Author Archives: Adrian

Nyheter från mars 2024

Våra Nyheter

Det finns inga nyheter från oss denna månad!

Tillverkarens Nyheter

Dekas har annonserat produktionen (för 2025) av SJ “Lnps”-vagnen, en 2-axlig timmerbärande chassivagn med U-formade pålar. Det här är en efterlängtad modell, och den kommer att fylla ett tomrum i de ‘nödvändiga modellerna’ för svenska järnväg (trä och malm är två av Sveriges största exportvaror)! Modellproduktion producerar redan ett byggsats av de mycket lika “Lps” och det finns ingen anledning till att de två typerna inte kan köra i samma tåg. (Från vårt exemplar av “SJF 636.1” fanns det 24 ‘Lps’ och flera hundra av ‘Lnps’. Visuella skillnader är små och ‘n’ betyder att den har en maximal belastningsgräns över 30t. Minst två typer av “Lnps” har funnits, kanske fler, men typ 871 är färre i antal, något lättare och kortare med kortare hjulbas än typ 891; Dekas-modellen kommer att vara 891.)

Fler nyheter från Dekas är att deras svenska Ge-vagn troligen kommer att dyka upp runt augusti, men eftersom det är semesterperioden förväntar vi oss att den uppskattningen är flexibel. Fortfarande inga nyheter om ‘Y2’, dock.

Andra intressanta nyheter

I vår januariuppdatering, publicerad i februari, rapporterade vi om förlusten av Warley National Model Railway Exhibition; och sedan i följande uppdatering, om en annan organisation som kommer att tillhandahålla ett mycket liknande evenemang på samma plats under samma allmänna helg. Nu har vi ytterligare en uppdatering!
Warley Model Railway Club samarbetar med Statfold Narrow Gauge Museum Trust Ltd för att hålla ett helt nytt uppvisningsevenemang för järnvägsmodeller på Trusts plats i Statfold Country Park nära Tamworth, Staffordshire. Märkes som “Warley at Statfold” är evenemanget planerat till helgen den 12 och 13 oktober 2024 och inträdesbiljetter kommer att inkludera modelljärnvägsutställningen, full tillgång till museets lokomotiv och lagersamling, obegränsade tågturer på båda smal- spårvägsjärnvägar och chansen för besökande familjer att njuta av många barntema-attraktioner också på platsen. Se https://thewarleyshow.co.uk/ för mer information. Skulle vi få kännedom om att en svensk modelljärnväg kommer att visas på evenemanget, eller att Scandinavian Railways Society kommer att vara närvarande, lägger vi till detaljerna på vår [Events] evenemangssida.

News from March 2024

Our News

There’s no news from us this month!

Manufacturer News

Dekas has announced the production (for 2025) of the SJ ‘Lnps’ wagon, a 2-axle timber-carrying chassis wagon with U-shaped stakes. This is a long overdue model, and it will fill a gap in the ‘essential models’ for Swedish railways (timber and ore are two of Sweden’s largest exports)! Modellproduktion already produces a kit of the very similar ‘Lps’ and there is no reason why the two types cannot run in the same train. (From our copy of “SJF 636.1”, there were 24 ‘Lps’ and several hundred of the ‘Lnps’. Visual differences are slight and the ‘n’ signifies that it has a maximum load limit over 30t. At least two types of ‘Lnps’ have existed, maybe more, but the version 871 is fewer in number, slightly lighter and shorter with a shorter wheelbase than version 891; the Dekas model will be the 891.)

More news from Dekas is that their Swedish ‘Ge’ wagon is likely to appear around August, but being the holiday season, we expect that estimate to be flexible. Still no news on the ‘Y2’, however.

