Tag Archives: Spårvägsmuseet

Nyheter från maj 2022

Våra nyheter:

Vårt lok T45 har tagits ur lager, redo för vidare arbete. I skrivande stund har en förfrågan gjorts för att skaffa de nödvändiga delarna för att göra den till en fungerande modell, men denna förfrågan inkluderar en begäran om NEM standardhjul istället för RP25; förhoppningsvis får vi en uppdatering om det nästa månad . (Det fanns en antydan om att skaffa ett drivkit (chassi) privat, men allt verkar ha blivit tyst på det.)

Den ‘saknade’ NMJ ‘Kbps’-vagnen anlände i maj och det var glädjande att notera att numret har korrigerats (typ 335 istället för 370), och därmed är kontrollsiffran (‘4’) korrekt!

Tillverkarens Nyheter:

I de senaste nyheterna från HNoll verkar leveransen av nästa vagnar ha lagts tillbaka till efter sommaren! Förseningen har haft en förutsägbar effekt på finansieringen med betydligt högre kostnader för räntor som leder till högre produktionskostnader på framtida modeller än förväntat. Verksamheten bygger på lån. Man hade hoppats att HNoll nu skulle vara i en situation där framtida modeller till stor del kunde utvecklas med eget kapital. De är långt därifrån på grund av förseningarna.

Märklin/Trix har tillsammans gett ut respektive versioner av det danska Litra E-loket (3-räls från Märklin, 2-räls från Trix), för att hjälpa till att fira ett stort danskt järnvägsjubileum! Medan alla de svenska “F”-ångloken blev klass “E” i Danmark (efter att ha sålts till DSB), byggdes många fler på licens, och modellen representerar ett av de senare loken. Det betyder att det finns detaljskillnader som utesluter tillverkningen av ett passande svenskt F-lok. Återförsäljare hoppas på att en lämpligt omarbetad version kommer att bli tillgänglig senare (med samma chassi skulle båda tillverkarna vinna på extraförsäljning av svenska och danska versioner av det svenskbyggda loket), men som alltid är ingenting säkert! Ändå har det skett en ökning av antalet versioner av sämre kvalitet av dessa modeller från Heljan som dykt upp på andrahandsmarknaden, nyligen!

Andra intressanta nyheter:

Spårvägsmuseet öppnade igen på sin nya plats den 21 maj och med fritt inträde den helgen var det mycket hektiskt. Vi var glada över att se att trots att det är en mindre plats har ingen av charmen gått förlorad, och utställningsföremålens layout är inspirerande. Det är fortfarande fokuserat på transporten av huvudstaden. Det är lätt att ta sig till Spårvägsmuseet med blå buss nummer 6 (går mellan Karolinska sjukhuset och Ropsten), och röd buss nummer 75 (går mellan Centralstationen och Ropsten), båda går till Drevergatan. Själva museet finns på Gasverkstorget 1, 115 42 Stockholm. Även båt nummer 80 anlöper bryggan vid Ropsten, varifrån det är 10 minuters promenad till museet. Vi har återställt länken till deras webbplats på vår sida med relaterade länkar.

News from May 2022

Our News

Our T45 loco has been brought out of storage, ready for further work. At the time of writing, an enquiry has been made to obtain the necessary parts to make it into a working model, but this enquiry includes a request for NEM standard wheels instead of RP25, Hopefully, we’ll have an update on that next month. (There was a hint of obtaining a drive kit (chassis) privately, but all seems to have gone quiet on that.)

The ‘missing’ NMJ ‘Kbps’ wagon arrived in May, and it was pleasing to note that the number has been corrected (type 335 instead of 370), and thus the control digit (‘4’) is correct!

Manufacturer News

In the latest news from HNoll, delivery of the next carriages seems to have been put back to after the summer! The delay has had a predictable effect on the funding with significantly higher costs for interest rates leading to higher production costs on future models than expected. The business is based on loans. It had been hoped that by now, HNoll would now be in a situation where future models could largely be developed with equity. They are far from there, because of the delays.

