electrical breakage)!  But, this all done and by the end of the day, the loco was in running order (pending proper running in), more smoothly than it had ever run before.  On the following day, we refitted the steam pipe that broke away during the day, and the new whistle.  Job Done!  (The new whistle, by the way, is not a genuine article because Heljan doesn’t supply them; so we’ve fitted the nearest alternative; a 4mm scale Markits LNER ‘Pacific’ whistle.)  An irritation for solving later is the lighting; it comes on correctly at the front of the direction of travel, but it also comes on at half brightness at the rear of the direction of travel; probably a back-EMF issue.

N 1304: A Jeco/DJH kit for the N loco has arrived, and having worked extensively on the F 1207, we’re reasonably confident of being able to build it.  The kit is a mixture of etched metal and cast metal, and it seems that it only needs paint to be able to complete it.  We are, however, also purchasing replacement numbers; 1304 has not been preserved and is therefore less likely to duplicate any visitors to the new railway!  (The other available numbers are 576 (Ängelholm), 641 (Gävle), and 1173 (Stockholms Ånglokssällskap).)  We brought six paints from the UK; unfortunately one of them leaked on the way!

For ore train shunting, eight eight-coupled (D / 0-8-0T) tank locomotives were procured for the Ore Line in 1900.  However, it was quickly found that the locomotive type was also suitable for heavy shunting on southern and central Swedish railway yards and until 1920 the number was increased to a total of 64 locomotives.  However, it was appropriate to also supply shunting locomotives with superheaters and in 1922-32 superheating was introduced in 44 of the locomotives which received new identity Na.  Other locomotives were scrapped or sold in the years 1925-37 to GDJ, TGOJ, JLJ, HHJ, SSJ and NBsJ, including N 578, 641, 645 and 1167 which returned with the nationalization of Gävle – Dala Järnväg in 1948, which were then also superheated.  From 1942, the locomotive type was again called N at SJ, when all locomotives (including the nationalised ones) were now superheated locomotives and equal.  The N locomotives became popular and indispensable shunting locomotives at railway yards and in ports around the country until the end of the steam locomotive operation. They were set aside as standby locomotives, but were not scrapped until 1973.  Most were scrapped, but a handful remain as museum locomotives.

We made a start late December by fitting a securing nut to the chassis!  Then work stopped whilst we investigated the kit because a problem had been identified.  One of the bell cranks (comprising lifting arm and reversing arm) was missing.  Even though the drawings indicated that there should be two, the etched sheet had only one.  So, we improvised; the supplied one went on the side of the reversing rod, and a lift arm was made for the other side from brass off-cut!  These were fitted in place, and then the housing for them fitted also; but work stopped here due to the need to paint some parts before proceeding, and we had no brush-cleaner/thinner to hand!  After the Christmas break (with shops closed), the thinner arrived and we were able to continue.  The parts painted at this early stage are ones that would be difficult to get at once the model has been built; boiler sides and adjacent tanks sides, and chassis area under the boiler.

B5FKRT 5017: Although the 1990s liveries are really too modern for the bulk of our stock, the first of the blue/black livery was being introduced at about the time that our epoch ends.  This second class coach joined the fleet in December, and allows us greater flexibility with train formations.

Fv1 (ex-F5-L) 25786: Our first plain SJ-brown Fv1 arrived in December, at last.  This is a Heljan model and we have all three of their ‘special’ livery versions already (TGOJ green, Pressbyrån brown, and SJ service grey), so this is an especially welcome addition!  It needs one buffer repaired/replaced, and a box, but it is otherwise in good condition.

FM4 55420: The freelance baggage carriage was finally put together in December.  It was decided to add a plough to the end under the cab, so a Roco yellow plough (which was certainly surplus) was repainted red and fitted to the bogie.  We had overlooked the need for the buffers, and although we had plenty available, we only had two stocks available, so we had to improvise at the cab end—and it looks OK.  We also found some Rc-loco mirrors to add as a last minute idea, so these will be painted later, along with any other snagging that might be needed.

