Nyheter från juni 2024

Våra Nyheter

Under juni månad var vår primära uppgift att modifiera de två Pocher-vagnarna så att de kan tas i bruk. Arbetet krävde att båda eftermonterades med NEM-kopplingar. Men DF5 behövde lite extra arbete inklusive att måla om taket till en satinfinish, sätta in en korrekt interiör inuti och vrida ner hjulen; och den behövde en ny låda. Båda modellerna hade redan modifierats kraftigt innan vi köpte dem, så att göra det här arbetet ogiltigförklarade inte något arvsvärde som de kan ha haft.
Våra versioner av modellerna är från mitten av 1960-talet, men karossformarna går tillbaka till 1958 och 1959. C3b är från 1904, och 1911 kompletterade 20 C3c-vagnar 99 C3b. C3c hade en toalett i ena änden. Märkligt nog är Pochers modell nummer 1449 och har korrekt C3b-interiören, men markeringarna är helt klart C3c (som vi kommer att ändra när vi kan få lämpliga dekaler). DF5 är från 1929 och 30 byggdes. Skillnaderna inom flottan var små, men Pochers modell, nummer 2884, kommer med passagerarsäten vilket är helt fel, därav det extra arbete som krävs!

Även under juni månad monterade vi ihop vår modellsats av en skånsk bondgård. Detta var ett gammalt kit från Heljan, så det passade inte ihop så bra och instruktionerna var ganska hopplösa; men jobbat klart och det ser faktiskt ganska trevligt ut. Det är lite underskala, men för en gammal skånsk gård är det nog inte så mycket problem!

Tillverkarens Nyheter

I en uppdatering från HNoll har försäljningen av B4, BF4 och BF7 gått långsammare än önskat (uppenbarligen på grund av ekonomin och att modellbyggare inte har lika mycket pengar till övers som tidigare) och behöver ett rejält lyft. Det har varit problem med att etiketterna på BF7-vagnarna är fel och att nya skulle tillverkas. Tyvärr har detta dragit ut på tiden och kommer inte att fortsätta. Helt enkelt är vagnarna rätt märkta men etiketterna (på lådorna) var fel. Etiketter har också varit fel på några tidigare vagnar.

Andra intressanta nyheter

I slutet av maj avgick en stor del av styrelsen vid arvsjärnvägen vid Nora efter en utdragen konflikt med stiftelsen som äger spåren. På ett extra möte lördagen den 29 juni diskuterades föreningens framtid och en ny styrelse valdes. Deras tre huvudsakliga syften är nu att arbeta för ett bättre samarbetsklimat med stiftelsen, att förbättra deras ekonomi och att återuppta museitrafiken så snart som möjligt.
Föreningen Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) och stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) förvaltar tillsammans Nora-Järle och Nora-Pershyttan järnvägslinjer. Nora-Ervalla järnväg var den första normalspåriga banan i Sverige för allmän trafik, invigd 1856. NBVJ är en ideell förening som äger merparten av fordonen och sköter trafiken själv. NJOV är en stiftelse som äger banan. Stiftelsen startades av bland annat Region Örebro län och Nora kommun.

News from June 2024

Our News

Through June, our primary task was to modify the two Pocher carriages so that they can be brought into service. The work required both to be retrofitted with NEM couplings. But the DF5 needed some extra work including repainting the roof to a satin finish, putting a correct interior inside, and turning down the wheels; and it needed a new box. Both models had already been heavily modified before we bought them, so doing this work wasn’t invalidating any heritage value that they may have had.

Our versions of the models are from the mid-1960s, but the body-moulds go back to 1958 and 1959. The C3b dates from 1904, and in 1911, 20 C3c carriages supplemented the 99 C3b. The C3c had a toilet at one end. Curiously, Pocher’s model is number 1449 and correctly has the C3b interior, but the markings are clearly C3c (which we will change when we can get suitable decals). The DF5 dates from 1929 and 30 were built. Differences within the fleet were slight, but Pocher’s model, number 2884, comes with passenger seating which is totally wrong, hence the extra work required!

Also during June, we assembled our model kit of a Skånska farmhouse. This was an old kit from Heljan, so it didn’t go together very well and the instructions were quite hopeless; but job done and it actually looks quite nice. It is a little under-scale, but for an old Skåne farm, that is probably not much of an issue!