Märklin/Trix have jointly issued respective versions of the Danish Litra E locomotive (3-rail from Märklin, 2-rail from Trix), to help celebrate a big Danish railway anniversary! Whilst all of the Swedish ‘F’ steam locos became class ‘E’ in Denmark (after being sold to the DSB), many more were built under licence, and the model represents one of the latter locos. This means that there are subtle but significant detail differences, precluding the production of a suitable Swedish ‘F’ loco. Retailers are hopeful that a suitably retooled version will become available later (using the same chassis, both manufacturers would gain with extra sales of Swedish and Danish versions of the Swedish-built loco), but as always, nothing is certain! Nevertheless, there has been an increase in the number of the poorer quality versions of these models from Heljan appearing on the second-hand market, recently!

Other News

Spårvägsmuseet reopened at its new location on May 21st, and with free entry on that weekend, it was understandably busy. We were delighted to see that despite being a smaller site, none of the charm has been lost, and the layout of the exhibits is inspiring. It remains focused on the transport of the capital city, (unlike the LTM in London which focuses more on the economic and social history of that city, competing with the London Museum). Spårvägsmuseet is easily reached by blue bus number 6 (running between Karolinska Hospital and Ropsten), and red bus number 75 (running between Centralstation and Ropsten), both calling at Drevergatan. The museum itself is at Gasverkstorget 1, 115 42 Stockholm. Even boat number 80 calls at the pier at Ropsten, from where there is a 10-minutes walk to the museum. We have reinstated the link to their website on our Related Links page.

In the image above, the mini-train is being driven by the ‘pedestrian’ at the very back, using a radio controller. This ensures more seats for passengers, and the driver has a good all-round vision of the passengers (safety), the train, and its environment, especially important given that it is not fenced off. The museum is on four levels all accessible by lift.

Behind the Scenes

Mini-Series about the FLMJ, 6: How it worked
The FLMJ was always a 12v dc analogue railway. DCC (Digital Command Control) has been looked at and played with on other people’s layouts, but on balance we have reached the decision that it is not right for the FLMJ.
The conventional analogue system on two rails provided a simple means of controlling the trains. By remembering that the Positive rail (+ve) is always the one on the right (despite Peco’s misguided advice to the contrary), the scope of the system is as good as the modeller is creative. With the FLMJ, all track sections were divided electrically (rather like signalling block sections on a larger-scale railway), and a toggle switch (with a centre-off position) was provided for each section. Moving the switch down connected that track to the local controller; moving it up connected it to a remote controller. If we had a location where coupling up (of double-locos) was required, then a simple on-off subsection would be provided; this was the case at Ålunden and intended for Fjällnäs. Eventually, we were able to control the entire railway from the Lövhöjden control panel, with the Ålunden track sections selected to the remote controller. (By that time, Månstorp had lost its local controls!) It had an added bonus of being able to be operated by one person alone, or by a group of people. As an original intention, this will be used on any new layout.

Between the controlled locations, there were specially controlled sections that could be controlled from either end; whichever end took control first, blocked out the controller from the other end. However, the other end could interrupt the continuity of the connection and take over! This was useful when running a train without wanting to stop it; the controllers would be synchronised (speed and direction) and then switched over to enable the smooth running of the train. Coloured indicators confirmed the status of these sections.

Different locations had different switch layouts, so that we could see which were the most user-friendly! At Ålunden, they were mounted in a row, and labelled to match the labels on the track diagram. At Lövhöjden, they were mounted onto the track diagram. One of the shunting areas had the switches in groups according to usage; and the locoshed area had two way centre-off sub-sections so that one line or the other could be connected, but not both! The new layout will have the switches arranged according to whatever feels right for the track plan; initially. But we wish to start with a new system that is interlocked with the signalling, so that by switching on a section with momentary contact, the controller follows the train according to the signalling and point settings. It will be an experiment, and until it is in a semi-advanced stage, we cannot sensibly say more about it, here, now.

Next month, having mentioned the signalling, we’ll take a look at that.

Nyheter från april 2022

Våra nyheter:

Desperat efter lukten av ett ånglok ordnades en tur till lokstallets öppet dag på Krylbo den 30 april och B klass 1324 kunde lukta från parkeringen! Uppdrag slutfört! Men det här var också en bra chans att ta en titt runt så mycket av stallet som var öppet, köpa ett par saker från handlare, inklusive ‘SLM’ från 1973, och vara i en ordentlig järnvägsmiljö igen!