Other News

In our January update, published February, we reported on the loss of the Warley National Model Railway Exhibition; and then in the following update, about another organisation that will provide a very similar event at the same location on the same general weekend. Now, we have a further update!
The Warley Model Railway Club is teaming up with the Statfold Narrow Gauge Museum Trust Ltd to hold a brand new railway modelling showcase event at the Trust’s Statfold Country Park venue near Tamworth, Staffordshire. Branded as “Warley at Statfold” the event is planned for the weekend of the 12 & 13 October 2024 and entry tickets will include the model railway exhibition, full access to the Museums locomotive and stock collection, unlimited train rides on both of the narrow-gauge railways and the chance for visiting families to enjoy numerous children’s themed attractions also on the site. See https://thewarleyshow.co.uk/ for more information. Should we become aware that a Swedish layout will be on display at the event, or that the Scandinavian Railways Society will be present, we’ll add the details to our Events page.

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 4: Stuverydsbäckens Järnväg

There had been a plan for the FLMJ to add a narrow-gauge section, the so called “Södra Folketsparks Järnväg”. The actual route was never confirmed (though, Gärde to Folketspark/Siljansnäs was a popular idea), and it was eventually realised that this smaller gauge in the garden would be just asking for trouble. So, the entire collection (all H0e (9mm gauge) and not at all Swedish) was sold off.

Indoors now, we can reconsider. There is a fourth room in the basement, but one with limited clearances due to the staircase from the house above. A narrow-gauge railway with its minimal clearance requirements, and ability to negotiate smaller radii curves, is being considered for this room, but to also go through the walls at each end to ‘meet’ the stations at Rickbacken and Töjnan!

Being a significant addition to the whole diorama, it really ought to be H0n3 (10½mm gauge) to represent Sweden’s popular 891mm gauge (not exactly, but close enough). The trains, needing to be of mostly Swedish origin, would need to be kit-built, and ought to include a type YP railbus, among other things. It’s a tough project, and won’t be given much thought until the RTJ is fully operational, first; but it’s one that we have high hopes for! The name comes from a nearby nature reserve.

Next Month: Fenixås Jernväg.

Nyheter från februari 2024

Våra Nyheter

Som rapporterades under Manufacturer News, förra månaden, har ett T23-lok anlänt hit. Jeco har gjort ett snyggt detaljerat lok, men det verkar finnas ett T2x-jinx i det som Heljans T21, det är överarbetat och opålitligt. Den har ingen låghastighetsprestanda, vilket är en besvikelse med tanke på att det är ett “stort växlingslok” med en topphastighet på 75 kmh. Vrid upp strömmen långsamt, den riktade belysningen flimrar, hyttens ljus och motorrumsbelysningen lyser fullt ut, och loket kämpar för att krypa, morrande när det gör det. Sedan, när spårspänningen har nått cirka 8V, skjuter loket av i nästan full fart. Om du stänger av strömmen igen, kommer loket att fortsätta att gå till cirka 6V; sedan går den tillbaka till morrande läge! Efter omfattande körning på en testbana som vi satte ihop med hjälp av spårkomponenter som lånats ut till oss (de flesta av dem är inte riktigt funktionsdugliga), blev dens prestanda i långsam hastighet lite bättre, så inkörningen kommer att fortsätta – kanske med bättre spår!
Men under vår utredning tog vi bort kroppen och blev bestörta. När ett modelllok är utrustat för DCC används ett så kallat ’blanking chip’ i DCC-uttaget för analogt bruk. Med denna modell har det så kallade blanking-chippet så många elektroniska komponenter på att det inte är helt kompatibelt med dess syfte, och det gör det nästan omöjligt att fixa digitala problem. (När vårt tidigare IORE-lok blev defekt, kunde vi ‘varmkoppla’ spårmatningarna till motorkablarna och få igång loket igen; även med fungerande riktningsljus! Detta är inte möjligt med T23.) Det fanns också andra problem , men med så mycket hantering, om det här hade varit en Heljan T21, skulle vi ha haft en arbetsbänk laddad med bitar som hade ramlat av; med det här loket lossnade bara en uppsättning trappsteg och de fixerades mycket enkelt tillbaka på plats och med ledstängerna korrekt inriktade. Sedan det första testet i januari har vi inte haft några fler problem med att kopplingsstänger lossnat; och vi har isolerat beröringskontakterna för hyttens ljus (gillar verkligen inte det) och satt tejp över motorrumsbelysningen (borde inte finnas där eftersom det inte finns någon autentisk interiör)! Vi har dock nu beslutat att inte köpa en andra även när pengarna tillåter.

