Tag Archives: HNoll

Nyheter från maj 2022

Våra nyheter:

Vårt lok T45 har tagits ur lager, redo för vidare arbete. I skrivande stund har en förfrågan gjorts för att skaffa de nödvändiga delarna för att göra den till en fungerande modell, men denna förfrågan inkluderar en begäran om NEM standardhjul istället för RP25; förhoppningsvis får vi en uppdatering om det nästa månad . (Det fanns en antydan om att skaffa ett drivkit (chassi) privat, men allt verkar ha blivit tyst på det.)

Den ‘saknade’ NMJ ‘Kbps’-vagnen anlände i maj och det var glädjande att notera att numret har korrigerats (typ 335 istället för 370), och därmed är kontrollsiffran (‘4’) korrekt!

Tillverkarens Nyheter:

I de senaste nyheterna från HNoll verkar leveransen av nästa vagnar ha lagts tillbaka till efter sommaren! Förseningen har haft en förutsägbar effekt på finansieringen med betydligt högre kostnader för räntor som leder till högre produktionskostnader på framtida modeller än förväntat. Verksamheten bygger på lån. Man hade hoppats att HNoll nu skulle vara i en situation där framtida modeller till stor del kunde utvecklas med eget kapital. De är långt därifrån på grund av förseningarna.

Märklin/Trix har tillsammans gett ut respektive versioner av det danska Litra E-loket (3-räls från Märklin, 2-räls från Trix), för att hjälpa till att fira ett stort danskt järnvägsjubileum! Medan alla de svenska “F”-ångloken blev klass “E” i Danmark (efter att ha sålts till DSB), byggdes många fler på licens, och modellen representerar ett av de senare loken. Det betyder att det finns detaljskillnader som utesluter tillverkningen av ett passande svenskt F-lok. Återförsäljare hoppas på att en lämpligt omarbetad version kommer att bli tillgänglig senare (med samma chassi skulle båda tillverkarna vinna på extraförsäljning av svenska och danska versioner av det svenskbyggda loket), men som alltid är ingenting säkert! Ändå har det skett en ökning av antalet versioner av sämre kvalitet av dessa modeller från Heljan som dykt upp på andrahandsmarknaden, nyligen!

Andra intressanta nyheter:

Spårvägsmuseet öppnade igen på sin nya plats den 21 maj och med fritt inträde den helgen var det mycket hektiskt. Vi var glada över att se att trots att det är en mindre plats har ingen av charmen gått förlorad, och utställningsföremålens layout är inspirerande. Det är fortfarande fokuserat på transporten av huvudstaden. Det är lätt att ta sig till Spårvägsmuseet med blå buss nummer 6 (går mellan Karolinska sjukhuset och Ropsten), och röd buss nummer 75 (går mellan Centralstationen och Ropsten), båda går till Drevergatan. Själva museet finns på Gasverkstorget 1, 115 42 Stockholm. Även båt nummer 80 anlöper bryggan vid Ropsten, varifrån det är 10 minuters promenad till museet. Vi har återställt länken till deras webbplats på vår sida med relaterade länkar.

News from May 2022

Our News

Our T45 loco has been brought out of storage, ready for further work. At the time of writing, an enquiry has been made to obtain the necessary parts to make it into a working model, but this enquiry includes a request for NEM standard wheels instead of RP25, Hopefully, we’ll have an update on that next month. (There was a hint of obtaining a drive kit (chassis) privately, but all seems to have gone quiet on that.)

The ‘missing’ NMJ ‘Kbps’ wagon arrived in May, and it was pleasing to note that the number has been corrected (type 335 instead of 370), and thus the control digit (‘4’) is correct!

Manufacturer News

In the latest news from HNoll, delivery of the next carriages seems to have been put back to after the summer! The delay has had a predictable effect on the funding with significantly higher costs for interest rates leading to higher production costs on future models than expected. The business is based on loans. It had been hoped that by now, HNoll would now be in a situation where future models could largely be developed with equity. They are far from there, because of the delays.