Manufacturer News

In an update from HNoll, sales of the B4, BF4 and BF7 have been slower than desired (obviously due to the economy and modellers not having as much money to spare as previously) and need a real boost. There have been issues with the labels on the BF7 carriages being wrong and new ones were to be manufactured. Unfortunately, this has dragged on and will not be continued. Quite simply, the carriages are correctly marked but the labels (on the boxes) were wrong. Labels have also been wrong on some earlier carriages.

Other News

At the end of May, a large part of the board at the heritage railway at Nora resigned after a protracted conflict with the foundation that owns the tracks. At an extraordinary meeting on Saturday 29 June, the association’s future was discussed and a new board was elected. Their three main aims now are to work for a better cooperative climate with the Foundation, to improve their economy, and to restart museum traffic as soon as possible.
The association Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) and the foundation Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) jointly manage the Nora-Järle and Nora-Pershyttan railway lines. The Nora-Ervalla railway was the first standard gauge line in Sweden for public traffic, inaugurated in 1856. NBVJ is a non-profit association that owns most of the vehicles and runs the traffic itself. NJOV is a foundation that owns the track. The foundation was started by Region Örebro County and Nora Municipality, among others.

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 7: Zätaspåret

When we selected H0e for the Fenixås Jernväg, this was because our preferred industrial gauge, 600mm would have been much more difficult to model, especially the different gauge crossings. Nevertheless, space permitting, Kållstorp (along the H0n3 Stuverydsbäckens Järnväg) could have a narrow gauge line using H0n2 (7mm gauge) to represent Sweden’s 600mm gauge (not exactly, but close enough). 600mm was certainly the most popular gauge for industrial railways, and it ought to be represented if possible. But for Epoch-IV, its industrial use should probably, quite authentically, give way to tourist traffic! Train models for this gauge all seem to be American-influenced, so some modifications to make them acceptable, would be necessary. This narrow-gauge line is probably the least likely to be built (of the ones discussed so far), but it will ‘remain on paper’ until development of the RTJ has reached a stage where a firm decision can be made. The name has a local reference, and should not be confused with ‘Z’-gauge, which is actually 6½mm.

Next Month: Trams?

News from May 2024

Our News

T23 120 was taken onto the workbench during May. We removed the ‘chip’ and the circuit-board that it was connected to; and then connected the cables from the wheels directly to the cables to the motor. This done, the loco gave a very smooth performance; and that is before low-speed running-in or the fitting of a suppressor! Now that we KNOW the problem lies with the chip (or circuit-board) we can ask Jeco to fix the problem. We were unable to tell if it was the chip or the circuit-board that was at fault because there was no means of hot-wiring the circuit-board with the chip removed!

Manufacturer News

We have no news from the Manufacturers, this month.

Other News

Nässjö Railway Museum held an open day at the beginning of the month, where amongst other attractions, the steam railbus from the former Halmstad Nässjö Railway was giving rides along Nässjö station, and there was an opportunity to get photos of a T21 diesel loco ready for when we make new handrails for the Heljan models!

Nearer the end of the month, the same museum celebrated the 150th anniversary of the Nässjö Oskarshamn Railway, a line which passes through the village where we are now located, so a day out was organised with them. Because today, there are no turning facilities at Oskarshamn, the steam loco (SJ class A5 number 1545, formerly Kalmar Railway number 17) at the front was assisted by a diesel loco (SJ T41 200) at the back, and the diesel headed the train on the return, at least as far as Berga. The train was delayed at Berga, so with sufficient loops at the station, the steam loco was moved to the front, albeit running tender-first. There had been a fear that the steam loco would not have been allowed to run, due to the hot dry weather (and line-side fire risk), but thankfully there was quite a lot of rain on the day before…!

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 6: Sörlidsbanan

A third narrow-gauge element is possible, at Rickbacken, to be seen as a remnant of a much larger system, but now only permitting a shuttle service between the station and the town’s main school. But why? Well, this would be H0m (12mm gauge) to represent Sweden’s 1067mm gauge (not exactly, but close enough), to add to the variety. This section would include, using commercially available components, a dual-gauge section (H0+H0m), because that is so Swedish, and is therefore, the reason that we want to do this! Given that this will be a graded line (station level to town level), Sörlidsbanan seems a good name (and it has a local connection). We mentioned earlier that 891mm was seemingly Sweden’s most popular narrow gauge, and it is one of the two where railways were absorbed by the State. Some of the 1067mm gauge railways were also absorbed by the state. At the very minimum, we would need one railbus, a YBo5t which would have been regauged from the 891mm YBo5p!