(NOJ) Gs 761: There was an issue with the coupling height with this retrofitted wagon, and we found that the actual height was correct, but the ‘stalk’ was not 90° from the horizontal, so the coupling was pointing down.  This has all now been corrected (with a bit of packing), and is fit for service.

Tekla: Following the disappointing completion of this model (see last month’s news), a box has been made and it has been put away.  Maybe one day in the future, we’ll build a better-proportioned one from scratch.

Manufacturer News

HNoll: Unfortunately, there was not time to produce the proposed carriages (A7 etc, B7 etc, R4R etc,) before Christmas.  There were simply too many carriages and other customers in line.  There is a belief that they can deliver before the Chinese New Year, which means delivery in February, but don’t hold your breath.

Jeco: The X2000 is to be reissued as a four-car set, both SJ liveries and in AC and DC varieties.  A second set would be welcome here (but our funds may preclude it)!

November 2020 News

November has been a busy month…

Rc3 1027 is getting more ready to be used in double-heading and for testing new track before being connected to controllers.

 1. Modifications were made to the superstructure so that coupling mechanisms could be retrofitted.  The loco is of no use without couplings, so it was a necessary job!  Fitting Symoba 111+107 was straight forward, and the only extra work was to make the cut-out in the ploughs so that the couplings could poke through.
 2. We found some 13.5mm Ø wheels in stock and have fitted these into the bogies.  We also found some weights which have been fitted inside the loco, to the chassis.  Thus, it is now ready to run (notwithstanding repainting into an earlier livery at a later date).

T21 64 returned to service (for proper running-in) at the beginning of the month.

 1. A small control panel on the chassis was repainted later (it was too bright!), and a better way of fitting the handrails has been devised.  The new handrail work will be for a later date.

T45 328 also made progress.

 1. The ploughs were painted matt red, but the first coat was cleaned off so that they could be cleaned with fibre brushes and reapplied; and this has certainly made an improvement.
 2. Other painting included the bogie sides and bolsters, but of course these cannot be fitted until we have obtained a drive package for the model.
 3. With the arrival of a ‘tap’ for M2, we were able to properly tap the holes for the screws to hold the body to the chassis.
 4. We suffered a slight hiccup when we intended to apply the number decals to the buffer beams.  We had failed to notice that the red does not go all the way up to the running board!  So, this part of the red has been painted over, and then the number applied.  This loco has now gone back into storage until a motor and drive-train can be sourced for it.  In all other respects, it is ready for service.

F 1207 had some significant progress during November.  The biggest breakthrough came on the first weekend of the month, which some would argue is a little ironic: remember that this is an important Swedish locomotive, made by a Danish manufacturer… that weekend was the 500th anniversary of the Stockholm Bloodbath; we’ll leave it to you to look up the historical relevance!

 1. With some technical advice, we were able to separate the motor from the fly-wheel, and the same from the old T21 motor assembly.  Under test, we found that by inserting the ‘F’ core into the ‘T21’ casing, there was no magnetic resistance.  Reassembled with this substitution, the motor turned freely under power—one way only; completely ‘dead’ the other way!  Remembering that this is a Heljan model, we rewired and re-soldered connections and it started to work properly, but clearly needing running-in.
 2. Refitted to the loco, all was not well.  In fact, the newly assembled hybrid motor seemed to  work the wrong way (easily corrected by swapping the wires over), and then not at all.  Then smoke arose from where smoke should not arise and the controller cut out!  So, a new motor needs to be fitted.  There is also a temptation to remove the PCB completely and fit our own suppressor (capacitor) and resistors, but that will be only if all else fails.  A new motor is on order, but it seems to be taking a long time in coming (from Sheffield).
 3. Following several hours research into the model’s internal wiring, the new smoke-box door headlamp was fitted and brought into use.  It is correctly a so-called ‘warm-white’ and thus contrasts with Heljan’s ‘ice-white’ lamps.  The latter will be dyed accordingly.
 4. Boiler cab fittings have been painted with brass, copper and steel coloured paints.

