Nyheter, juli 2021

Våra nyheter på Svenska

TGOJ vagn ‘Gre’ 11003 anlände under juli. Detta är den fjärde och sista vagnen i denna serie och kommer att köras i setet med de tre andra. Denna modell hade eftersökts länge, tills den hittades på “Tradera”, den svenska “eBay”.

Tillverkarens Nyheter:

Halling (www.ferro-train.com) har tagit fram en modell av spårvagnen M33 från Göteborg; statisk för € 379 eller utrustad med en motor och drivenhet (analog med NEM 568-avkodare) för € 439. Minsta tillåtna kurva är 180 mm.

Linie 8 GmbH (www.hoedl-linie8.de) har i samarbete med Rietze (www.rietze.de) tagit fram en statisk modell av Adtranz GT6-spårvagnen som är märkt för användning i Norrköping. Modellen kostar € 90, men ett körpaket finns för € 40.

Modeltech (www.modeltech.uk) har tagit fram en ”pro-track rail aligner” för spårvid 9, 16,5, 21, för användning vid baseboardfogar för att säkerställa att spåren ligger i linje. Fyra par kommer i en förpackning för ±100kr. Även om dessa verkar utmärkta för platt inriktning, antar det att du har standardhöjderna! (Självklart för många, men tredje parts upplevelse skiljer sig åt!)

Brekina har meddelat modeller av Daf 66 sedan i fyra färger. Vi undrar om chassit är utbytbart mot Volvo 66 kombi (för de större stötfångarna). Om det är så behöver vi bara lägga till den diagonala stången på gallret för att få en Volvo 66 sedan! Eller kanske vi borde vänta – för säkerhets skull!

PCX87 -modeller verkar vara mycket begränsade upplagor, producerade i enstaka satser. Deras Volvo 240- och 740-modeller kom och gick väldigt snabbt, och det var bara av en slump att vi upptäckte att 740 hade tillverkats. Det hade varit vår avsikt att få ett par av varje modell när de producerades och sedan “fylla på” när medel var lättare tillgängliga. Detta kommer inte att vara möjligt. Vi har kunnat slutföra det avsedda Saab -köpet (fyra 900 coupéer och en 900 cabriolet), men inte Volvo 240 eller 740 -serien. (Vi har tillräckligt för att inte bli helt besvikna!) Det verkar som att nästan ingenstans i Sverige annonserar dessa modeller eftersom handlare inte verkar veta om dem. Kanske PCX87 inte vill överleva den pandemiinducerade nedgången i affärer? Dessa modeller har en stor försäljningspotential, om de bara var mer kända och tillgängliga.

Vi kommenterade en faux-pas med Volvo 240 Estate i vår marsuppdatering, men båda versionerna av 740 ser inte riktigt ut och behövde därför granskas närmare. Bagageutrymmet på sedan är alldeles för lågt, och de bakre pelarna på kombibilen är för raka (men inte lika illa som på IMU -versionen)! Ändå är de trevliga och mycket välkomna modeller.

Andra nyheter:

Den 18 juli var det 150-årsjubileet för öppningen av Centralstation i Stockholm (från 1871). Tyvärr ignorerade dess ägare denna milstolpe och den firades inte på något sätt; en dålig show Jernhusen, för en av Europas mest betydande stationer! (Det är inte orättvist att spekulera i att om SJ fortfarande ägde byggnaden hade det varit ett fanfare-värdigt evenemang!)

July 2021 News

Rolling Stock Updates

TGOJ van ‘Gre’ 11003 arrived during July. This is the fourth and final wagon in this series, and will run in the set with the other three. This model had been searched for, for a long time, until being found on ‘Tradera’, the Swedish ‘eBay’.

Manufacturer News

Halling (www.ferro-train.com) has produced a model of the Göteborg type M33 tram; static for €379 or fitted with a motor and drive (analogue with NEM 568 decoder) for €439. Minimum curve permitted is 180mm.