(As a rule-of-thumb, the final SJ suffix ‘p’ indicated trains gauged for 891mm, and ‘t’ for trains gauged for 1067mm. Other narrow gauges did not have a suffix, but were also not owned by SJ. Pre-1970±, the small ‘o’ indicated rolling stock fitted with bogies instead of 2 (or 3) axles.)

Next Month: Zätaspåret.

Nyheter från maj 2024

Våra Nyheter

T23 120 togs upp på arbetsbänken under maj. Vi tog bort “chippet” och kretskortet som det var anslutet till; och kopplade sedan kablarna från hjulen direkt till kablarna till motorn. Detta gjorde loket en mycket jämn prestanda; och det är innan låghastighetsinkörning eller montering av en dämpare! Nu när vi VET att problemet ligger hos chippet (eller kretskortet) kan vi be Jeco att åtgärda problemet. Vi kunde inte säga om det var kretskortet eller kretskortet som var felet eftersom det inte fanns något sätt att koppla kretskortet med kretskortet borttaget!

Tillverkarens Nyheter

Vi har inga nyheter från tillverkarna denna månad.

Andra intressanta nyheter

Nässjö Järnvägsmuseum hade öppen dag i början av månaden, där bland annat ångjärnvägsbussen från före detta Halmstad Nässjö Järnväg körde längs Nässjö station och det fanns möjlighet att få bilder på ett T21 diesellok redo för när vi gör nya ledstänger till Heljan-modellerna!
Närmare slutet av månaden firade samma museum 150-årsjubileet för Nässjö Oskarshamns Järnväg, en bana som går genom byn där vi nu ligger, så en dag ute med dem anordnades. Ångloket (SJ klass A5 nummer 1545, tidigare Kalmar Järnväg nummer 17) låg längst fram och fick assistans av ett diesellok (SJ T41 200) baktill, och dieselloket styrde tåget på returen ända till Berga. På Berga flyttades ångloket till fronten, om än att det gick tender-först. Det hade funnits en rädsla för att ångloket inte skulle ha fått köra på grund av det varma torra vädret (och brandrisk på linjen), men tack och lov kom det ganska mycket regn dagen innan…!

News from April 2024

Our News

Steam loco N 1304 has been given a repaint. On closer inspection, we have identified that Swedish steam locomotives are not gloss, so it has been given a matt black coating. Pipework and other add-ons are being picked out in bare metal colours so that they can be seen and appreciated without compromising the visual appearance of the loco. Being a kit-built model, it was also due its 3-yearly overhaul, which for a model that hasn’t yet been run-in, didn’t amount to much work taking place!

Manufacturer News

ACME has produced two sets of carriages for the current day (Epoch-VI) SJ international sleeper train, which uses former German and similar stock. Article ACME55311 contains one WLABmz Type MUn sleeping car and three Bvcmz248.5 couchette cars in blue livery with SJ logos. Article ACME55315 contains additional carriages for the Euronight consisting of a WLABmz Type 32s sleeping car and a Bvcmz248.5 couchette car in blue livery with SJ logos. The train operates Berlin – Hamburg Hbf – København L – Stockholm; and uses an Rc6 for the Swedish portion. It is much too modern to run here on the RTJ!