K24 1775 returned to the Railway during November.  There was only one K24, and its number was 1776, so we shall see about getting ours corrected.  Curiously, when Liliput first produced the model, they got the number correct; but they later issued it as 1775 and 1772, both incorrect, yet only 1772 came with etched numberplates!

 1. The model has NEM coupling pockets, but removal of the couplings requires the chassis to be taken apart, so close couplings were retrofitted later in the month!
 2. Whilst we had the loco apart for checking over, we painted the cab fittings brass, copper and steel where appropriate, and a red regulator!
 3. The NMJ wagon, G 1000 of the NOJ (Nässjö Oskarshamn Järnväg) has been purchased to support this loco, as has an old Piko Gs 761, also of the NOJ.  The latter did not have NEM pockets, but these have now been retrofitted (Symoba, again), and all three vehicles (loco and two wagons) have close couplings inserted!  (More about the Piko wagon below…)
 4. Before SJ took over the K24, it was owned by the NOJ as their loco number 29.  For more information, see our Available Models section.

Yd 343 came in for a little more work.

 1. The ‘A’ end markers were fitted to this model.  A small job, but makes the world of visual difference!

FM4 55420 has been painted.  The decision was taken to reject the Orange “Mätvagn” livery for this model, and instead to paint it the same way as the R5, old SJ brown, but with black at window height.  It is, after all, another ‘freelance’ carriage.

 1. Because this model has had several livery considerations, it really needed sanding down first, then grey primer.  The model was sanded again between two coats of primer, and when the first coat of SJ Brown went on, it went on very well!  Obviously, its overall appearance is still a little compromised—best viewed from a distance!
 2. The gloss black at window height is now matt black.  But we have decided against repainting the roof, light grey is authentic for the brown livery.
 3. An ASEA bogie was repainted (from light grey) to match this vehicle.  This bogie is a temporary measure until the designated MD bogie has been relinquished by the T45 loco, which is borrowing it until a motor-bogie has been fitted.
 4. Extra weight was required, and we have therefore found an excellent recycling exercise for Märklin AC wheel-sets; held in with ‘gorilla-glue’ four wheel-sets provide enough weight!
 5. The number transfers have been applied, and we have used 55420, which is labelled for type F24K presently.  We will, at a later date, change the ‘24K’ to ‘M4’!

R5 2602 has continued, following the collection of some old parts in store, spare parts from former UGJ models!

 1. A bolster was fitted to each end of the chassis to serve as a buffer-beam, and for good measure, reinforced with ‘L’ section extrusion.  The buffer centres are a scale distance of 6’ apart (easier to measure in scale than actual), so marking the bolster was easy from a width point of view; getting height right was a bigger challenge!
 2. Symoba 111+103 couplings have been fitted to this model (requiring much of the new buffer beam to be cut away), and it was nice to find a use for the #103 standard pockets!
 3. End gangways were made up (the X2000 pattern was quite unsuitable), and end lights (non-working) were fitted using British ‘Replica Railways’ products designed as headlamps for 00-scale diesels!  Painted black with red lamp sections, they look quite the part!
 4. Final assembly was conducted near the end of the month, and we now have an extra catering carriage, quite freelance, but useful until more suitable models are produced.

The Tekla (aka Strömavtagarvagn) was recovered from storage, and some effort has been made to get that kit completed.  A plan of action was for a whole week, with one job each day.  Although the jobs were all quite small, this is a delicate kit, and should not be rushed!  Of equal urgency was a box for it to go into because it is rather lightweight and prone to damage!