Linie 8 GmbH (www.hoedl-linie8.de) in cooperation with Rietze (www.rietze.de) has produced a static model of the Adtranz GT6 tram marked for use in Norrköping. The model costs €90, but a driving kit is available for €40.

Modeltech (www.modeltech.uk) has produced a ‘pro-track rail aligner’ for gauges 9, 16,5, 21mm for use at baseboard joins to ensure that the tracks line up. Four pairs come in a pack for ±£10. Whilst these seem excellent for flat alignment, it does assume that you have the heights standardised! (Obvious to many, but third-party experience differs!)

Brekina has announced models of the Daf 66 sedan in four colours. We wonder if the chassis is interchangeable with the Volvo 66 estate (for the larger bumpers). If it is, then we’d only need to add the diagonal bar on the grille to get a Volvo 66 sedan! Or, maybe we should wait – just in case!

PCX87 models seem to be very limited editions, produced in single batches. Their Volvo 240 and 740 models came and went very quickly, and it was only by chance we found that the 740 had been produced. It had been our intention to get a couple of each model when they were produced and then ‘top up’ once funds were more readily available. This will not be possible. We have been able to complete the intended Saab purchase (four 900 coupés and one 900 cabriolet), but not the Volvo 240 or 740 ranges. (We have enough to not be totally disappointed!)
It seems that virtually nowhere in Sweden is advertising these models because traders don’t seem to know about them. Maybe PCX87 doesn’t want to survive the pandemic-induced downturn in business? These models have a great sales potential, if only they were more widely known about and available.

We commented on a faux-pas with the Volvo 240 estate in our March update, but both versions of the 740 don’t look quite right, and therefore needed a closer look. The boot on the sedan is a bit too low, and the rearmost pillars on the estate are too straight (but not as badly as on the IMU version) and not tapered! Nevertheless, they are nice and very welcome models.

Other News

We have seen at Stockholm City station and Stockholm Odenplan station, train location boards, giving an indication of approaching trains, as well as the ones that you’ve missed. It is a ‘real-time’ indicator, similar to one in use on the Great Cockcrow Railway (7¼” gauge), but not known elsewhere in the UK.

18th July was the 150th anniversary of the opening of Centralstation at Stockholm (from 1871). Sadly, its owners ignored this milestone and it was not commemorated in any way; a poor show Jernhusen, for one of Europe’s most significant stations! (It is not unfair to speculate that if SJ still owned the building, then there would have been a fanfare-worthy event organised!)

There is a new train operator in Sweden; FlixTrain is a subsidiary of FlixBus, operating mostly in Germany, but now in Sweden also; the trains are on the route between Stockholm and Göteborg, with a low-budget fare. Unfortunately, their timetable seems fictional because several attempts were made to see the trains to take photos, and not only were the trains not there, but there was no mention of them on the arrivals or departures boards at the station (not even shewing as ‘cancelled’). We did find one on a Wednesday, and that is the subject of a few photos that we captured.

Nyheter, juni 2021

Våra modeller

Det finns inga uppdateringar om våra modeller. Vi förväntar oss att detta kommer att förbli så under sommaren.

Andra nyheter

Vi har lagt till lite innehåll på sidan Händelser (Events), nu när många begränsningar underlättas på många ställen. Vi fokuserar på händelser i Storbritannien där Scandinavian Railways Society är tänkt att delta, eller där det sannolikt finns en svensk modelljärnväg; och händelser i Sverige som är rimligt kända och/eller som vi kommer att undersöka. Händelsessidan kommer att uppdateras när det finns något att uppdatera, snarare än med förinställda intervaller. Det kommer att ske på engelska eftersom de flesta av dessa evenemang annonseras på svenska på andra webbplatser.

June 2021 News

Rolling Stock Updates

There are no updates regarding our models. We expect this to remain so during the summer.

Manufacturer News

HNoll has advised that work is now in place regarding the B4/B4R, BF4 and BF7 carriages. It is too early to predict exactly what the availability will be, but it is refreshing to note that these are in the pipeline. Just as we closed for press, the article numbers and running numbers were given on their website. The FLMJ is interested in two of the brown versions!

