Tag Archives: Wiking

October 2021 News

Rolling Stock Updates

Three Rivarossi wagons arrived (as a boxed set) of type ‘Gbs’, except that two of them are labelled and numbered pre-UIC, as type ‘Gre’. These are the former Lima wagons, taken over by Hornby, and resold under the Rivarossi brand. Quite why two different epochs appear in one set is something only Hornby can answer. Nevertheless, they are a special set, so we didn’t want to miss the opportunity to obtain them, even though they are weathered – something that we usually try to avoid at the FLMJ.
Not rolling stock, but modelling material at least. Two buildings were acquired via Tradera. One is another copy of the standard Pola Swedish house, but the picture on the box suggested that it was a different version. It is not the seller’s fault that it isn’t, rather Pola’s fault! But this is not a disappointment, and it’s assembly shall take place soon, The other is a little more generic, but quite typical for a house in Sweden (and one that we do not already have), so that will be just as interesting.

Manufacturer News

HNoll reports that production problems continue in China; now a lack of electricity means that future deliveries will be delayed. It is not possible to say with any certainty when any carriages can be delivered. HNoll says that we have to be realistic and count on delivery not before 2022. Revenues from these products will therefore be delayed, which affects the models planned for 2022. It is very sad that this is happening and nothing can be influenced. The only positive right now is that HNoll can spend even more time on details during the design stage for future models.
Tågkompaniet and Connex sleeper and couchette carriages have sold so well that they have made a profit. The series has been produced in 120 copies of each model. However, there are still too few sold to justify a continuation with more running numbers, which will be a disappointment to people wanting to create scale length trains. No more will be manufactured in this series. However, the remaining carriages in the TKAB and Connex series will still be manufactured.
Brekina has, not by surprise, issued the Daf 66 kombi in a selection of colours. This means that both Daf 66 and Volvo 66 are available as sedans and kombis.
Wiking has released the Volvo 850 kombi in a metallic copper colour. We wondered how authentic this colour is on this model, and the nearest 1:1 version that we could find on a rather thorough internet search, was in this picture from Poland! This model remains Wiking’s most modern Volvo.

Winterzone (https://shop.winterzone.se/index.php?) is constantly releasing new items in its 3D-printed range. Of particular interest for the railway scene, are the loose air intakes and cab walls to mount on NMJ’s Y1 and YF1. See their catalogue on the website. Other items of interest are a gritting sandbox, park benches, traffic cones and other lane markers, cable drums, entry barriers, pallets, assorted types of skips and recycling containers, sausage kiosk, platform switchgear (the next epoch up from the TeknoBygg one; see image), assorted seats to put in models that have no interior fittings, and so on!

Other News

MJ-Hobby had a special event at the beginning of the month, where, inside the shop, all of the Radio Controlled modelling was moved away to make room for a modular model railway layout and a couple of other displays; and light refreshments were served from a tent outside the store. This was arranged instead of a full exhibition as this is a busy time of year for such events, and too much competition! The store seemed very busy on the day, but no purchases were made on behalf of the FLMJ.

Nyheter, oktober 2021

Våra nyheter på Svenska

Tre Rivarossi-vagnar anlände (som en förpackning) av typen ‘Gbs‘, förutom att två av dem är märkta och numrerade pre-UIC, som typ ‘Gre‘. Dessa är de före detta Lima-vagnarna, övertagna av Hornby, och sålda vidare under varumärket Rivarossi. Varför två olika epoker dyker upp i en uppsättning är något bara Hornby kan svara på. Ändå är de ett speciellt set, så vi ville inte missa möjligheten att skaffa dem, även om de är vittrade – något som vi brukar försöka undvika på FLMJ.
Inte rullande materiel, men åtminstone modellmaterial. Två byggnader förvärvades via Tradera. Det ena är ett annat exemplar av det vanliga Pola svenska huset, men bilden på kartongen antydde att det var en annan version. Det är inte säljarens fel att det inte är det, snarare Polas fel! Men det här är ingen besvikelse, och monteringen ska ske snart, Den andra är lite mer generisk, men ganska typisk för ett hus i Sverige (och ett som vi inte redan har), så det blir lika intressant.

Tillverkarens Nyheter:

HNoll rapporterar om ytterligare produktionsproblem i Kina, och det är osannolikt att vi kommer att se några fler nya modeller före 2022. Tågkompaniet och Connex sovvagnar och liggvagnar har sålt väldigt bra, men ändå inte tillräckligt för att motivera att göra fler med olika nummer på!
Brekina har tillverkat Daf 66 kombi i ett urval av färger. Det innebär att både Daf 66 och Volvo 66 finns som sedan och kombi.
Wiking har tillverkat Volvo 850 kombi i metallisk kopparfärg. Vi undrade hur äkta den här färgen är på den här modellen, och den närmaste 1:1-versionen som vi kunde hitta på en ganska grundlig internetsökning, fanns på den här bilden (se nyheterna på engelska) från Polen! Denna modell är fortfarande Wikings modernaste Volvo.
Winterzone (https://shop.winterzone.se/index.php?) släpper ständigt nya varor i sitt 3D-printade sortiment. Av särskilt intresse för järnvägsscenen är de lösa luftintagen och hyttväggarna att montera på NMJ:s Y1 och YF1. Se deras katalog på hemsidan. Andra föremål av intresse är en sandlåda, parkbänkar, trafikkoner och andra körfältsmarkörer, kabeltrummor, infartsbarriärer, pallar, olika typer av behållare och återvinningscontainrar, korvkiosk, plattformsställverk (nästa epok upp från TeknoBygg; se bild), diverse säten att sätta i modeller som saknar inredning, o.s.v.!

Andra nyheter:

MJ-Hobby hade ett speciellt evenemang i början av månaden, där, inne i butiken, all radiostyrd modellering flyttades bort för att ge plats åt en modulär modelljärnvägslayout och ett par andra utställningar; och lättare förtäring serverades från ett tält utanför butiken. Detta arrangerades istället för en full utställning eftersom det här är en hektisk tid på året för sådana evenemang och för mycket konkurrens! Butiken verkade mycket upptagen på dagen, men inga köp gjordes på uppdrag av FLMJ.