Märklin/Trix have jointly issued respective versions of the Danish Litra E locomotive (3-rail from Märklin, 2-rail from Trix), to help celebrate a big Danish railway anniversary! Whilst all of the Swedish ‘F’ steam locos became class ‘E’ in Denmark (after being sold to the DSB), many more were built under licence, and the model represents one of the latter locos. This means that there are subtle but significant detail differences, precluding the production of a suitable Swedish ‘F’ loco. Retailers are hopeful that a suitably retooled version will become available later (using the same chassis, both manufacturers would gain with extra sales of Swedish and Danish versions of the Swedish-built loco), but as always, nothing is certain! Nevertheless, there has been an increase in the number of the poorer quality versions of these models from Heljan appearing on the second-hand market, recently!

Other News

Spårvägsmuseet reopened at its new location on May 21st, and with free entry on that weekend, it was understandably busy. We were delighted to see that despite being a smaller site, none of the charm has been lost, and the layout of the exhibits is inspiring. It remains focused on the transport of the capital city, (unlike the LTM in London which focuses more on the economic and social history of that city, competing with the London Museum). Spårvägsmuseet is easily reached by blue bus number 6 (running between Karolinska Hospital and Ropsten), and red bus number 75 (running between Centralstation and Ropsten), both calling at Drevergatan. The museum itself is at Gasverkstorget 1, 115 42 Stockholm. Even boat number 80 calls at the pier at Ropsten, from where there is a 10-minutes walk to the museum. We have reinstated the link to their website on our Related Links page.

In the image above, the mini-train is being driven by the ‘pedestrian’ at the very back, using a radio controller. This ensures more seats for passengers, and the driver has a good all-round vision of the passengers (safety), the train, and its environment, especially important given that it is not fenced off. The museum is on four levels all accessible by lift.

Behind the Scenes

Mini-Series about the FLMJ, 6: How it worked
The FLMJ was always a 12v dc analogue railway. DCC (Digital Command Control) has been looked at and played with on other people’s layouts, but on balance we have reached the decision that it is not right for the FLMJ.
The conventional analogue system on two rails provided a simple means of controlling the trains. By remembering that the Positive rail (+ve) is always the one on the right (despite Peco’s misguided advice to the contrary), the scope of the system is as good as the modeller is creative. With the FLMJ, all track sections were divided electrically (rather like signalling block sections on a larger-scale railway), and a toggle switch (with a centre-off position) was provided for each section. Moving the switch down connected that track to the local controller; moving it up connected it to a remote controller. If we had a location where coupling up (of double-locos) was required, then a simple on-off subsection would be provided; this was the case at Ålunden and intended for Fjällnäs. Eventually, we were able to control the entire railway from the Lövhöjden control panel, with the Ålunden track sections selected to the remote controller. (By that time, Månstorp had lost its local controls!) It had an added bonus of being able to be operated by one person alone, or by a group of people. As an original intention, this will be used on any new layout.

Between the controlled locations, there were specially controlled sections that could be controlled from either end; whichever end took control first, blocked out the controller from the other end. However, the other end could interrupt the continuity of the connection and take over! This was useful when running a train without wanting to stop it; the controllers would be synchronised (speed and direction) and then switched over to enable the smooth running of the train. Coloured indicators confirmed the status of these sections.

Different locations had different switch layouts, so that we could see which were the most user-friendly! At Ålunden, they were mounted in a row, and labelled to match the labels on the track diagram. At Lövhöjden, they were mounted onto the track diagram. One of the shunting areas had the switches in groups according to usage; and the locoshed area had two way centre-off sub-sections so that one line or the other could be connected, but not both! The new layout will have the switches arranged according to whatever feels right for the track plan; initially. But we wish to start with a new system that is interlocked with the signalling, so that by switching on a section with momentary contact, the controller follows the train according to the signalling and point settings. It will be an experiment, and until it is in a semi-advanced stage, we cannot sensibly say more about it, here, now.

Next month, having mentioned the signalling, we’ll take a look at that.

News from January 2022

Our News

A lucky opportunity saw the purchase of a copy of the model that we have used at Lövhöjden station, Heljan’s model of Åmål station building. It is a good representation and very typically Swedish, but our model was very weather-beaten, and we had wanted to replace it for some time. Done!