HNoll has reported that after a great start in 2024 with the new B4/BF4/BF7 carriages, all sales of their products have stopped completely! They are going to try Tradera (the Swedish eBay) for a trial period to reach out to more customers who haven’t found HNoll’s products yet. Customers who already know HNoll are referred to the retailers who do a great job stocking all their products.
HNoll’s Blue-X/IC-11 and Special carriages will be manufactured during the summer and should appear in the early autumn. The production of these carriages is almost halved to adapt to anticipated sales volumes. There are no started or finished tools for other carriage types in the 80s series and HNoll will not start any more 80s carriages in 2024. (However, there is another carriage project where tool manufacturing will begin within the next few weeks, but HNoll is not letting on what it is!)
Currently, there are over 2500 HNoll carriages of various designs in stock. The series B4/BF4/BF7 carriages released in February 2024 have not yet recouped their investment cost, which means that HNoll has to slow down spending for the time being. People are being urged to take a closer look at the A7/A8/B7 with ASEA bogies, which have never been correctly produced before. They have correct window placement, correct undercarriage, correct window size on doors, and many fine details such as transverse grooves on the roof, shunter steps and a really nicely painted interior; somewhat superior to similar carriages that have been in production from another source for a few decades.

Other News

This year’s Hjulmarknaden has been advertised for one date on their website, and another date in the press (in Tågsommar). In a Facebook post as April ended, they have confirmed that it will be on November 23rd, not the end of the month (30th).

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 5: Fenixås Jernväg

Last month, we told you about the potential for a narrow-gauge railway in H0n3. There is also a plan for a much smaller railway, and actually much easier to create, using H0e (9mm gauge) to represent Sweden’s 802mm gauge (not exactly, but close enough; see below). This small railway is the ‘extra’ plan that was hinted at for Skarpa Gård, and it will be said that the narrow-gauge line runs between the manor house and the nearby beauty spot at a local lake. The line’s imaginary history suggests that the house was formerly a mining office, and the lake was the mine; thus justifying the line’s existence!
Using commercially available track components, it is intended that this line shall cross the standard gauge line on the level, thus a special ‘diamond crossing’ with one gauge crossing the other! The few 802mm gauge railways were mostly industrial, so it would be easy and appropriate to find a suitable European or Soviet steam loco (or diesel) to provide the main motive power. There is even a consideration for a British 00-9 scale “Fairlie” loco; as standard gauge versions had been used on the railway that passes near the house where we are!
H0e is normally associated with the central European gauge of 760mm, but this gauge is very rare in Sweden (we’re not convinced that it was used at all, in fact). However, the track gauge (9mm) scaled up from 1:87 is actually 783, so 802mm gauge is close enough! The name is a translation (from Welsh) of a similarly gauged (00-9) model railway in the UK (Rheilffordd Bryn Ffenics / Phoenix Hill Railway), whose owners are Friends of the RTJ, and were instrumental in safeguarding the Railway’s artefacts when the FLMJ closed.

And, having mentioned the owners of the Rheilffordd Bryn Ffenics, we would like to extend our congratulations to them for their wedding (or coupling-up) during April! The ceremony took place at the Talyllyn Railway, very fitting.

Next Month: Sörlidsbanan.

Nyheter från april 2024

Våra Nyheter

Ånglok N 1304 har fått en ommålning. Vid närmare eftertanke har vi identifierat att svenska lok inte är glansiga, så de har fått en mattsvart beläggning. Rörledningar och andra tillägg plockas ut i ren metallfärg så att de kan ses och uppskattas utan att kompromissa med lokets visuella utseende. Eftersom den var en byggsatsmodell berodde den också på sin 3-åriga översyn, vilket för en modell som ännu inte har körts in inte behövde mycket arbete!

Tillverkarens Nyheter

ACME har producerat två uppsättningar vagnar för dagens (Epoch-VI) SJ internationella sovtåg, som använder tidigare tyska och liknande vagnar. Artikel ACME55311 innehåller en WLABmz Typ MUn sovvagn och tre Bvcmz248.5 liggvagnar i blått med SJ-logotyper. Artikel ACME55315 innehåller ytterligare vagnar för Euronight bestående av en WLABmz Type 32s sovvagn och en Bvcmz248.5 liggvagn i blått med SJ-logotyper. Tåget trafikerar Berlin – Hamburg Hbf – Köpenhamn L – Stockholm; och använder en Rc6 för den svenska delen. Det är alldeles för modernt för att köra här på RTJ!