Tillverkarens Nyheter

HNolls B4-vagnar har anlänt till butikerna och nu kan ett komplett 1980-talståg monteras! Ur vårt perspektiv är B2 fortfarande önskad; och med tanke på att HNoll måste pausa produktionen, på grund av den dåliga svenska ekonomin och människors oförmåga att köpa modellerna, räknar vi med att det tar ett tag innan de (eller UAF7) dyker upp som modeller. Tillbaka till B4R (som senare blev BF4 för att betyda att den hade ett bagageutrymme (F:et i typkoden)), den är upp till HNolls vanliga höga standard och är en verkligt vacker modell. Rätt modellerad har den till och med den lilla telefonkiosken bredvid tågpersonalens kupé; en funktion som snart försvann i och med den omfattande introduktionen av mobiltelefoner. Modellen finns även i nyare färger, inklusive BF7, vilket egentligen inte är annorlunda förutom att SJ ville ge de renoverade en ny beteckning (men SSRTs renoverade är fortfarande BF4)!

PCX87 reklamerar en modell av Saab 9000 i 1985 års skick. Vi känner till fyra olika färger för detta, svart, vitt, grått och silver; men åtminstone en leverantör vi känner till har också beställt en mörkröd. 1985 är inom vår epok av intresse, så vi är hoppfulla om att skaffa några.

Andra intressanta nyheter

Förra månaden rapporterade vi om förlusten av Warley National Model Railway Exhibition på NEC, vilket vanligtvis inträffar i slutet av november. Det verkar som att det i stället kommer att hållas The National Festival of Railway Modeling den 23 och 24 november på NEC. Som vi förstår det kommer detta att organiseras av Warners Group (samma organisation som bland annat gör Alexandra Palace-evenemanget), en kommersiell enhet, snarare än av frivilliga. Oavsett om det är kommersiellt eller inte, hoppas vi att det är ett lyckat evenemang och att det visar att denna hobby är mycket levande.

News from February 2024

Our News

As reported under Manufacturer News, last month, a T23 locomotive has arrived here. Jeco really has pulled out all the stops to make a nicely detailed locomotive, but there seems to be a T2x jinx in that like Heljan’s T21, it is over-worked and unreliable. So, we set to work on it (just to investigate in case there should be a need to return it). It has no slow-speed performance, which is disappointing given that it is a ‘large shunting loco’ with a top speed of 75 kmh. Turning the power up slowly, the directional lighting flickers, the cab light and engine-room light come on full brightness, and the loco struggles to crawl, growling as it does so. Then, when track voltage has reached about 8, the loco shoots off at nearly full speed. Turning the power back down, the loco will continue to run until about 6v; then it goes back to growling mode! After extensive running on a figure-of-eight test-track that we assembled using track components loaned to us (most of which are not really serviceable), it’s slow speed performance did get a little better, so running-in will continue—maybe with better track!
But, during our investigation, we took the body off and were dismayed. When a model loco is equipped for DCC, anyone not wanting this function can operate the model on analogue, with a so-called ‘blanking chip’ in the DCC socket. With this model, the so-called blanking chip has so many electronic components on, that it is not entirely compliant with its purpose, and this makes fixing digital-related problems almost impossible. (When our former IORE loco became faulty, we were able to hot-wire the track feeds to the motor cables and get the loco running again; even with working directional lights! This is not possible with the T23.) Getting the main circuit board off the model for investigation was made very difficult by one of the cables to the motor being too short to enable safe removal of its electrical coupling. With so much handling, if this had been a Heljan T21, we would have a workbench loaded with bits that had fallen off; with this loco, only one set of steps came off, and they were very easily fixed back into place and with the handrails correctly aligned. Since its first test in January, we’ve had no more issues with coupling rods coming loose; and we have insulated the touch-contacts for the cab light (really don’t like that) and put tape over the engine-room light (shouldn’t be there because there is no authentic interior)! We have, nevertheless, now decided against buying a second one even when funds permit.