We have also used our spare time without a railway for research, and will clarify an irritation with certain wagons. We purchased a ‘Kbps’ last year, thinking it was the ‘missing one’, but in fact we had recorded one with a completely wrong number onto our database with the correct number as it should have been, with the intention that we would correct it later on. So, the duplicate will either be sold or renumbered completely. NMJ’s ‘Kbps’ wagons have either 335 or 370 as the fifth to seventh digits. 370 is completely wrong, it applies to the ‘Os’ wagon. Interestingly, the latest wagon has the usual incorrect UIC control check digit, but it would have been correct if NMJ had printed 335 instead of 370; so arguably it has the correct control digit, just a wrong wagon type number! Our duplicate wagon is article 602.107, but the one that we need is 602.106, which the advertising suggests also has the incorrect 370! It does seem a shame that after all the effort that NMJ went to, to produce these wagons, they failed at the last hurdle, in not getting the number right! (We have made a list of 24 of our wagons with incorrect control digits, and 15 of them — yes, more than half — are NMJ!)

Manufacturer News

HNoll is increasingly frustrated with the Chinese production lines. It seems now that the A7/B7 carriages will not be produced before the Chinese New Year, and with the delivery schedules as they are, we may not see them this side of midsummer! As for the B4/BF4, photos of a prototype model have circulated on social media, but it would be foolish to make any estimates for a date to arrive into the shops! We certainly appreciate HNoll keeping us informed; we have quite a few on order, not just for the FLMJ, but for friends, also!

This is the time of year when there is a bit of a frenzy of announcements of newly proposed models. Here are the ones that we know about — obviously many of these new items are too modern for the FLMJ, but we thought maybe some of our readers would like to know about them!

  • An Rc4 in SJ blue with Green Cargo branding is proposed from Roco (a revised livery on a standard product).
  • A black liveried Rc6 is proposed from Märklin/Trix as a completely new model, digital, metal, and even gets heated mirrors!
  • The BR 185.2 is to come from two manufacturers, but different in detail. From Piko, it will be DB-AG red livery but branded for “Green Cargo”; and from Roco it will be in Green Cargo’s green livery (the 185.2 is the same as the ‘Re’, a TRAXX loco).
  • The Hector Rail G6 diesel loco (a very modern looking V5, in essence) is to be produced by Piko. As with many modern diesels, it is a standard European design, so it is easier (and cheaper) for the model manufacturer to produce than before.
  • A replacement motor for the NMJ Y1 and YF1 has been announced, using the Faulhaber 1624 with specially made flywheel, and a new engine mount from Winterzone. Construction description in Swedish is included. We are unsure of the producer of this ‘kit’ but hope to know more, soon.
  • Sadly, in order to give Märklin’s black Rc6 a train to pull, Märklin is also releasing a set of four black carriages of their standard 1960s designs, which is totally inauthentic as these carriages were withdrawn before the black livery was introduced!
  • The ‘DV30’ by Märklin is back in Epoch-IV condition. (If, unlike the previous one, it comes in a box that will accommodate a close-coupling head, then one could be procured for the FLMJ!)
  • The ‘Eaos’ wagon will also be produced by Märklin/Trix, in a set of three with a scrap load.
  • The ‘Sdggmrs’ articulated container wagon is to be released by Roco, labelled for DB-AG, but carrying two “Bode Spedition” containers.
  • A set comprising two ‘Zacns’ bogie tank wagons in “Pure Performance” (Green Cargo) livery is proposed from Roco.

Brawa does not produce Swedish models, but they are to produce the VTG Gigawood XXL, a non-Swedish timber wagon that is used by Hector Rail in Sweden, today. But it is not due until 2023.