 • This device is used at loco-sheds that house electric engines but were built before electrification, thus no cables go into the sheds.  With the loco’s pantographs lowered, the Tekla provides power to the loco; one end slides onto the lowered pantograph, the other end makes contact with the wire outside.  LEG’s film “1435 Elloksveteraner del 2” shews one in use.
 1. Naturally, we started with the easier jobs; painting the wheels and fitting them using thin ‘piano wire’ for the axles.  Super-glued into place (wheels onto axles), we now have a device that can be moved along the track—all wheels turn!
 2. The ‘stretchers’ on the top required more intensive work, however.  We didn’t have all of the required drill bits available (0.4mm, 0.6mm 0.8mm) and neither of our pin vices could hold the 0.4mm that we did have!  But using an old dentists’ drill (kindly donated years ago), we were able to create 0.7mm holes and fill with glue or solder where necessary!  Despite the precarious nature of this, it seems to have worked!
 3. Unfortunately, the 0.8mm holes go into 0.9mm plastic, so that didn’t work out.  We fitted reinforcers to the top of the frame, into which we have bored 0.9mm holes, and the insulators fit into that easily.
 4. The shape-formation of the stretchers, which needed parts soldering on, was another unfortunate problem!  This didn’t work out at all well.  The cantilevers for the stretcher that reaches to the contact wire are now made from ‘L’ section brass (instead of 0.5mm round) and soldered into place; but the insulators for the other stretcher have been gorilla-glued instead of soldered.
 5. The model finally went together at the end of the month, a few compromises here and there but not completely ruining the visual appeal.  Unfortunately, we have found that it is only a visual model (we had hoped to use it for interesting shunting purposes as designed), but as the photo shews, the stretcher to the pantograph is nowhere near long enough!  (Even if we took off our coupling so that the buffer beam could press against the loco buffers, it would still not reach!)
 • The box should be built in the early part of December.

October 2020 News

October has been a busy month…

Rc3 1027 has received some more work and investigation.

 1. It has been fitted with Märklin pantographs of the correct LLXJE-235 type. Unlike the ones fitted to this Editions Atlas model, the new ones can be raised and lowered. There is a minor problem with the rest of the roof detailing, however, in that when lowered, the pantograph at the ‘B’ end rests on an insulator, but that is a job for another day!
 2. As with our Heljan models, things just fall off this model regardless of how delicately it is handled. We have also found that handrails and suchlike are very brittle, so we might look into buying a Roco handrail accessory pack (if still available) and refit this model accordingly. Obviously, the extra handrails and steps for the Radio Control facility will need to be scratch-built!
 3. Other work pending includes replacement wheels (conforming to NEM standards), extra weight, and couplings so that this loco can be used for double-heading! Symoba couplings look most likely.

A great sense of achievement occurred on October 6th; T21 64 ran under its own power! Two days later, it was run-in on a test track at another location. It sounded a little ‘rough’ and more work has been be necessary, but the light is in sight!

 1. There are many electrical problems, soldered contacts just breaking off, for example; and random short circuits. But as October came to close, the loco was ready for testing and running in.
 2. The buffer-beam ‘arch’ at the ‘A’ end prohibited the NEM coupling mechanism from functioning properly, so that has now been filed to a wider profile and the paint touched up.
 3. More attachments have fallen off at the slightest touch, so they are being progressively put back on with reinforcement. The hooter now fits into a hole and is more secure, but although the handrails have been refitted, we’re not convinced they’re going to stay (each one has two pin-size fixings), so another idea needs to be thought up!
 4. A little more white metal has been ground off the interior of the upper chassis, and off the end of the gear; our test with black paint proved that they were making contact, but not any more.
 5. T21 64 with handrails refitted – at the time of publishing, one had come off already, but a new design of handrail and fitting is being developed.

T45 328 also received some more attention.

 1. Plexiglass blocks were mounted to the cab insides, and holes drilled; these will be the primary fitting pieces for the body to the chassis.
 2. Jeco hooters (for another loco) were acquired and fitted to the model, also.
 3. The running plate was painted a very dark blue (in accordance with the instructions) and with a ‘dirty black’ under-chassis, this doesn’t look bad at all. The buffer beams, stocks and buffers have been painted, also.
 4. We have fitted so-called ‘accommodation bogies’ to this model so that we can get a better perception of how it should look.
 5. The body has needed opening out a little, so reinforcing beams have been fitted inside; these will come out when the eventual motor goes in.
 6. Symoba couplings have been fitted (mechanism 111 and pocket 110—if you’re familiar with the range) and with the loco standing on the track, it does look ready to roll, but of course it isn’t!