HNoll har rapporterat att efter en bra start 2024 med de nya B4/BF4/BF7-vagnarna har all försäljning av deras produkter stoppats helt! De ska prova Tradera (den svenska eBay) under en provperiod för att nå ut till fler kunder som inte hittat HNolls produkter än. Kunder som redan känner till HNoll hänvisas till återförsäljarna som gör ett bra jobb med att lagra alla sina produkter.
HNolls Blue-X/IC-11 och Specialvagnar kommer att tillverkas under sommaren och bör dyka upp tidigt på hösten. Produktionen av dessa vagnar är nästan halverad för att anpassa sig till förväntade försäljningsvolymer. Det finns inga påbörjade eller färdiga verktyg för andra vagntyper i 80-talsserien och HNoll kommer inte att starta några fler 80-talsvagnar 2024. (Det finns dock ett annat vagnsprojekt där verktygstillverkningen kommer att påbörjas inom de närmaste veckorna, men HNoll kommer inte att säga vad det är!)
För närvarande finns det över 2500 HNoll-vagnar i olika utföranden i lager. Serie B4/BF4/BF7 vagnar som släpptes i februari 2024 har ännu inte fått tillbaka sin investeringskostnad, vilket innebär att HNoll måste bromsa utgifterna tills vidare. Människor uppmanas att titta närmare på A7/A8/B7 med ASEA-boggier, som aldrig tidigare har tillverkats korrekt. De har rätt fönsterplacering, rätt underrede, rätt fönsterstorlek på dörrar, och många fina detaljer som tvärgående spår på taket, växlingssteg och en riktigt snyggt målad inredning; något överlägsen liknande vagnar som har varit i produktion från annan källa i några decennier.

Andra intressanta nyheter

Årets Hjulmarknaden har annonserats för ett datum på deras hemsida, och ett annat datum i pressen (i Tågsommar). I ett Facebook-inlägg som april slutade, har de bekräftat att det kommer att vara den 23 november, inte slutet av månaden (30:e).

Slutligen vill vi gratulera RTJ-vännerna Daniel och Andrea till deras bröllop (eller koppling) under april! Ceremonin var på Talyllyn Railway, en mycket passande plats.

Nyheter från mars 2024

Våra Nyheter

Det finns inga nyheter från oss denna månad!

Tillverkarens Nyheter

Dekas har annonserat produktionen (för 2025) av SJ “Lnps”-vagnen, en 2-axlig timmerbärande chassivagn med U-formade pålar. Det här är en efterlängtad modell, och den kommer att fylla ett tomrum i de ‘nödvändiga modellerna’ för svenska järnväg (trä och malm är två av Sveriges största exportvaror)! Modellproduktion producerar redan ett byggsats av de mycket lika “Lps” och det finns ingen anledning till att de två typerna inte kan köra i samma tåg. (Från vårt exemplar av “SJF 636.1” fanns det 24 ‘Lps’ och flera hundra av ‘Lnps’. Visuella skillnader är små och ‘n’ betyder att den har en maximal belastningsgräns över 30t. Minst två typer av “Lnps” har funnits, kanske fler, men typ 871 är färre i antal, något lättare och kortare med kortare hjulbas än typ 891; Dekas-modellen kommer att vara 891.)

Fler nyheter från Dekas är att deras svenska Ge-vagn troligen kommer att dyka upp runt augusti, men eftersom det är semesterperioden förväntar vi oss att den uppskattningen är flexibel. Fortfarande inga nyheter om ‘Y2’, dock.

Andra intressanta nyheter

I vår januariuppdatering, publicerad i februari, rapporterade vi om förlusten av Warley National Model Railway Exhibition; och sedan i följande uppdatering, om en annan organisation som kommer att tillhandahålla ett mycket liknande evenemang på samma plats under samma allmänna helg. Nu har vi ytterligare en uppdatering!
Warley Model Railway Club samarbetar med Statfold Narrow Gauge Museum Trust Ltd för att hålla ett helt nytt uppvisningsevenemang för järnvägsmodeller på Trusts plats i Statfold Country Park nära Tamworth, Staffordshire. Märkes som “Warley at Statfold” är evenemanget planerat till helgen den 12 och 13 oktober 2024 och inträdesbiljetter kommer att inkludera modelljärnvägsutställningen, full tillgång till museets lokomotiv och lagersamling, obegränsade tågturer på båda smal- spårvägsjärnvägar och chansen för besökande familjer att njuta av många barntema-attraktioner också på platsen. Se https://thewarleyshow.co.uk/ för mer information. Skulle vi få kännedom om att en svensk modelljärnväg kommer att visas på evenemanget, eller att Scandinavian Railways Society kommer att vara närvarande, lägger vi till detaljerna på vår [Events] evenemangssida.