Behind the Scenes

Mini-Series about the FLMJ, 2: Lövhöjden, Månstorp and Ålunden

Lövhöjden, representing the central area of Sweden, was naturally the centre point on the Railway. (At least it would have been, once the projection to Fjällnäs had been completed!) But it was designed to be a major station with several passing loops and three platforms, two of which were later split into halves by a crossover in the track. The control panel was designed so that the local controller could control the whole railway (well, maybe not the industrial sidings). Lövhöjden also had the most developed scenery, as much as we could manage given the weather damage (and cat damage)! Naturally, Lövhöjden became the most photographed location, and in the final days, the most was made of this. Even with forthcoming closure confirmed, development continued until the very last day.

Månstorp, representing the southern area of Sweden, needed a more modern look, and the buildings could be more European in style. Unfortunately, it became very modern in respect of being truncated, losing passing loops and becoming just the essential layout for passing trains. This had become necessary due to the vulnerable location of the station; at the front of the garden, near the gate, where things could be ‘uplifted’ by unwholesome people! Nevertheless, we made the most of what little we could have here. The track sections were switched from Lövhöjden, and a CCTV overlooked the area. The crossover points here were the first to be remotely controlled. An almost amusing fact here is that the model cars on this area of the layout were of the ‘toy’ Eko brand; no great loss.

Ålunden was our shadow station. This was the encouraged location for placing models on the track and removing them. It gave the railway a sense of purpose; the trains arrived onto the FLMJ through a tunnel (hole in the wall) from anywhere on the SJ network. Ålunden therefore, determined the length of the trains, and the tracks would accommodate seven carriage trains (so they were seldom used to capacity). One track was set aside (by virtue of a point midway, and then a long curved section) for extra long goods trains. As a secondary line; longer passenger trains would be out of place.

Next month, we’ll look at the Siljansbanan and the areas that it served.

Nyheter från januari 2022

Våra nyheter

Ett lyckosamt tillfälle var att köpa ett exemplar av modellen som vi har använt på Lövhöjdens station, Heljans modell av Åmåls stationshus. Det är en bra representation och väldigt typiskt svenskt, men vår modell var väldigt väderbiten, och vi hade velat byta ut den ett tag. Gjort!

Vi har även använt vår fritid utan järnväg för forskning och ska reda ut ett problem med några vagnar. Vår nyaste “Kbps”-vagn är faktiskt en kopia av en som vi redan har! Numret är fel och vi har antecknat rätt nummer, med avsikt att ändra det som står på modellen. Så den här vagnen kommer antingen att säljas eller numreras om helt. NMJ:s “Kbps”-vagnar har antingen 335 eller 370 som femte till sjunde siffran. 370 är helt fel, det gäller ’Os’-vagnen. Faktum är att den senaste vagnen har den vanliga felaktiga kontrollsiffran för UIC-kontroll, men det hade varit korrekt om NMJ hade skrivit ut 335 istället för 370; så man kan hävda att den har rätt kontrollsiffra, bara fel vagnstypnummer! Vår dubblettvagn är artikel 602.107, men den vi behöver är 602.106, som reklam antyder också har den felaktiga 370! Det verkar synd att efter alla ansträngningar som NMJ gick till, för att producera dessa vagnar, misslyckades de vid det sista hindret, med att inte få rätt antal! (Vi har gjort en lista över 24 av våra vagnar med felaktiga kontrollsiffror, och 15 av dem – ja, mer än hälften – är gjorda av NMJ!)

Tillverkarens Nyheter

HNoll blir allt mer frustrerad över de kinesiska produktionslinjerna. Det verkar nu som att A7/B7-vagnarna inte kommer att tillverkas före midsommar! Vi uppskattar verkligen att HNoll håller oss informerade; vi har en hel del på beställning, inte bara för FLMJ, utan även för vänner!

Det här är tiden på året då många nya modeller tillkännages av tillverkarna; här är en sammanfattning, än så länge (de flesta är för moderna för FLMJ, men DU kanske skulle vilja veta ändå)…

¨ En Rc4 i SJ-blått med Green Cargo-märke föreslås från Roco (en reviderad färg på en standardprodukt).

¨ En Rc6 i svart föreslås från Märklin/Trix som en helt ny modell, digital, metall, och får äntligen uppvärmda speglar!

¨ En BR 185.2 ska komma från två tillverkare, men olika i detalj. Från Piko blir det DB-AG rött liv men märkt för “Green Cargo”; och från Roco kommer den att vara i Green Cargos gröna färg.