F 1207 has been the recipient of a lot of work, and as October drew to a close, progress was quite apparent! There is much to write about, but we are providing a summary here, and will do a more thorough account for a special feature, in due course!

 1. Loco and tender were easily separated; the mechanical coupling (a loop over a pin), the electrical coupling (a seven-pin plug and socket, a bit fiddly), and the cardan shaft (sleeved so that it comes apart (and goes back together) easily).
 2. With the coal bunker removed from the tender, we found that it was DCC fitted(!)
 3. On a test track, analogue control produced the usual disappointing results; digital produced better results, but still far from ideal. (This curious running property is explained by the fact that DCC uses Pulse Width Modulation where the frequency of the power supply is varied, not the voltage.) The test was concluded with the DCC chip being replaced by a blanking chip as we have no intention to continue with DCC.
 4. Back to the tender where the motor is, there is a cardan shaft to drive the centre and trailing driving wheels on the loco, and a direct drive to the two axles in the leading bogie on the tender! We removed the poorly glued-on bulkhead and de-soldered four cables, and with little effort, the motor was now accessible.
 5. The motor was found to be faulty. It is (or was) a sealed unit and it offered resistance at 60° increments; which suggested that it was brushless with no ‘escape’ for the back-EMF. The motor is the same shape and size as the one from the T21 diesel, but with different attachments, so as the one removed from the T21 was not working anyway, we decided to investigate with that before working on the F motor. We found two brushes and three poles! Although made by a third party for Heljan, we found that after soldering the cables back on, the actual contacts just broke off, so a completely new motor looks on the cards!
 6. Then we investigated the loco. We were bothered by the fact that everything seems so loose and that there seems to be no safe way to handle the model. We were also annoyed that it does not have a top headlamp. Removing the pony-truck and bogie were simple enough; loosening the front of the boiler (via screw concealed by the bogie) was also easy. We had to be mindful of cables at the front, between the boiler and the running plate for the lighting. These were the reason that we wanted to get the loco apart in the first place, so that we could fit and wire in a top headlamp! But we noticed that the boiler was in two parts, where the grey meets the black, and that the smoke-box door was glued on. With the smoke-box off, and a gentle bit of prising with a screwdriver, we managed to separate the two parts of the boiler and get to the PCB within. It is more like a boiler with cladding, than two halves!
 7. During this investigation, however, we did establish the ‘fitting’ locations for the side running plates, and these have now been secured. This is more significant than could be realised; we now have a means of handling the loco without the fear of it falling apart.
 8. Like their T21 diesel loco, this has flimsy plastic steps on the tender, so these have also been reinforced with brass strip, and painted. We have removed the handrails on the back of the tender; not all locos had them all the time, and on this model they’re just another source of trouble.
 9. With whatever spare time has been available, with the locomotive dismantled, we have painted the boiler bulkhead with all its fittings, and in the cab, the wooden floor and the roof and walls.

We Have done a little work on our new Hilding Carlsson Yd 343.

 1. It was taken apart so that we could re-stick a counter weight inside the body. The model has two weights, one underneath the floor, and one to counterbalance the motor. The latter was loose.
 2. We reassembled the model with the motor correctly at the ‘A’ end, though the A-end markers are missing! (However, with the ‘A’ end leading the fuel intake is on the right, so we were able to identify it!) The model has a rubber-band drive; simple yet effective.
 3. We also adjusted one of the end luggage racks because it was coming loose.
 4. Also, following the study of the few colour photographs that are available, we have painted the cow-catchers red (they’re not really snow ploughs)!
 5. Yd 343 taken apart, shewing its simple-yet-effective means of power and assembly.