Manufacturer News

HNoll’s B4 carriages have arrived into stores and now a complete 1980s train can be assembled! From our perspective, the B2 is still desired; and given that HNoll is having to pause production, due to the poor Swedish economy and people’s inability to buy the models, we expect it to be a while before they (or the UAF7) appear as models. Back to the B4R (which later became the BF4 to signify that it had a baggage compartment (the ‘F’ in the type-code)), it is up to HNoll’s usual high standard, and is a truly beautiful model. Correctly modelled, it even has the small telephone booth next to the train crew’s compartment; a feature that soon disappeared with the widescale introduction of mobile phones. The model is also available in more recent liveries, including the BF7, which is not really any different except that SJ wanted to give the refurbished ones a new designation (but SSRT’s refurbished ones are still BF4)!

PCX87 is advertising a model of the Saab 9000 in 1985 condition. We are aware of four different colours for this, black, white, grey and silver; but at least one supplier we know of has commissioned a dark red one also. 1985 is within our epoch of interest, so we are hopeful of acquiring a few.

Other News

Last month, we reported on the loss of the Warley National Model Railway Exhibition at the NEC, which usually takes place late November. It seems that in its place, there is to be The National Festival of Railway Modelling on November 23rd & 24th, at the NEC. As we understand it, this will be organised by Warners Group (same organisation that does the Alexandra Palace event among others), a commercial entity, rather than by volunteers. Regardless of whether commercial or not, we hope that it is a successful event and that it demonstrates that this hobby remains very much alive.

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 3: Trädgårdslinjen

One of the FLMJ’s defining factors was its outside location. We were determined (and advised) that in Sweden, we would move indoors due to the weather being more severe than it had been in the UK (even despite many open events in the UK getting rained off), and ‘minor damage caused by neighbouring cats’ being replaced by ‘major damage being caused by roaming elk and other wild animals’!
Nevertheless, there is consideration for a summer-only outdoor section, also operating between Rickbacken and Töjnan, but allowing trains to avoid the fiddle-yards. For simplicity and safety, there should be no stations along this route, but this has not been totally ruled out. A halt, with or without passing loop could be included to add interest to the line, and the location for this potential addition has already been chosen with very little difficulty, a large boulder in the garden which in scale terms, would be a small natural mountain! It has been given the name, Vävarberg; but no more has been decided about it. Furthermore, there would be no signals or overhead cabling; just good photo opportunities of trains running through the garden, again. Such an extension would be at ground level in the garden, but in the basement however, the railway will be about 1,3m up from floor level, giving ample storage underneath without being too high, but high enough also for access to the outlets to the garden for the Trädgårdslinjen. Swedish basements are rarely 100% below ground level, and they often have windows. Operationally, this would be a ‘preserved railway’, which within a heritage railway might seem a bit odd, but it gives the older outline stock (steam locos for example) a good excuse to be used. The name simply translates as “The Garden Line”.

Next Month: Stuverydsbäckens Järnväg.

Nyheter från januari 2024

Med så många nyheter den här månaden har vår “hjälp” från Google Translate varit mer än vanligt, men vi hoppas att allt fortfarande är vettigt!

Våra Nyheter

T21 64 behövde sina ersättningsbuffertar för att monteras (efter den framgångsrika monteringen av denna typ till T21 87). Vi har använt Bachmann-produkt 36-032 för dessa modeller, och de är verkligen en perfekt passform med en varning. En liten del av chassit behöver filas (eller slipas) bort för att de ska kunna passa ordentligt. Men ingen justering krävs för att de ska följa NEM, och när de är nära kopplade finns det ett hårstrån mellan buffertarna. Som väntat var jobbet dock inte möjligt utan att saker ramlade av; sex ledstänger, ett trappsteg, piparen och en vindrutetorkare! Vi passade på att skapa två nya ledstänger (för att ersätta de saknade), men vi tänker nu att ett komplett matchande set skulle vara snyggare (och nya steg också); men det är till en annan gång!