Tillverkarens Nyheter:

Vi har nyheter från Dekas. En avstängning har införts i DongGuan i södra Kina för att begränsa spridningen av Covid-infektion. Det är här deras fabrik ligger. Tyvärr innebär det att fabriken har stängts på obestämd tid. Det gäller inte bara Dekas egna produkter utan även deras OEM-kunder (McK, HNoll, ExactTrain, ASM och Lemke/HobbyTrain). Den här nyheten förstärker uppdateringarna från HNoll.

I ljusare hänseende förstås PCX87 förbereda en modell i H0-skala av Volvo 343 från 1976. Detta är en ofta förbisedd bil eftersom den alltid låg i skuggan av 244/245-bilarna från den epoken, och vi är glad att PCX87 ska fylla den luckan. Modellen kommer att finnas tillgänglig på följande sätt: 870300 gul, 870301 grön, 870302 silver, 870303 röd (och en begränsad upplaga “ljusblå metallic”-version exklusiv för Model Car World i Tyskland).

Andra intressanta nyheter:

Spårvägsmuseet öppnar på sin nya plats, Gasverkstorget 1, (kort bussresa från Ropsten,) den 21 maj. Den gamla platsen i Sofia stängde för några år sedan och återöppningen är en mycket efterlängtad händelse.

Den här webbplatsen … vi har laddat upp ytterligare 12 bilder till kategorin, “Rebuilt FLMJ (2016+)” på vår fotosida, av vilka bara en redan finns på andra ställen på sidan!

News from April 2022

Our News

A set of six Märklin ‘Mas’ iron ore wagons has arrived (albeit fitted with DC insulated wheelsets). They have six-digit numbers instead of the five-digit numbers as carried on the Roco versions. This means that they are models of the newly built wagons from the 1950s, not the rebuilt 1908 ones from then. More about these farther down…

Desperate for the whaff of a steam locomotive, a trip was arranged to the Locoshed open day at Krylbo on 30 April, and B class 1324 could be smelt from the car park! Mission accomplished! But, this was also a good chance to have a look around as much of the shed as was open, buy a couple of items from traders, including the ‘SLM’ from 1973, and be in a proper railway environment again!

Manufacturer News

We have some news from Dekas. A shutdown has been introduced in DongGuan in southern China, to limit the spread of Covid infection. This is where their factory is located. Unfortunately, this means that the factory has been closed indefinitely. This applies not only to Dekas’ own products, but also to their OEM customers (McK, HNoll, ExactTrain, ASM and Lemke/HobbyTrain). This news reinforces the updates from HNoll.

On a brighter note, PCX87 is understood to be preparing a model in H0-scale of the Volvo 343 from 1976. This is an often overlooked car because it was always in the shadow of the 244/245 cars from that epoch, and we are delighted that PCX87 is to fill that gap. The model will be available thus: 870300 yellow, 870301 green, 870302 silver, 870303 red (and a limited edition ‘light blue metallic’ version exclusive to Model Car World in Germany).

Other News

Spårvägsmuseet opens at its new location, Gasverkstorget 1, (short bus ride from Ropsten,) on 21st May. The old site at Sofia closed a few years ago, and its reopening is a much anticipated event. (With the model railway exhibition on this day at Mölndal being cancelled, our weekend has been saved!)

This website … we have uploaded an extra 12 pictures into the category, “Rebuilt FLMJ (2016+)” on our photos page, only one of which already appears elsewhere on the site!

A brief history of the Iron Ore wagons

We hinted last month at a review of the Iron Ore wagons. It has not been possible to fully identify every type that has run, but we have been able to create a summary (here) which will become a much fuller article on this website, soon. With the models, we refer to ‘ready to run’ (r-t-r).

The story starts in 1886, with 375 type ‘Maä’ wagons built in England. When the firm went bankrupt in 1894, the Swedes built 295 more of the same wagon, but labelled it ‘Mam’. Both versions later became type ‘M1’. Many were later transferred to the TGOJ for their Iron Ore railway between Grängesberg and Oxelösund.
A new version was designed in Sweden with 75 prototypes in 1900. These were followed by 454 slightly modified versions in 1902, 255 further modified versions in 1903, and then 2730 of the penultimate design in 1908. These were all labelled ‘M2’, and would later become ‘Mas’, then ‘Ud’, and finally ‘Foo’/‘Foo-x’.
In 1950, another new version appeared (and many older 1908 wagons were rebuilt to a similar body design). These 1740 wagons were labelled ‘Mas’ from new, then ‘Ud’, and finally ‘Foo’/‘Foo-x’. Some of these wagons are referred to as the 1952 version; put simply, the 1950 version was built in Sweden, the 1952 version in Belgium and Germany.