Following the arrival of the HNoll catering carriages, reported last month, they (and the various other versions) have been reviewed in the latest edition of Modelljärnvägsmagasinet. Here is an overview. The models are presented as the original R4/R4R café and restaurant carriage, the S12 cinema and bistro carriage, and the RB11 bistro carriage. Each version has a different interior layout according to the prototype. As the interior of the toilet cubicle is not visible, this is where small tubes exist for cabling from the wheels to the roof for interior lighting, should the modeller wish to instal that. The underside and bogie details are very well picked out, as is all the bodyside and top detailing (setting this model very much apart from the Roco A7/B7 models which have not been developed since their introduction in the 1980s). Our image montage is taken from Modelljärnvägsmagasinet.

Other News

We have added some content to the Events page, in the wake of restrictions being eased in many places. We are focusing on events in the UK where the Scandinavian Railways Society is understood to be participating, or where there is likely to be a Swedish model railway; and events in Sweden that are reasonably well known and/or which we will be investigating. The events page will be updated whenever there is something to be updated, rather than at preset intervals.

Forthcoming Events

Here we have a selection of events that seem to be going ahead. [Updated 2021-07-10]

  • The events in the UK are shewn because it is understood that the Scandinavian Railways Society is being represented there, and/or that there will be a Swedish-themed railway there.
  • The Swedish events are a few that we know about from experience; and a few that have been recommended to us but which will be investigated for inclusion (or not) next time!

It is important that you check the websites (or by whatever other means are at your disposal) for the latest news to check that these events are still going ahead.

Dates are given in Swedish format; year, month, date (YYYY-MM-DD).
Where non-English characters are shewn in web-addresses, see our “På Svenska > Swedish Words” section to see how to type them on a UK keyboard!

2021-08-22 (UK)
SNCF Society Summer Rendezvous at Lenham Community Centre, Groom Way, LENHAM, ME17 2QT
http://frenchrailwayssociety.org/
with Scandinavian Railways Society

2021-09-04 (Sweden)
MJ-Marknad at Kårsta stationsväg 16; 10-16
www.staffshobbyhörna.se
This is a relatively small event, but is usually easily reached by train (Roslagsbanan) from Stockholm city centre – but the line is closed until a date in October and at the time of investigation (mid June), no replacement busses are shewn!

2021-09-18 (UK)
The ERA Exhibition
www.eurorail.org.uk
with Scandinavian Railways Society

2021-09-25 (Sweden)
SKÅJ will be celebrating their 40th anniversary at Krylbo lokstallarna
www.skaj.se
With a hertiage train from Stockholm, also

2021-11-13/14 (Sweden)
Modelljärnvägsmässa at Fyrishov halls C and D, Uppsala; 10-17
www.upplands-mj.se
Organised by Upplands Modelljernvägsförening

2021-11-27 (Sweden)
Hjulmarknaden at Solnahallen, Stockholm
www.hjulmarknaden.info
Free Entry

2021-11-27/28 (UK)
The Warley National Model Railway Exhibition
www.thewarleyshow.co.uk
with Scandinavian Railways Society

2022-02-25/26/27 (UK)
Model Rail Scotland Scottish Event Campus
www.modelrail-scotland.co.uk/exhibition
Patrick Grace’s ‘Småtorp’ layout.