T45 328 verkar vara för lätt. Ett stort block av mässing har kapats till i storlek och använts som vikt. Vi behövde skära den i segment så att den fick plats i det begränsade utrymmet under kroppen; men tre segment har räckt och loket inger förtroende nu. Tyvärr kan vi inte köra in den än eftersom den inte kommer att köras på “tåguppsättnings”-kurvor, som vi lånar för tillfället!

Y7 1201 har använts som en ‘guide’ för eftermontering av arbetskopplingar till UB 1949. Kopplingarna som följer med dessa Jeco-modeller kan inte ‘användas’ i drift (tåget måste vändas upp och ner) så efter lite undersökning monterade vi en modifierad standardkoppling till vår Y6/Y7/etc. UB är ett nyare fordon (för oss) och behövde denna modifiering. Vi hade monterat kopplingarna till de tidigare modellerna med spårstift, men vi hade inga i lager, så vi har experimenterat med att använda lite böjd tråd; tiden får utvisa om det fungerar!

Personvagn Bo14a 3867 hade eftermonterats med Symoba-kopplingsmekanismer, men vi fann nyligen att fickan inte accepterade en insats. Den centrala stången ligger i linje med fickans inre ändar och är i vägen. Vi kunde lösa detta problem genom att fila skären till ett tunnare tvärsnitt, men det är ett knepigt jobb; och även om det har fungerat för den här vagnen, måste vi tänka om framtida användning av denna kopplingstyp.

För en tid sedan införskaffades ett gammalt Faller-kit, ett litet timmerhus med garage. Man utnyttjade en ledig söndagseftermiddag för att montera den. Taket i ett stycke passade inte riktigt och passade på väggarna, men vi lyckades få ihop det. Den har en svart kortinredning (så vi behöver inte måla mattsvart på insidan) och alla gardiner har nätgardiner också, så inget behov av inredning. Med ett par mycket subtila modifieringar gick det väldigt bra ihop, och på en dag.

Tillverkarens Nyheter

Roco har tillkännagett produktionen av ett Epoch-IV lokomotiv “set” bestående av två Rm lok i SJ orange färg; och fotomontage antyder att Roco sätter rätt boggier på modellerna (till skillnad från Märklins leksaksversion)! Paret består av loknummer 1260 och 1262 och den grundläggande analoga versionen antyds till 6041 kr, vilket inte är orimligt.

Jecos T23 dök upp i början av vecka 4, men på grund av ohälsosamma medel här, har vi varit tvungna att begränsa oss till bara en (av de två tänkta) (och en för en vän till RTJ)! Det är en snyggt detaljerad och välproportionerad modell, men som många nya saker är den inte problemfri som behöver redas ut. Genom att sakta skruva upp strömmen tänds hyttens lampa för fullt, men de riktade strålkastarna flimrar och ett morrande hörs inifrån (låter ganska som en dieselmotor, trots att det är en DC-analogmodell). Sedan vid mark-70 (GaugeMaster-kontroller) lyfter loket i nästan full fart. Vi kan sakta ner den till mark-60 (fortfarande springer fort), men lägre än så stannar den och morrar igen. Vid provning (inkörning) skruvades en av kopplingsstångsbultarna loss av sig själv och ramlade ur, stoppa loket mycket plötsligt och med hjulen ur linje! Den här prestandan är inte ett vanligt inkörningsproblem, och vi misstänker att det är en felaktig skärmplatta för DCC-uttaget, vilket inte skulle vara första gången. (Detta föremål var felaktigt på E2 ångloket, som Jeco ersatte utan krångel.) Bortsett från det ser vi ingen mening med en hyttlampa på en analog modell; om en förare har hyttbelysningen tänd och det är något mörkt ute, kommer han inte att kunna se; det är onödigt. Dessutom behöver lådan modifieras om loket ska läggas undan med en Roco-stängkoppling monterad.