¨ Dieselloket Hector Rail G6 ska tillverkas av Piko. Som med många moderna dieslar är det en europeisk standarddesign, så det är lättare (och billigare) för modelltillverkaren att tillverka än tidigare.

¨ En ersättningsmotor för NMJ Y1 och YF1 har tillkännagivits, med Faulhaber 1624 med specialtillverkat svänghjul, och ett nytt motorfäste från Winterzone. Byggbeskrivning på svenska ingår. Vi är osäkra på tillverkaren av detta “kit” men hoppas att få veta mer snart.

¨ Tyvärr, för att ge Märklins svarta Rc6 ett tåg att dra, producera Märklin också en uppsättning av fyra svarta vagnar av deras standarddesign från 1960-talet, vilket är totalt oäkta eftersom dessa vagnar skrotades innan det svarta livret introducerades!

¨ ‘DV30’ av Märklin är tillbaka i Epoch-IV-skick.

¨ Även ‘Eaos’-vagnen kommer att tillverkas av Märklin/Trix, i ett set om tre, var och en lastad med skrot.

¨ ‘Sdggmrs’ ledade containervagn ska släppas av Roco, märkt för DB-AG, men med två “Bode Spedition”-containrar.

¨ Ett set bestående av två ‘Zacns’ boggivagnar i “Pure Performance” (Green Cargo)-liveri föreslås från Roco

¨ Brawa tillverkar inga svenska modeller, utan de ska tillverka VTG Gigawood XXL, en utländsk timmervagn som idag används av Hector Rail i Sverige. Men det kommer inte förrän 2023.

October 2021 News

Rolling Stock Updates

Three Rivarossi wagons arrived (as a boxed set) of type ‘Gbs’, except that two of them are labelled and numbered pre-UIC, as type ‘Gre’. These are the former Lima wagons, taken over by Hornby, and resold under the Rivarossi brand. Quite why two different epochs appear in one set is something only Hornby can answer. Nevertheless, they are a special set, so we didn’t want to miss the opportunity to obtain them, even though they are weathered – something that we usually try to avoid at the FLMJ.
Not rolling stock, but modelling material at least. Two buildings were acquired via Tradera. One is another copy of the standard Pola Swedish house, but the picture on the box suggested that it was a different version. It is not the seller’s fault that it isn’t, rather Pola’s fault! But this is not a disappointment, and it’s assembly shall take place soon, The other is a little more generic, but quite typical for a house in Sweden (and one that we do not already have), so that will be just as interesting.

Manufacturer News

HNoll reports that production problems continue in China; now a lack of electricity means that future deliveries will be delayed. It is not possible to say with any certainty when any carriages can be delivered. HNoll says that we have to be realistic and count on delivery not before 2022. Revenues from these products will therefore be delayed, which affects the models planned for 2022. It is very sad that this is happening and nothing can be influenced. The only positive right now is that HNoll can spend even more time on details during the design stage for future models.
Tågkompaniet and Connex sleeper and couchette carriages have sold so well that they have made a profit. The series has been produced in 120 copies of each model. However, there are still too few sold to justify a continuation with more running numbers, which will be a disappointment to people wanting to create scale length trains. No more will be manufactured in this series. However, the remaining carriages in the TKAB and Connex series will still be manufactured.
Brekina has, not by surprise, issued the Daf 66 kombi in a selection of colours. This means that both Daf 66 and Volvo 66 are available as sedans and kombis.
Wiking has released the Volvo 850 kombi in a metallic copper colour. We wondered how authentic this colour is on this model, and the nearest 1:1 version that we could find on a rather thorough internet search, was in this picture from Poland! This model remains Wiking’s most modern Volvo.

Winterzone (https://shop.winterzone.se/index.php?) is constantly releasing new items in its 3D-printed range. Of particular interest for the railway scene, are the loose air intakes and cab walls to mount on NMJ’s Y1 and YF1. See their catalogue on the website. Other items of interest are a gritting sandbox, park benches, traffic cones and other lane markers, cable drums, entry barriers, pallets, assorted types of skips and recycling containers, sausage kiosk, platform switchgear (the next epoch up from the TeknoBygg one; see image), assorted seats to put in models that have no interior fittings, and so on!