2022-05-21 (UK)
GlobalRail at Didcot Civic Hall
https://grs-uk.org/shows/
with Scandinavian Railways Society

Nyheter, Maj 2021

Dm3 utrustades med utbytesspeglar och vindrutetorkare i maj. Det finns viss förvirring om artikelnumret för dessa Roco-artiklar, numret som anges på instruktionsbladet verkar vara för olika komponenter (om det är något att söka på webbplatser), och Rocos egen webbplats är inte särskilt hjälpsam! Så vi har istället modifierat och monterat Jeco-komponenter. Vi måste också montera nya ledstänger, men vi kan behöva göra dessa här. 0,5 mm stången skulle vara mycket lämplig för de flesta applikationer, men det finns några föremål som behöver stötar mellan ändarna, och det är där det blir knepigt! Vi undersöker fortfarande den.
N 1304 förlorade en av sina buffertar under det senaste arbetet, och det är en mycket tunn metallbit. En reparation gjordes i början av maj genom att borra ett 0,5 mm hål i komponenterna, sätta in en stav, flankerad av ett rör (från de material som köpts förra månaden) och sedan limma ihop allt! Det ser rörigt ut, men om det håller, lämnar vi det i fred. Annars ersätter vi alla fyra! En beställning har gjorts för en ersättningssats, men varorna finns inte i lager och vi vet inte hur länge.
Serveringsvagnar R4R 5441 och 5447 anlände i början av maj. Dessa är så begränsade föremål från HNoll att de inte skulle missa alls. En av dem kommer att gå in i det nuvarande 1980-talet InterCity-tåg; den andra kommer att vara en reserv tills fler vagntyper anländer från HNoll, och sedan kommer den att gå in i den uppsättningen. (Nästa modeller antydda från HNoll är serie-2 A7 och B7; två av vardera skulle gå med den “extra” R4R för att göra ett InterCity-tåg. Sedan, på längre sikt, en varje B2 och B4 skulle läggas till för att göra en sju-vagnars tåg. Vid denna tidpunkt skulle en andra B2 och B4 läggas till den befintliga uppsättningen, och en av (Roco) B7 ersattes av en HNoll AFM7! Om HNoll producerar serie-1 A7/B7, kan det se återkallande av många av Roco-personvagnarna.)

May 2021 News

Rolling Stock Updates

The Dm3 was fitted with replacement mirrors and windscreen wipers in May. There is some confusion about the part number for these Roco items, the number given on the instruction sheet seems to be for different components (if website searches are anything to go by), and Roco’s own website is not very helpful! So, we have modified and fitted Jeco components instead. We also need to fit new handrails, but we may need to make these here. The 0,5mm rod would be very suitable for most applications, but there are some items that need stanchions between the ends, and that is where it gets tricky! We’re still investigating that one.

N 1304 lost one of its buffers during recent work, and it is a very flimsy piece of metal. A repair was made at the beginning of May, by drilling a 0,5mm hole in the stock and buffer head, inserting a rod, flanked by a tube (from the materials bought last month), and then gluing it all together! It looks messy, but if it holds, then we’ll leave it alone. Otherwise, we shall replace all four! An order has been placed for a replacement set, but the items is not in stock, and we don’t know for how long.

Catering carriages R4R 5441 and 5447 arrived in early May. These are such limited items from HNoll, that they were not to be missed at any cost. One will go into the existing 1980s InterCity train; the other will be a reserve until more carriage types arrive from HNoll, and then it will go into that set. (The next models hinted from HNoll are the series-2 A7 and B7; two of each of these would go with the ‘extra’ R4R to make an InterCity train. Then, longer term, one each B2 and B4 would be added to make a seven-carriage train. At this time, a second B2 and B4 would be added to the existing set, and one of the (Roco) B7 replaced by a HNoll AFM7! That’s the intention, anyway! If HNoll produces series-1 A7/B7, then that could see the withdrawal of many of the Roco carriages.)

Manufacturer News

HNoll has advised that delivery of the remaining catering carriages, and the Connex/TKAB couchette and sleeper carriages are expected to Sweden early June. The earlier sleeper and couchette carriages are starting to sell out. Some carriages are already out of stock; there is an increase in demand for these mainly abroad, accounting for about 50% of sales at the moment.
PCX87 (Premium Classixx 1:87 scale) has now advertised Volvo 740 sedans and estates, of the 1985 year model. This raises even more questions about the proposed Minichamps 1986 year models, which have production dates advertised for early 2022!