In 1956, a few design experiments led to the construction of 11 prototype ‘Mar’ wagons, but the results were not encouraging, and the project was abandoned as a favourable 4-axle bogie design was identified!

In 1965, 199 4-axle bogie wagons type ‘Mb65’ were introduced, but still, they were not satisfactory. They remained in service, not entirely on Ore duties, and were substantially modified. Thus, relabelled to ‘Uad65’ or more correctly, ‘Uads’, they became eventually ‘Faoos’/‘Faoos-x’ and ‘Faoos-t’/‘Faoos-tx’.
Quite urgently, a modified ‘Uads’ was required, and the 1968 wagon was the answer, built in 732 samples. These became ‘Uad’ and later ‘Faoo’. Then, in 1970, 808 wagons of a modified version for the carriage of Iron Ore ‘pellets’ were introduced. These were ‘Uadp’, and later ‘Faoo-x’.
The desire for heavier trains carrying more cargo led to the ‘Uno’ wagon from South Africa. Only 68 wagons of this type were delivered in 2000, as they could not cope with the arctic winter conditions, so the balance of the order was cancelled.
To cope with this failure, and the need to move more cargo, 110 wagons based on the ‘Uad’/‘Uadp’ design were built from 2005. They were quite visibly different, and labelled ‘Uadk’.
Eventually, a Swedish designed and built wagon appeared. This wagon was built in two styles, and operates in 1000+ pairs as a master and slave. Individually, they are both type ‘Fanoo’, but the pair is ‘Fammoorr’! Interestingly, as single wagons, the ‘Fanoo’ is used a little farther south, in Norway between the Kvannevann mine and pit, and the port in Mo I Rana.
Finally, the ‘Fammrr’ is a pair of wagons operated (150 pairs) by another company (not LKAB) between a transhipment site at Pitkärärvi to Narvik. The mine is actually at Pajala, and especially modified lorries ply the route between the mine and the transhipment site! This wagon does not have bottom discharge, and is known as a ‘Helix Dumper’, with the body rotating 148 degrees on its chassis!

 • The ‘M2’/‘Mas’ in original condition has been modelled by NMJ and sold in packs of four, with mostly different running numbers.
 • The ‘Mas’ in rebuilt condition (after the arrival of the new 1950s version) has been modelled by Roco and sold in packs of four, with different running numbers.
  • (NMJ and Roco collaborated on this project to produce the models with the same chassis.)
 • The ‘Mas’ as the 1950 new production has been modelled by Märklin (with a 2-rail compatible version marketed by Trix,) and sold in packs of six, with different running numbers.
  • The new and the rebuilt 1950s wagons can be distinguished by 6-digit running numbers on the new and 5 on the rebuilt!
 • The ‘Uad’/‘Uadp’ has been modelled by Roco and sold in packs of four, with mostly different running numbers. Some packs have four ‘Uad’, some have four ‘Uadp’, some have a mixture.
  • There is also a solitary ‘Uad’ wagon with a grossly overscale working tail lamp!
 • The ‘Fammoorr’ has been modelled by Roco and sold in packs of two pairs (four ‘Fanoo’ wagons).

We are still researching these wagons and are curious to know more about the following:

 1. Roco’s ‘Uad’ has a reinforced top, but photos and images shew versions with slightly rounded tops also. Reference to Mb79 106759 as a photo on the internet should illustrate what we mean. How many of these were there and where do they fit in? Did they have UIC numbers, eventually? They are also seen in LEG’s program about the Dm3.
 2. More information on the ‘Uads’ which seems to be very different to the Mb79 mentioned above.
 3. Two versions of the Uadp are known; one with a flat top (as depicted on the Roco model), and one with a bowed top (as depicted on one of UGJ’s kits); and both seen in the aforementioned LEG program! Were they modified at random, or were a number built in this way?
 4. We also need some photos that we may use to accompany the article!