News from March 2024

Our News

There’s no news from us this month!

Manufacturer News

Dekas has announced the production (for 2025) of the SJ ‘Lnps’ wagon, a 2-axle timber-carrying chassis wagon with U-shaped stakes. This is a long overdue model, and it will fill a gap in the ‘essential models’ for Swedish railways (timber and ore are two of Sweden’s largest exports)! Modellproduktion already produces a kit of the very similar ‘Lps’ and there is no reason why the two types cannot run in the same train. (From our copy of “SJF 636.1”, there were 24 ‘Lps’ and several hundred of the ‘Lnps’. Visual differences are slight and the ‘n’ signifies that it has a maximum load limit over 30t. At least two types of ‘Lnps’ have existed, maybe more, but the version 871 is fewer in number, slightly lighter and shorter with a shorter wheelbase than version 891; the Dekas model will be the 891.)

More news from Dekas is that their Swedish ‘Ge’ wagon is likely to appear around August, but being the holiday season, we expect that estimate to be flexible. Still no news on the ‘Y2’, however.

Other News

In our January update, published February, we reported on the loss of the Warley National Model Railway Exhibition; and then in the following update, about another organisation that will provide a very similar event at the same location on the same general weekend. Now, we have a further update!
The Warley Model Railway Club is teaming up with the Statfold Narrow Gauge Museum Trust Ltd to hold a brand new railway modelling showcase event at the Trust’s Statfold Country Park venue near Tamworth, Staffordshire. Branded as “Warley at Statfold” the event is planned for the weekend of the 12 & 13 October 2024 and entry tickets will include the model railway exhibition, full access to the Museums locomotive and stock collection, unlimited train rides on both of the narrow-gauge railways and the chance for visiting families to enjoy numerous children’s themed attractions also on the site. See https://thewarleyshow.co.uk/ for more information. Should we become aware that a Swedish layout will be on display at the event, or that the Scandinavian Railways Society will be present, we’ll add the details to our Events page.

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 4: Stuverydsbäckens Järnväg

There had been a plan for the FLMJ to add a narrow-gauge section, the so called “Södra Folketsparks Järnväg”. The actual route was never confirmed (though, Gärde to Folketspark/Siljansnäs was a popular idea), and it was eventually realised that this smaller gauge in the garden would be just asking for trouble. So, the entire collection (all H0e (9mm gauge) and not at all Swedish) was sold off.

Indoors now, we can reconsider. There is a fourth room in the basement, but one with limited clearances due to the staircase from the house above. A narrow-gauge railway with its minimal clearance requirements, and ability to negotiate smaller radii curves, is being considered for this room, but to also go through the walls at each end to ‘meet’ the stations at Rickbacken and Töjnan!

Being a significant addition to the whole diorama, it really ought to be H0n3 (10½mm gauge) to represent Sweden’s popular 891mm gauge (not exactly, but close enough). The trains, needing to be of mostly Swedish origin, would need to be kit-built, and ought to include a type YP railbus, among other things. It’s a tough project, and won’t be given much thought until the RTJ is fully operational, first; but it’s one that we have high hopes for! The name comes from a nearby nature reserve.

Next Month: Fenixås Jernväg.