Koenigsegg specialises in full scale ‘sports’ cars, hand-made, and a good production run will see about 20-30 vehicles! We’ll say nothing about the price! And now, the ultimate H0-scale model car for your Swedish diorama… from the Koenigsegg website, you can buy a 1:87 scale model of their Agera RS (from 2015). Only 25 (1:1-scale) units were made, so a diorama would be closer to average with a Volvo P1900 than one of these! Nevertheless, despite being too modern for our epoch, one has arrived! Koenigsegg is based in Ängelholm (home of the Swedish Railway Museum)!

Other News

In recognition of a particular trend in Sweden, and wanting to do something with the four abandoned model car conversion projects (Saab 900i, Volvo 544, Volvo 240, and Volvo 740), they will all be rough-finished to represent the infamous ‘A-Traktor’, which is a common sight. (A-Traktor is a motor vehicle consisting of a converted car, which is designed to tow other vehicles or work equipment and must be equipped with a coupling device. The maximum speed of the A-Traktor may not exceed 30 km/h, and they carry a large red triangle on the back. They can be driven without a full driving licence and without attaining the age for a full driving licence! They are more popular with teenagers than with their intended users! Try selling that idea to the British DfT.)

Nyheter, april 2021

N 1304 är redo för fullständig testning och körning. Med lite hjälp från en vän som har erfarenhet av walschaert-redskap gjordes många förändringar, inklusive åtdragning av lösa anslutningar så att de inte vaggar så mycket. Många delar behövde beskäras ytterligare, inklusive tapparna på hjulen som håller kopplingsstängerna. Till vår glädje hittades den ”förlorade” mässingsmuttern och vi monterade den på Expansion Die Block, och det är nu en mycket mer uppmuntrande passform! När vi hade fått loco (chassit) igång på testbanan var vi redo att montera karossen och då fungerade det inte alls! Efter långvarig undersökning fann vi att en del av kroppen “bara” rörde kopparkontaktremsan på den “isolerade sidan” och orsakade en kortslutning. Den enklaste lösningen för detta var isoleringstejp, men för att säkerställa dess livslängd stöddes dess applikation med lite Loctite Superglue! Jobbet färdig!

Vi blev så uppmuntrade av detta framsteg, att vi lödde på anslutningarna så att belysningen också skulle fungera och sedan monterade hytttaket. Motorn ger ganska hemskt ljud när den trasslar längs, men vi är hoppfulla att detta kommer att slå sig ner under inkörningen. Arbetet slutade dock inte här. Under allt avhjälpande arbete skadades de tunna plastbromsarna, så de togs bort och behövde monteras igen (se nedan). Vi beslutade också att inte montera den främre kopplingen förrän en ersättning för den trasiga delen hade erhållits. Det finns också en önskan att ta bort hyttens sidoavledare och ersätta dem med transparenta (för att vara mer autentiska), men det är inte brådskande. Och kanske kommer vi att skaffa och montera gasflaskan för belysning; tills dess måste vi argumentera för att loco har elektrisk belysning!

Vi gjorde ett nytt försök med bromsbackarna. 0,5 mm plast hade varit för spetsigt och varade inte länge. Tyvärr försvann en av bromsskorna under denna tid. Ersättning av 0,5 mm mässingsstång anskaffades tillsammans med 0,5 mm (inre) rör. Med detta kunde vi förstärka stängerna mellan ramarna, och därmed stod stavarna exakt vinkelrätt mot ramarna framför hjulen. Rören klistrades fast på ramarna och stavarna klistrades inuti. Sedan var skorna superlimade och såg till att de var rätt inriktade och inte rörde på hjulen eller ens stängde. Sedan, som en extra detalj, och eftersom vi fortfarande hade massor av plast 0,5 mm stång kvar, gjorde vi några sliprör och gick ner till hjulen med hjälp av bromsstängerna för att stödja dem på plats (vilket vi inte kunde göra , naturligtvis, om de arbetade bromsar)!