Other News

MJ-Hobby had a special event at the beginning of the month, where, inside the shop, all of the Radio Controlled modelling was moved away to make room for a modular model railway layout and a couple of other displays; and light refreshments were served from a tent outside the store. This was arranged instead of a full exhibition as this is a busy time of year for such events, and too much competition! The store seemed very busy on the day, but no purchases were made on behalf of the FLMJ.

Nyheter, oktober 2021

Våra nyheter på Svenska

Tre Rivarossi-vagnar anlände (som en förpackning) av typen ‘Gbs‘, förutom att två av dem är märkta och numrerade pre-UIC, som typ ‘Gre‘. Dessa är de före detta Lima-vagnarna, övertagna av Hornby, och sålda vidare under varumärket Rivarossi. Varför två olika epoker dyker upp i en uppsättning är något bara Hornby kan svara på. Ändå är de ett speciellt set, så vi ville inte missa möjligheten att skaffa dem, även om de är vittrade – något som vi brukar försöka undvika på FLMJ.
Inte rullande materiel, men åtminstone modellmaterial. Två byggnader förvärvades via Tradera. Det ena är ett annat exemplar av det vanliga Pola svenska huset, men bilden på kartongen antydde att det var en annan version. Det är inte säljarens fel att det inte är det, snarare Polas fel! Men det här är ingen besvikelse, och monteringen ska ske snart, Den andra är lite mer generisk, men ganska typisk för ett hus i Sverige (och ett som vi inte redan har), så det blir lika intressant.

Tillverkarens Nyheter:

HNoll rapporterar om ytterligare produktionsproblem i Kina, och det är osannolikt att vi kommer att se några fler nya modeller före 2022. Tågkompaniet och Connex sovvagnar och liggvagnar har sålt väldigt bra, men ändå inte tillräckligt för att motivera att göra fler med olika nummer på!
Brekina har tillverkat Daf 66 kombi i ett urval av färger. Det innebär att både Daf 66 och Volvo 66 finns som sedan och kombi.
Wiking har tillverkat Volvo 850 kombi i metallisk kopparfärg. Vi undrade hur äkta den här färgen är på den här modellen, och den närmaste 1:1-versionen som vi kunde hitta på en ganska grundlig internetsökning, fanns på den här bilden (se nyheterna på engelska) från Polen! Denna modell är fortfarande Wikings modernaste Volvo.
Winterzone (https://shop.winterzone.se/index.php?) släpper ständigt nya varor i sitt 3D-printade sortiment. Av särskilt intresse för järnvägsscenen är de lösa luftintagen och hyttväggarna att montera på NMJ:s Y1 och YF1. Se deras katalog på hemsidan. Andra föremål av intresse är en sandlåda, parkbänkar, trafikkoner och andra körfältsmarkörer, kabeltrummor, infartsbarriärer, pallar, olika typer av behållare och återvinningscontainrar, korvkiosk, plattformsställverk (nästa epok upp från TeknoBygg; se bild), diverse säten att sätta i modeller som saknar inredning, o.s.v.!

Andra nyheter:

MJ-Hobby hade ett speciellt evenemang i början av månaden, där, inne i butiken, all radiostyrd modellering flyttades bort för att ge plats åt en modulär modelljärnvägslayout och ett par andra utställningar; och lättare förtäring serverades från ett tält utanför butiken. Detta arrangerades istället för en full utställning eftersom det här är en hektisk tid på året för sådana evenemang och för mycket konkurrens! Butiken verkade mycket upptagen på dagen, men inga köp gjordes på uppdrag av FLMJ.

September 2021 News

Rolling Stock News

Three Jeco tank wagons arrived at the beginning of the month, one each in Gulf, Mobil and Nynäs liveries. Unfortunately, the running numbers have been changed from the ones advertised and all three have incorrect UIC control digits. (They would have been correct with the original numbers!) We now have seven of this style of tank wagon, and unless something especially interesting is produced, we don’t intend to get any more. We look forward to the time when we can run them as a train (all seven).