Y1 1308 and YF1 1331 have been fitted with Roco close-couplings into their NEM pockets. Fitting of things like mirrors has wisely been postponed until we are ready to start running them on a new layout.

 1. A curious problem was identified by an AJF Friend with the tail lights not working, but the LED did light up under test. It was found that the fibre optics can work a little loose and not put the light in the right place. Worth investigating if you have this problem with yours.

Project FM4 has been rekindled, and whilst actual work has been minimal, a more sensible way forward has been identified.

 1. The carriage is a UGJ F4 body with an X10 cab at one end!
 2. The body has been sanded down a little, ready for new primer and then it will be painted in SJ Orange as if a Mätvagn. We will use some decals that have been found in the box about, but need to research the numbers available to see what is most likely (an ex-F4, now scrapped, would be viable).

Project R5 has also been rekindled, even though it is not so necessary now. We have been converting a Heljan URB2 catering carriage to a loco-hauled carriage in protest at the complete absence of catering vehicles in H0 for SJ. Now, of course, we have the NMJ RB1 available, and the HNoll R4 arriving soon! Our R5 is being completed as we have come so far with it.

 1. It has been painted 1980s brown, but retaining the black band at window height. The roof and chassis are a much darker grey, and the ends are black.
 2. Roco ASEA bogies have been retrofitted. The holes for the original Heljan bogies were too near the ends (because the Heljan bogies’ pivot was not in the centre), so they were unsuitable. Instead, we drilled new holes wide enough for the Roco bogies to be a loose fit, and then mounted a plate beneath the chassis with a smaller hole to retain the catches. For strength, these have been ‘gorilla-glued’ into place!
 3. Symoba couplings seem the obvious choice for this model.

Having mentioned Symoba couplings; we have acquired a Height Gauge to comply with NEM-362, and this has been very useful for this purpose—especially with the modifications that have been made to the T21. It will be particularly useful also, on the Rc3 1027, T45 328, and R5 carriage, all of which are likely to receive this brand of coupling. We have put a link to the German-language Symoba website from this website.

We are considering the possibility of buying back the K24 steam loco (and doing some work on it to make it more authentic—see our recently updated guide to steam locos); there is a faint possibility of it receiving its earlier identity of NOJ number 29, but we’re not certain how easy that would be to do.

September 2020 News

Flytten till Sverige:
Operation “Sverigepilen” has begun. Despite the desire to get the new railway built as quickly as possible (to combat the withdrawal symptoms), an effort is being made instead to build a smaller ‘portable’ railway first, whilst the best options for the permanent layout are considered. If we are able to continue to divide the railway scenically, so that it can represent the north, central and south areas, then the ‘FLMJ’ title will remain. If not, then a new name will be sought. The temporary layout, however, could have a name to represent a remoter area of Uppland (our new location, until a more permanent home can be found)! But, there is also the settling in to be done (and new employment to be found), so progress will be very slow to start with. (Remember, the KRBJ wasn’t started until a year after moving into the old UK address.)

Work continued on T21 64 repairs, and this has become a very big undertaking. In fact, in dialogue with a Swedish railway modeller, it was declared that if we succeed in getting the loco into full working order, it will probably be unique! With no layout, presently, there doesn’t seem to be much urgency to complete the repairs, but this loco is desired for the earliest works trains when we do start building…!