Andra nyheter:

PCX87 har släppt sin Saab 900 (1986-modellen) i fyra färger, som en tre-dörrars halvkombi. Detta är en intressant utgåva eftersom den följer deras Volvo 240, och båda modellerna har föreslagits av Minichamps, om än olika (men nära) årsmodeller. Kommer Volvo 480 och 850 att följa snart?

Vår tidigare Steninge-layout har ett nytt hem. Vi skilde oss från det för många år sedan, och en del arbete var nödvändigt för att hålla det i användbart skick. Vi tror att det gick runt några vänner, men nu är det med en annan, en vän till FLMJ, och förhoppningsvis kommer det att få ett nytt liv.

April 2021 News

Rolling Stock Update

N 1304 is ready for full testing and running in.  With some assistance from a friend who has experience of valve gear, many alterations were made, including tightening up loose connections so that they don’t rock so much.  Many parts needed further trimming, including the studs on the wheels that hold the coupling rods.  Much to our delight, the ‘lost’ brass nut was found and refitted to the Expansion Die Block, and that is now a much more encouraging fit!  Once we had got the loco (chassis) running on the test track, we were ready to fit the body, and then it wouldn’t work at all!  After lengthy investigation, we found that part of the body was ‘only just’ touching the copper contact strip on the ‘insulated side’ causing a short circuit.  The easiest fix for this was insulating tape, but to ensure its longevity, its application was supported with a little Loctite Superglue!  Job Done!

We were so encouraged by this progress, that we soldered on the connections so that the lighting would work also, and then fitted the cab roof.  The motor makes quite an awful racket as it trundles along, but we are hopeful that this will settle down during running in.  The work did not end here, however.  In the process of all the remedial work, the flimsy plastic brake rods got damaged, so they were removed and needed refitting (see below).  We also decided not to fit the front coupling until a replacement for the broken part had been obtained.  There is also a desire to remove the cab-side deflectors and replace them with transparent ones (to be more authentic), but that is not urgent.  And maybe, we will obtain and fit the gas cylinder for the lighting; until then we will have to argue that the loco has electric lighting!

We made another attempt with the brake shoes.  The 0.5mm plastic had been too flimsy, and didn’t last long.  Sadly, one of the brake shoes got lost during this time.  Replacement 0,5mm brass rod was procured, along with 0,5mm (inside) tube.  With this, we were able to reinforce the rods between the frames, and thus the rods protruded exactly perpendicular to the frames in front of the wheels.  The tubes were superglued to the frames, and the rods superglued within.  Then the shoes were superglued, making sure that they were correctly aligned and not touching the wheels or even close.  Then, as an extra detail, and because we still had lots of plastic 0,5mm rod left over, we made some sanding pipes, going down to the wheels, using the brake rods to support them in place (which we couldn’t do, of course, if they were working brakes)!

Manufacturer News

PCX87 (Premium Classixx 1:87 scale) has released their Saab 900 (1986 model) in four colours, as a three-door hatchback.  This is an interesting release in that it follows their Volvo 240, and both models have been proposed by Minichamps, albeit different (but close) year models.  Will the Volvo 480 and 850 follow soon?

Other News

Two extra items this time.  First, the Steninge layout has a new home.  We parted company with it many years ago, and some work was necessary to keep it in useable condition.  We think it went around a few friends, but now it is with another, a friend of the FLMJ, and hopefully it will get a new lease of life.

Not quite a case of Caveat Emptor, but getting close: be very careful if you should choose to use Google Translate for translating between English and Swedish (or any translation).  Once, an excellent tool for assisting with translation, it seems to have become quite a liability.  Recently, a test was made of 25 Swedish phrases (converting to English), and 25 English phrases (converting to Swedish).  We had a 62% failure rate (wrongly translated).