Behind the Scenes

Mini-Series about the FLMJ, 5: Train Formations

The FLMJ had an intensive passenger train schedule, but the goods trains were more for show whilst we were still developing the railway with facilities for them. There would be goods facilities at Gärde, Fjällnäs, Industriområdet and Jonshamn; the latter two reached only by diesel-hauled trains, often by shunters picking wagons out from an electric-hauled train at Lövhöjden, as described in an earlier review! In fact, the loco-shed at Lövhöjden was ‘home’ to shunting diesel locos of classes Z65 and Z70! See one of the photos in the meta-slider on our homepage! We were starting to get a good schedule going when closure brought everything to an abrupt halt. But we had enough of a start to be able to pick up on it whenever we get going again.

Passenger trains were easier to develop given that many of our members had travelled as passengers on the Swedish railways! With this experience, we created a schedule for InterCity, InterRegio, Local, and Night (sleeper) trains. All trains (except ‘night’) operated on a two-hourly interval, and considering that the InterCity trains would have come from a long distance, they were changed for each service each day! The local trains would come onto the layout from the shadow station, and stay there until the evening; shuttling between the various locations that they served. Naturally, we were limited to the models that were available (which largely influenced our eventual Epoch decision—but that’s for another time), and any new set up will see a few changes.

Our InterCity trains comprised four carriages, one of which would have first class seating. But there were no catering carriages, because none were available as models. Since then, both 1960s and 1980s rakes have had new models procured, and the trains can be five carriages long (RB1 catering carriage in the 1960s rakes, and R4R in the 1980s rake). Even our 1940s set now has the B3S for catering! With new 1980s models arriving from HNoll, we are looking at acquiring a second 1980s rake, and making them both seven carriages long! The X2000 also falls into the InterCity category of course, and that is a fixed ‘unit’ formation.

InterRegio trains comprised three carriages, one of which had composite seating (areas for first and second class). There was no need for catering carriages, and there seems no need to change these rakes. Our two main rakes comprise 1960s carriages (types ‘AB3’+‘B1’+‘B5’), but there are others, including the TGOJ 1940s rake and a 1960s rake in 1990s livery!

Local trains would normally consist of Y6 generation railbuses; but in any new set-up, we have the Y1/YF1, and soon the Dekas Y2 unit should arrive. These are all diesel units of course, but we have a new chassis to put under our X10 electric unit, so soon that will be just as reliable and useable. There were and remain also, some loco hauled local trains, one with the AB4 and BF2 carriages, and one with a set of B6 carriages, for example; but not forgetting the heritage 2-axle models!

Night/Sleeper trains will have changed dramatically since the old FLMJ closed. Then, we had a primary set comprising our two Lima sleeper carriages, Lima restaurant carriage, an often-changed seating carriage, and a Lima baggage carriage. The UGJ couchette carriages were usually run with our international carriages from Russia and Norway, but this ‘second’ set’ had no fixed formation. With the arrival of HNoll’s 1980s carriages, this has changed. A Roco B7 has replaced the often-changing seating carriage, and the baggage carriage has been replaced by three HNoll BC4 couchette carriages. The second set comprises the three UGJ BC1 couchette carriages, a HNoll R4R catering carriage, Roco B7, and two HNoll sleepers, types WL4 and WL6. (We purchased only one of each sleeper carriage because they were never brown, and we don’t want too many things in the 1990s livery!) The R4R could be changed to an R4 if HNoll does develop this. The Norwegian and Russian carriages (and a German seating carriage) are now reserved for special duties.

Special mention should be made of our 1930s rake of carriages, which don’t ‘fit’ into any of the above categories; but they have a special niche in Heritage trains. The rake is four carriages long, plus a 2-axle goods carriage. There is a small area for first class seating in one of the carriages, and there is a catering carriage.

Everything had its place in the timetable. This made the operation of the railway easier, and more organised. The timetable allowed time for getting models out of their boxes and putting them away (as Ålunden had only four tracks); and deliberate brief periods of absolute inactivity were timed perfectly for Fika and Lunch breaks!

Next month we’ll look at how it all worked; without getting too technical!