 1. Brass strips have been added to the steps to strengthen them! The strips are ‘L’ section and fitted to the fronts because the backs are partially angled. A supporting piece going across the bottom joins the two uprights and supports the bottom-most step. Also, using brass strip, a plastic bottom-step has been replaced with a new stronger one. This one went together much more easily than the original Heljan designed ones! Painted dark grey, they can now be seen!
 2. Completely new handrails have been made from thicker material than supplied with the model. There are two types for the steps, four of each, and these will be fitted once we are satisfied that the rebuilding of the steps has been successful. The few other handrails are also being replaced with the thicker material.
 3. Larger ‘L’ section plastic has been glued on behind the fuel tanks and some other under-chassis components to prevent them from being knocked off when the loco is handled. We didn’t need to grind these down to stop them being hit by the coupling rods; they are perfectly at the right depth!
 4. The cause of the motor not turning when the two halves of the chassis were put together was found to be the shaft-mounted gear, which protruded a little too much and was being compressed by the top half of the chassis. This is a very solidly fitted gear and no attempts to move it or remove it were successful; so it was filed down, instead, as well as a little off the chassis. The inside of the chassis has been painted black so that if there is still a problem, we will see it on the scuffed paint!
 5. Cabling between the top half of the chassis and the motor, and between the top half of the chassis and the pick-up contacts is very flimsy and unreliable. Being directly soldered in place, it is not possible to fully take apart the chassis; however, we pulled these apart so that we could work on the model, and then we will re-solder them as the job comes to a close.

An abandoned project has been resurrected; that of the construction of T45 328. We were thinking of selling this kit, but we would much rather bring it into service. There were only five of these ASEA diesel locomotives, leased to SJ for evaluation, but they did not lead to further orders.

 1. An evaluation exercise found that only the copper contact strip was missing, but this is easily replaced. The kit was supplied without motor, gears or wheels, and we are under the impression that the recommended ‘running kit’ is no longer produced. We may have a contact in Sweden who can provide one, or we’ll have to go the ‘extra mile’ (or should that now be kilometre) and fabricate something!
 2. There are some jobs that can be done ahead of fitting the running gear. These included fitting the buffers and the fuel tanks, and preparing the holes for the M2 screws that will hold the model together. Onto the body, the glazing has been fitted, as well as the extra plexiglass which is to be used for securing the body to the chassis. Symoba coupling type 111 is recommended, so that is what we’ll go with.

F 1207 has come into the workshop for evaluation, to see, first, if it has the same type of motor as the T21, being a Heljan model (albeit steam outline), and then to see how well it runs whilst out of the model. This loco runs very well once it has got going, even slowing down to a crawl, but it doesn’t start from rest at all well. Suggestions to the cause originally included dodgy valve-gear, bad connection somewhere in the drive train, or weak magnet in the motor. During the first test, we were unable to remove the motor without breaking cables, so that has stayed where it is; but we can see that it is not the same as in their T21 diesel! We did find, however, a DCC decoder in the tender, and this could be the cause of all the running problems—similarly fitted ‘guests’ to the FLMJ have always been problematic, so when the work resumes during October, this decoder will be removed and any ‘bridging’ pieces fitted in its place!

After a very long wait, Y1 1308 and YF1 1331 arrived from NMJ. These are truly beautiful models and represent these Italian designed railbuses in original condition; without the air intake units on the sides, and of course, in SJ orange livery. If a third unit is to arrive here, it will be with the intakes, because that was an early modification, and everyone involved with the FLMJ has no memory of them without!

From one extreme to another; the almost oldest railbus type is the Hilding Carlsson Yd, and a Perlmodell model of one (with UF2 trailer) has been acquired. Bus and trailer are without numbers presently, but looking at Byggsvenskt’s website, we are intending to go for Yd 343 and UF2 1574. (The UF2 is the same as the UF6, but not modified!)

We also acquired, quite a long time ago, a couple of ‘Yd’ railbus kits in almost scrap condition! One is in Hilding Carlsson cream, and the other in HNJ red. But, we found that the models are actually of the Yp railbus (for narrow-gauge), of which only three were ever built. We have found a new home for the HNJ one with a friend, but the HC one could be rebuilt to H0n3 gauge for a later FLMJ diversion!