Nyheter från februari 2024

Våra Nyheter

Som rapporterades under Manufacturer News, förra månaden, har ett T23-lok anlänt hit. Jeco har gjort ett snyggt detaljerat lok, men det verkar finnas ett T2x-jinx i det som Heljans T21, det är överarbetat och opålitligt. Den har ingen låghastighetsprestanda, vilket är en besvikelse med tanke på att det är ett “stort växlingslok” med en topphastighet på 75 kmh. Vrid upp strömmen långsamt, den riktade belysningen flimrar, hyttens ljus och motorrumsbelysningen lyser fullt ut, och loket kämpar för att krypa, morrande när det gör det. Sedan, när spårspänningen har nått cirka 8V, skjuter loket av i nästan full fart. Om du stänger av strömmen igen, kommer loket att fortsätta att gå till cirka 6V; sedan går den tillbaka till morrande läge! Efter omfattande körning på en testbana som vi satte ihop med hjälp av spårkomponenter som lånats ut till oss (de flesta av dem är inte riktigt funktionsdugliga), blev dens prestanda i långsam hastighet lite bättre, så inkörningen kommer att fortsätta – kanske med bättre spår!
Men under vår utredning tog vi bort kroppen och blev bestörta. När ett modelllok är utrustat för DCC används ett så kallat ’blanking chip’ i DCC-uttaget för analogt bruk. Med denna modell har det så kallade blanking-chippet så många elektroniska komponenter på att det inte är helt kompatibelt med dess syfte, och det gör det nästan omöjligt att fixa digitala problem. (När vårt tidigare IORE-lok blev defekt, kunde vi ‘varmkoppla’ spårmatningarna till motorkablarna och få igång loket igen; även med fungerande riktningsljus! Detta är inte möjligt med T23.) Det fanns också andra problem , men med så mycket hantering, om det här hade varit en Heljan T21, skulle vi ha haft en arbetsbänk laddad med bitar som hade ramlat av; med det här loket lossnade bara en uppsättning trappsteg och de fixerades mycket enkelt tillbaka på plats och med ledstängerna korrekt inriktade. Sedan det första testet i januari har vi inte haft några fler problem med att kopplingsstänger lossnat; och vi har isolerat beröringskontakterna för hyttens ljus (gillar verkligen inte det) och satt tejp över motorrumsbelysningen (borde inte finnas där eftersom det inte finns någon autentisk interiör)! Vi har dock nu beslutat att inte köpa en andra även när pengarna tillåter.

Tillverkarens Nyheter

HNolls B4-vagnar har anlänt till butikerna och nu kan ett komplett 1980-talståg monteras! Ur vårt perspektiv är B2 fortfarande önskad; och med tanke på att HNoll måste pausa produktionen, på grund av den dåliga svenska ekonomin och människors oförmåga att köpa modellerna, räknar vi med att det tar ett tag innan de (eller UAF7) dyker upp som modeller. Tillbaka till B4R (som senare blev BF4 för att betyda att den hade ett bagageutrymme (F:et i typkoden)), den är upp till HNolls vanliga höga standard och är en verkligt vacker modell. Rätt modellerad har den till och med den lilla telefonkiosken bredvid tågpersonalens kupé; en funktion som snart försvann i och med den omfattande introduktionen av mobiltelefoner. Modellen finns även i nyare färger, inklusive BF7, vilket egentligen inte är annorlunda förutom att SJ ville ge de renoverade en ny beteckning (men SSRTs renoverade är fortfarande BF4)!

PCX87 reklamerar en modell av Saab 9000 i 1985 års skick. Vi känner till fyra olika färger för detta, svart, vitt, grått och silver; men åtminstone en leverantör vi känner till har också beställt en mörkröd. 1985 är inom vår epok av intresse, så vi är hoppfulla om att skaffa några.

Andra intressanta nyheter

Förra månaden rapporterade vi om förlusten av Warley National Model Railway Exhibition på NEC, vilket vanligtvis inträffar i slutet av november. Det verkar som att det i stället kommer att hållas The National Festival of Railway Modeling den 23 och 24 november på NEC. Som vi förstår det kommer detta att organiseras av Warners Group (samma organisation som bland annat gör Alexandra Palace-evenemanget), en kommersiell enhet, snarare än av frivilliga. Oavsett om det är kommersiellt eller inte, hoppas vi att det är ett lyckat evenemang och att det visar att denna hobby är mycket levande.