Manufacturer News

HNoll reports that the motor vehicles (motorvagnarna) are ready for tool making. But, we do not know what this refers to (we were aware of the Ma-loco, but that is something else). Of the Ma loco HNoll has said very little other than that it is coming along nicely and maybe some photos will be available before the end of the year. Deliveries of the next passenger carriages can hopefully take place at the end of 2021. The Blue X carriages (IC-11) A11 and B11 have been moved to 2022 (March-April-May) together with the B4 carriages when they will make a tool for the extra window panes on B11. The special carriages (type S1) will take a while longer due to a production and costing misunderstanding! They are not removed but paused for a short time.

Brekina has released models of the Volvo 66 sedan alongside the Daf 66 version. They note that the Daf is a 1972 year model, and the Volvo is 1975. As usual, there is an assortment of liveries. The kombi (estate) version is also offered in post livery and for Sweden’s neighbours, in Norwegian police (“Politi”) livery. The post version should of course have the steering wheel on the right, but the model doesn’t!
You won’t need many of either for a Swedish or other Nordic diorama; being produced in Holland, in the Daf factory, they never did become at all popular, and the same dislike was shewn to the Volvo 343, which also came from the Dutch factory, despite being designed by Volvo. But plenty were made!

Other News

We had planned to investigate a model railway event at Kårsta at the beginning of the month (and which was on our forthcoming events page), but public transport to the event was terrible. Kårsta has a railway station (the northernmost point on the remaining Roslagsbanan), but it was closed due to engineering. Instead of providing a rail replacement bus to serve the route, SL provided an assortment of busses to serve different parts of the route, and some to serve also areas not even reached by the railway! At least two changes would have been necessary; so we decided to give it a miss. Hopefully, next year will be OK; and we’ll get to sample a ride in a new X15p train at the same time. Well, maybe!

Stockholm’s Cultural Society for Steam and Railways (or correctly, Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg) – SKÅJ had an open event at Krylbo locoshed, and a special train was run from Stockholm with electric loco F 701, of which the FLMJ has a model. So, we went out to catch (film and photograph) the train whizzing through Häggvik on its outbound journey. You can see it here: www.youtube.com/watch?v=psVK3o0JMV0 in a video from the mobile phone because we forgot to fully charge the Go-Pro!

Do check our events listings; especially if you happen to be in Sweden. MJ-Hobby is having an open day of sorts on October 2nd, and there is a two day event proposed at Uppsala. And then at the end of November, there is the Hjulmarknaden, which was often visited from the UK because it is such a worthy event!

Finishing on a personal note, the former Director General of the FLMJ secured employment during September, and this means that the light is in sight for the process to restart searching for a new home for the Railway. A lot of expenditure needs to be recovered first, so it will not be before next year. However, we intend in one way or another, to ‘mark’ the 30th anniversary of the opening of the original KRBJ (from which the FLMJ emanated) on 25th July next year. Maybe just an announcement (to be realistic), but who knows?

Nyheter, september 2021

Rullande Materiel

Tre Jeco ‘Uh’ tankvagnar anlände i början av månaden, var och en i Gulf, Mobil och Nynäs. Tyvärr har löpnumren ändrats från de som annonseras och alla tre har felaktiga UIC-kontrollsiffror. (De skulle ha varit korrekta med de ursprungliga siffrorna!) Vi har nu sju av den här tankvagnstilen, och om inte något särskilt intressant produceras, tänker vi inte få mer. Vi ser fram emot den tid då vi kan köra dem som ett tåg (alla sju).

Tillverkarens Nyheter:

HNoll rapporterar att motorfordonen är redo för verktygstillverkning. Men vi vet inte vad detta betyder (vi var medvetna om Ma-lok, men det är något annat). Om Ma-lok har HNoll sagt väldigt lite men kanske kommer det några foton innan årets slut. Specialvagnarna (typ S1) kommer att försenas på grund av ett missförstånd med produktionskostnaderna! De tas inte bort utan pausas en kort stund.