 • The HNJ one has been stripped back to bare metal and the new owner is certainly hard at work making a decent model of it. A new test-chassis has been 3D printed, and as this is experimented with, it is likely that a more robust version will follow.
 1. Our model fell apart as we started to work on it and we found that instead of being assembled with glue or modellers’ putty, it was held together with Blu-tack! This all needed cleaning off, and the badly cut glazing pieces (which left gaping great holes) have been thrown away. New glazing will eventually be provided with Micro-clear compound. The roof was the biggest surprise, it is made of balsa-wood! The worst of the excess material was cleaned off, and we still have a roof to refit when the model gets to that stage. The model has been glued back together so that we could see where modelling putty needs to be applied, and it seems that the roof is going to be the biggest area for this—we may even consider building a new one!
 2. Holes were drilled through the headlamp mouldings so that we can retrofit working lights. The hole is small enough for a tiny LED, but the headlamp is bigger, so it has been drilled rather like a counter-sink, and a lens cam be placed over the LED to give the effect of a bigger lamp. But we need to sort out a motor, chassis and wheels, and other electrics before any of that happens.
 3. The model will certainly need repainting, but we declined to remove the existing paint until a can of the correct colour has arrived (we’d need to order it especially; the Stockholm Model Railway Club has had the colour produced), just in case we end up having to colour-match because the colour is out of stock! We already have the correct number transfers; it is only the green lining that might end up being hand-applied!
 • There used to be in stock at the old FLMJ, some H0e models for an eventual narrow-gauge extension, which never got built. The models were sold off when it was decided that H0 in the garden was difficult enough without going any smaller! At 9mm gauge, H0e would be too small to represent the 891mm gauge, and too large to represent the popular tourist gauge of 600mm. Therefore, H0n3 has been desired (at 10.5mm) to represent the 891mm gauge. Moving the new railway indoors might see the possibility of such an extension.

We are pleased to have been able to help some of our friends acquire Swedish models. A standard Y7 from Jeco needed sorting because of a conflict between the English and Swedish banking systems; but also, two rare X10 units were procured! These models had been owned by SJ (despite being in SL livery) and were used on a demonstration layout at the ‘Tågetsdag’ event every summer for a few years, several years ago. They were well worn out, but had been renovated and offered for sale. Like the FLMJ’s X10, they have the terrible Tenshodo motor bogie, but Byggsvenskt produces a motorised chassis kit for these units, and this was recommended by the seller; so the FLMJ unit could be upgraded at the same time! The second FLMJ unit will remain without a motor so that it can run as a double whenever necessary.

We have recently been saddened to learn of the passing of friend, Richard Stokes. Whilst Richard had no direct involvement with the FLMJ, his profession as a Railway Signalling Engineer combined with his hobby interest at the Great Cockcrow Railway, led to much of the inspiration for Adrian to create the plans for the authentic signalling proposed for the FLMJ (as well as several other projects). Through Richard’s friendship and guidance, the proposed signalling was based on absolute authenticity and not merely for decoration, which many other layouts have succumbed to. This influence was about to be realised upon the former FLMJ (all materials had recently been purchased) when the sudden closure had to be implemented instead. It was hoped that Richard would see the results of his kindness in the near future on the new layout. Richard died in September after a short illness, aged 78.

Aside from his influence upon the FLMJ, Richard’s railway history is a story worth telling. Richard’s background was as an S&T engineer. He worked on the Hixon level crossing crash inquiry in 1968, and was Assistant S&T Engineer at Liverpool Street and the New Works Manager on the SW Division, where he was instrumental in resignalling Brockenhurst signalbox whilst still maintaining a near normal service. Richard subsequently went to the LM region before joining Eurostar, where he went on to become the Production Manager on the Channel Tunnel Rail Link.
He was one of the first senior BR managers to help start up European Passenger Services. He helped plan and develop the new Eurostar trains and service patterns through the Channel Tunnel to Paris and Brussels. He used his extensive contacts in SNCF, TML and SNCB to build strong relationships with counterparts across the channel, and helped to bring together the teams needed to design the new fleet of trains and create joint technical standards for that project.
After his retirement from CTRL in 2006, Richard worked on a number of projects including at the Ffestiniog and Welsh Highland Railways, and working with the European Cab Design Group to establish a standard cab design for all new trains throughout Europe. For many years Richard’s hobby was developing the signalling system used on the Great Cockcrow Railway near Chertsey, which is where he and Adrian met.