News from February 2024

Our News

As reported under Manufacturer News, last month, a T23 locomotive has arrived here. Jeco really has pulled out all the stops to make a nicely detailed locomotive, but there seems to be a T2x jinx in that like Heljan’s T21, it is over-worked and unreliable. So, we set to work on it (just to investigate in case there should be a need to return it). It has no slow-speed performance, which is disappointing given that it is a ‘large shunting loco’ with a top speed of 75 kmh. Turning the power up slowly, the directional lighting flickers, the cab light and engine-room light come on full brightness, and the loco struggles to crawl, growling as it does so. Then, when track voltage has reached about 8, the loco shoots off at nearly full speed. Turning the power back down, the loco will continue to run until about 6v; then it goes back to growling mode! After extensive running on a figure-of-eight test-track that we assembled using track components loaned to us (most of which are not really serviceable), it’s slow speed performance did get a little better, so running-in will continue—maybe with better track!
But, during our investigation, we took the body off and were dismayed. When a model loco is equipped for DCC, anyone not wanting this function can operate the model on analogue, with a so-called ‘blanking chip’ in the DCC socket. With this model, the so-called blanking chip has so many electronic components on, that it is not entirely compliant with its purpose, and this makes fixing digital-related problems almost impossible. (When our former IORE loco became faulty, we were able to hot-wire the track feeds to the motor cables and get the loco running again; even with working directional lights! This is not possible with the T23.) Getting the main circuit board off the model for investigation was made very difficult by one of the cables to the motor being too short to enable safe removal of its electrical coupling. With so much handling, if this had been a Heljan T21, we would have a workbench loaded with bits that had fallen off; with this loco, only one set of steps came off, and they were very easily fixed back into place and with the handrails correctly aligned. Since its first test in January, we’ve had no more issues with coupling rods coming loose; and we have insulated the touch-contacts for the cab light (really don’t like that) and put tape over the engine-room light (shouldn’t be there because there is no authentic interior)! We have, nevertheless, now decided against buying a second one even when funds permit.

Manufacturer News

HNoll’s B4 carriages have arrived into stores and now a complete 1980s train can be assembled! From our perspective, the B2 is still desired; and given that HNoll is having to pause production, due to the poor Swedish economy and people’s inability to buy the models, we expect it to be a while before they (or the UAF7) appear as models. Back to the B4R (which later became the BF4 to signify that it had a baggage compartment (the ‘F’ in the type-code)), it is up to HNoll’s usual high standard, and is a truly beautiful model. Correctly modelled, it even has the small telephone booth next to the train crew’s compartment; a feature that soon disappeared with the widescale introduction of mobile phones. The model is also available in more recent liveries, including the BF7, which is not really any different except that SJ wanted to give the refurbished ones a new designation (but SSRT’s refurbished ones are still BF4)!

PCX87 is advertising a model of the Saab 9000 in 1985 condition. We are aware of four different colours for this, black, white, grey and silver; but at least one supplier we know of has commissioned a dark red one also. 1985 is within our epoch of interest, so we are hopeful of acquiring a few.

Other News

Last month, we reported on the loss of the Warley National Model Railway Exhibition at the NEC, which usually takes place late November. It seems that in its place, there is to be The National Festival of Railway Modelling on November 23rd & 24th, at the NEC. As we understand it, this will be organised by Warners Group (same organisation that does the Alexandra Palace event among others), a commercial entity, rather than by volunteers. Regardless of whether commercial or not, we hope that it is a successful event and that it demonstrates that this hobby remains very much alive.

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 3: Trädgårdslinjen

One of the FLMJ’s defining factors was its outside location. We were determined (and advised) that in Sweden, we would move indoors due to the weather being more severe than it had been in the UK (even despite many open events in the UK getting rained off), and ‘minor damage caused by neighbouring cats’ being replaced by ‘major damage being caused by roaming elk and other wild animals’!
Nevertheless, there is consideration for a summer-only outdoor section, also operating between Rickbacken and Töjnan, but allowing trains to avoid the fiddle-yards. For simplicity and safety, there should be no stations along this route, but this has not been totally ruled out. A halt, with or without passing loop could be included to add interest to the line, and the location for this potential addition has already been chosen with very little difficulty, a large boulder in the garden which in scale terms, would be a small natural mountain! It has been given the name, Vävarberg; but no more has been decided about it. Furthermore, there would be no signals or overhead cabling; just good photo opportunities of trains running through the garden, again. Such an extension would be at ground level in the garden, but in the basement however, the railway will be about 1,3m up from floor level, giving ample storage underneath without being too high, but high enough also for access to the outlets to the garden for the Trädgårdslinjen. Swedish basements are rarely 100% below ground level, and they often have windows. Operationally, this would be a ‘preserved railway’, which within a heritage railway might seem a bit odd, but it gives the older outline stock (steam locos for example) a good excuse to be used. The name simply translates as “The Garden Line”.

Next Month: Stuverydsbäckens Järnväg.