Tag Archives: DF5

Nyheter från juni 2024

Våra Nyheter

Under juni månad var vår primära uppgift att modifiera de två Pocher-vagnarna så att de kan tas i bruk. Arbetet krävde att båda eftermonterades med NEM-kopplingar. Men DF5 behövde lite extra arbete inklusive att måla om taket till en satinfinish, sätta in en korrekt interiör inuti och vrida ner hjulen; och den behövde en ny låda. Båda modellerna hade redan modifierats kraftigt innan vi köpte dem, så att göra det här arbetet ogiltigförklarade inte något arvsvärde som de kan ha haft.
Våra versioner av modellerna är från mitten av 1960-talet, men karossformarna går tillbaka till 1958 och 1959. C3b är från 1904, och 1911 kompletterade 20 C3c-vagnar 99 C3b. C3c hade en toalett i ena änden. Märkligt nog är Pochers modell nummer 1449 och har korrekt C3b-interiören, men markeringarna är helt klart C3c (som vi kommer att ändra när vi kan få lämpliga dekaler). DF5 är från 1929 och 30 byggdes. Skillnaderna inom flottan var små, men Pochers modell, nummer 2884, kommer med passagerarsäten vilket är helt fel, därav det extra arbete som krävs!

Även under juni månad monterade vi ihop vår modellsats av en skånsk bondgård. Detta var ett gammalt kit från Heljan, så det passade inte ihop så bra och instruktionerna var ganska hopplösa; men jobbat klart och det ser faktiskt ganska trevligt ut. Det är lite underskala, men för en gammal skånsk gård är det nog inte så mycket problem!

Tillverkarens Nyheter

I en uppdatering från HNoll har försäljningen av B4, BF4 och BF7 gått långsammare än önskat (uppenbarligen på grund av ekonomin och att modellbyggare inte har lika mycket pengar till övers som tidigare) och behöver ett rejält lyft. Det har varit problem med att etiketterna på BF7-vagnarna är fel och att nya skulle tillverkas. Tyvärr har detta dragit ut på tiden och kommer inte att fortsätta. Helt enkelt är vagnarna rätt märkta men etiketterna (på lådorna) var fel. Etiketter har också varit fel på några tidigare vagnar.

Andra intressanta nyheter

I slutet av maj avgick en stor del av styrelsen vid arvsjärnvägen vid Nora efter en utdragen konflikt med stiftelsen som äger spåren. På ett extra möte lördagen den 29 juni diskuterades föreningens framtid och en ny styrelse valdes. Deras tre huvudsakliga syften är nu att arbeta för ett bättre samarbetsklimat med stiftelsen, att förbättra deras ekonomi och att återuppta museitrafiken så snart som möjligt.
Föreningen Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) och stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) förvaltar tillsammans Nora-Järle och Nora-Pershyttan järnvägslinjer. Nora-Ervalla järnväg var den första normalspåriga banan i Sverige för allmän trafik, invigd 1856. NBVJ är en ideell förening som äger merparten av fordonen och sköter trafiken själv. NJOV är en stiftelse som äger banan. Stiftelsen startades av bland annat Region Örebro län och Nora kommun.

News from June 2024

Our News

Through June, our primary task was to modify the two Pocher carriages so that they can be brought into service. The work required both to be retrofitted with NEM couplings. But the DF5 needed some extra work including repainting the roof to a satin finish, putting a correct interior inside, and turning down the wheels; and it needed a new box. Both models had already been heavily modified before we bought them, so doing this work wasn’t invalidating any heritage value that they may have had.

Our versions of the models are from the mid-1960s, but the body-moulds go back to 1958 and 1959. The C3b dates from 1904, and in 1911, 20 C3c carriages supplemented the 99 C3b. The C3c had a toilet at one end. Curiously, Pocher’s model is number 1449 and correctly has the C3b interior, but the markings are clearly C3c (which we will change when we can get suitable decals). The DF5 dates from 1929 and 30 were built. Differences within the fleet were slight, but Pocher’s model, number 2884, comes with passenger seating which is totally wrong, hence the extra work required!

Also during June, we assembled our model kit of a Skånska farmhouse. This was an old kit from Heljan, so it didn’t go together very well and the instructions were quite hopeless; but job done and it actually looks quite nice. It is a little under-scale, but for an old Skåne farm, that is probably not much of an issue!

Manufacturer News

In an update from HNoll, sales of the B4, BF4 and BF7 have been slower than desired (obviously due to the economy and modellers not having as much money to spare as previously) and need a real boost. There have been issues with the labels on the BF7 carriages being wrong and new ones were to be manufactured. Unfortunately, this has dragged on and will not be continued. Quite simply, the carriages are correctly marked but the labels (on the boxes) were wrong. Labels have also been wrong on some earlier carriages.

Other News

At the end of May, a large part of the board at the heritage railway at Nora resigned after a protracted conflict with the foundation that owns the tracks. At an extraordinary meeting on Saturday 29 June, the association’s future was discussed and a new board was elected. Their three main aims now are to work for a better cooperative climate with the Foundation, to improve their economy, and to restart museum traffic as soon as possible.
The association Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) and the foundation Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) jointly manage the Nora-Järle and Nora-Pershyttan railway lines. The Nora-Ervalla railway was the first standard gauge line in Sweden for public traffic, inaugurated in 1856. NBVJ is a non-profit association that owns most of the vehicles and runs the traffic itself. NJOV is a foundation that owns the track. The foundation was started by Region Örebro County and Nora Municipality, among others.

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 7: Zätaspåret

When we selected H0e for the Fenixås Jernväg, this was because our preferred industrial gauge, 600mm would have been much more difficult to model, especially the different gauge crossings. Nevertheless, space permitting, Kållstorp (along the H0n3 Stuverydsbäckens Järnväg) could have a narrow gauge line using H0n2 (7mm gauge) to represent Sweden’s 600mm gauge (not exactly, but close enough). 600mm was certainly the most popular gauge for industrial railways, and it ought to be represented if possible. But for Epoch-IV, its industrial use should probably, quite authentically, give way to tourist traffic! Train models for this gauge all seem to be American-influenced, so some modifications to make them acceptable, would be necessary. This narrow-gauge line is probably the least likely to be built (of the ones discussed so far), but it will ‘remain on paper’ until development of the RTJ has reached a stage where a firm decision can be made. The name has a local reference, and should not be confused with ‘Z’-gauge, which is actually 6½mm.

Next Month: Trams?