Nyheter, mars 2021

N 1304 är så nära, men ändå så långt ifrån att vara redo! För testning köpte vi en GaugeMaster Combi (en mycket grundläggande styrenhet med plug-in-transformator) från en brittisk leverantör, men vi var inte redo att använda den omedelbart.
Bromsarna avlägsnades i mars och städades. Metallstavarna ersattes av plaststavar och risken för kortslutning över det sättet eliminerades. 0,5 mm plaststav är en mycket svår produkt att arbeta med och att byta ut de fyra stavarna tog över tre timmar. Det är också väldigt mjukt så att de lätt böjs ur form!
Vi monterade nya ledstänger för de främre trappstegen. De har målats mörkgrå så att de syns mer mot den svarta bakgrunden. Detta har fungerat så bra att de flesta andra räcken har målats om på detta sätt.
För att passa den främre kopplingen hade vi inga lämpliga bitar av metallskrot, så vi gjorde ett plaktiskt stöd för att passa in i ramarna, för att bära kopplingen. Kopplingsfickan är dock skadad och kommer att bytas ut vid ett senare tillfälle.
Sedan var vi redo att använda den nya styrenheten. Vi behövde testa motorn och ventilkugghjulets frikörning. Motorn är bra, men det finns många, många problem med ventilväxeln, och ständiga justeringar tar mycket lång tid. Vid ett tillfälle kunde vi köra loco med ventilväxeln saknas från ena sidan, helt! En uppsättning glidskenor skadades utan reparation, och vi var tvungna att köpa en ny etsad bit. Detta kom på ett ark etsade komponenter, med många, många andra delar.
De nya etsade arken anlände ganska snabbt, och en av glidstångsenheterna tillverkades så att den skulle passa. Sedan skruvade man bort den svängbara stiftet för en av vevstakarnas stora ändar när hjulen gick runt och det måste limmas in igen. Detta i sin tur hade skadat andra delar av ventilväxeln och en hel dag spenderades på att avhjälpa arbete. För att vara säker gjorde vi den här ändringen till andra sidan också.
Vi har tappat räkningen av antalet gånger som vi har haft att klämma fast och limma tillbaka beslaget för expansionsblocket eller framsidan av radiestavarna på cylindrarna (naturligtvis inte nödvändigt på äkta ånglokaler), eller till och med glidstängerna till cylindrarna, och dessa korrigeringar pågår när mars närmade sig slutet.


Dm3 1221 + 1240 + 1222 är en av de senare versionerna av denna klassiska lokstyp (Marshall-lampor, reviderad position för förarsidans dörr, utökade takventilationsöppningar osv.), och Roco-modellen i vanlig brun har varit önskvärd under en längre tid. När vi behövde beställa reservdelen till N-lok såg vi en avslappnad titt på begagnade modeller som också fanns tillgängliga, och där var det Dm3 lok som vi ville ha! För oss är detta den perfekta Epoch-IV-versionen av den här loken, andra har antingen äldre belysning och dörrlayouter eller har mer moderna LKAB/MTAB-logotyper på (eller ännu mer moderna (blå) färger)!
Prototypen för denna lok slutade tyvärr plötsligt den 19 mars 1993, när iskasta punkter kastade den från banan och nerför sidan av ett berg nära Katterat. Föraren och passageraren (hans lilla dotter) fick bara mindre skador eftersom snön kom genom de trasiga fönstren och dämpade dem från allvarlig skada! Lok måste skrotas på plats; på bergets sida! (Vi undrar om Roco var medveten om detta öde när de producerade modellen?)


Icke-järnvägsmodeller är också i nyheterna denna månad, med ankomsten av några nya bilar och en lastbil. Två PCX87 Volvo 240-modeller har anlänt (se våra engelska nyheter från denna månad) och en Scania-lastbil i svensk postleverans. (Våra enda nuvarande svenska postbilar är Iveco; inte särskilt svenska!) Ironiskt nog kom den här modellen i ett paket täckt av inte mindre än 31 frimärken …! Vi tog också emot en Wiking Chervolet Malibu, som är den närmaste imitationen vi kan hitta (i H0-skala) av Chevrolet Impala; bilen som används av Jönssonligan i de klassiska svenska filmerna! Vi kommer att ändra utseendet på modellen så att den matchar filmbilen!