Brekina har producerat modeller av Volvo 66 sedan dess tillsammans med Daf 66-versionen. De noterar att Daf är en 1972-modell, och Volvon är 1975. Som vanligt finns det ett sortiment av färger på modellerna. Kombi-versionen erbjuds också i postleverans och för Sveriges grannar, i norsk polis (“Politi”). Postversionen ska naturligtvis ha ratten till höger, men det gör inte modellen! På bilden (se nyheter på engelska) är den blå modellen Daf, men silvermodellen är Volvo.

Andra nyheter:

Vi hade planerat att undersöka en modelljärnvägshändelse på Kårsta i början av månaden (och som fanns på vår kommande evenemangssida), men kollektivtrafiken till evenemanget var hemsk. Linjen till Kårsta stängdes p.g.a. underhåll. Istället för att tillhandahålla en järnvägsersättningsbuss för att betjäna sträckan, gav SL ett sortiment av bussar för att betjäna olika delar av sträckan, och vissa för att betjäna också områden som inte ens nås av järnvägen! Man skulle behöva byta minst två gånger för att komma dit; så vi bestämde oss för att inte gå. Förhoppningsvis blir nästa år OK; och vi får prova en åktur i ett nytt X15p -tåg samtidigt. Kanske!

Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg – SKÅJ hade ett evenemang på Krylbo lokstallet, och ett specialtåg kördes från Stockholm med ellok F 701, varav FLMJ har en modell. Så vi gick ut för att fånga (filma och fotografera) tåget som susade genom Häggvik på sin utresa. Du kan se den här: www.youtube.com/watch?v=psVK3o0JMV0 i en video från mobiltelefonen eftersom vi glömde att ladda Go-Pro helt!

Kolla våra evenemangslistor. MJ-Hobby har en MMM-dag den 2 oktober, och det finns en järnvägsrelaterad händelse som föreslås i Uppsala ganska snart. Och sedan i slutet av november finns det Hjulmarknaden, som ofta besöktes från Storbritannien eftersom det är en så värdig händelse!

Och slutligen: FLMJ:s tidigare generaldirektör fick anställning under september, och det betyder att ljuset är i sikte för processen att börja söka efter ett nytt hem för järnvägen. Många utgifter måste återvinnas först, så det kommer inte att vara innan nästa år. Vi avser dock på ett eller annat sätt att ”markera” 30 -årsjubileet för öppnandet av det ursprungliga KRBJ (från vilket FLMJ kom) den 25 juli nästa år. Kanske bara ett tillkännagivande (för att vara realistiskt), men vem vet?

June 2021 News

Rolling Stock Updates

There are no updates regarding our models. We expect this to remain so during the summer.

Manufacturer News

HNoll has advised that work is now in place regarding the B4/B4R, BF4 and BF7 carriages. It is too early to predict exactly what the availability will be, but it is refreshing to note that these are in the pipeline. Just as we closed for press, the article numbers and running numbers were given on their website. The FLMJ is interested in two of the brown versions!

Following the arrival of the HNoll catering carriages, reported last month, they (and the various other versions) have been reviewed in the latest edition of Modelljärnvägsmagasinet. Here is an overview. The models are presented as the original R4/R4R café and restaurant carriage, the S12 cinema and bistro carriage, and the RB11 bistro carriage. Each version has a different interior layout according to the prototype. As the interior of the toilet cubicle is not visible, this is where small tubes exist for cabling from the wheels to the roof for interior lighting, should the modeller wish to instal that. The underside and bogie details are very well picked out, as is all the bodyside and top detailing (setting this model very much apart from the Roco A7/B7 models which have not been developed since their introduction in the 1980s). Our image montage is taken from Modelljärnvägsmagasinet.

Other News

We have added some content to the Events page, in the wake of restrictions being eased in many places. We are focusing on events in the UK where the Scandinavian Railways Society is understood to be participating, or where there is likely to be a Swedish model railway; and events in Sweden that are reasonably well known and/or which we will be investigating. The events page will be updated whenever there is something to be updated, rather than at preset intervals.