Inte oväntat har Märklin och Trix annonserat tillverkningen av det svenska ångloket av F-klass, som bevarat nummer 1200. Detta följer på den nästan identiska danska E-klassen förra året. Det förväntas dock kosta över 7000kr, någon kommer inte hit!

I HNolls första uppdatering för året lämnade B4-vagnarna Kina den 17 december och är nu ute till havs. Förhoppningen är att båten ska slippa de problem som vi sett i nyheterna den senaste tiden och det är inte känt om den måste gå via Afrikas sydligaste spets. Om detta händer kommer det att bli ytterligare en mindre försening. Förväntad ankomst till butik är under senare delen av februari.

En Volvo 480 i H0-skala har nu producerats av Minichamps, och första intryck verkar bra (till skillnad från deras senaste 740); och vi hoppas kunna skaffa en eller två snart. Deras 850 sedan väntar fortfarande på.

Andra intressanta nyheter

Två RTJ-vänner tog en tur med ett av de nya X15p-tågen som nu introduceras på Roslagsbanan i början av januari, men endast två enheter var faktiskt i trafik den valda dagen (av fyra tillgängliga enheter) och vi fick vänta i nästan en timme (i –10°C, känns som –18°C). Dessa tåg är ungefär som andra nyare introduktioner till Stockholm med vidöppna landgångar mellan vagnarna som gör det mycket lätt att ta sig fram. Ryggstöden är inte riktigt lika upprätt som på X10p-enheterna, och de var lite bekvämare, men kunde fortfarande vara mycket bättre! Resan gick till Ormsta och tillbaka och hemresan var inte problemfri. Hotern hade slutat fungera (upptäcktes när den mötte en bil på en korsning framför tåget, men ingen kollision inträffade), och i enlighet med säkerhetsprotokollen fick tåget fortsätta men i högst 40 km/h; hela vägen från Vallentuna till Stockholm Östra! Man trodde att en ansamling av snö och is hade gjort att hootern misslyckades. Bortsett från barnsjukdomar ser vi fram emot att fler av dessa enheter kommer i tjänst.

Vi är ledsna över att höra att den brittiska modellbutiken Hattons snart kommer att stänga. För oss som modellerar Sveriges järnvägar har Hattons inte spelat någon större roll i vår utveckling, men en del av vår infrastruktur, kontroller, landskap och liknande kom från dem. De är inte i konkurs, men de ständigt föränderliga marknadskraven har gjort det olämpligt för dem att fortsätta handla.

En annan förlust för denna hobby, återigen i Storbritannien, är Warley National Model Railway Exhibition på NEC. Även om denna hobby lever och mår, har effekterna av pandemin och levnadskostnadskrisen tagit ut sin rätt. Det finns också det urgamla problemet med ålderdom; inte tillräckligt görs för att uppmuntra yngre människor till hobbyn. Speciellt i Storbritannien byggs utställningslayouter på en höjd som ungdomar inte kan se, vilket ger dem en negativ upplevelse av hobbyn; och några av de mindre handlarna har en krigisk attityd till yngre tippare!

Tråkiga men oundvikliga nyheter härifrån Sverige är att modelljärnvägsklubben i Järfalla måste läggas ner eftersom källaren som de hyrt i 50 år behöver förvärvas av kommunen. Strängt taget är källaren ett skydd och måste göras tillgänglig inom 48 timmar om det behövs; och nu när Sverige går med i Nato har den risken ökat. Vi befarar för andra klubbar som hyr liknande lokaler för sin verksamhet.

News from January 2024

Our News

T21 64 needed its replacement buffers to be fitted (following the successful fitting of this type to T21 87). We’ve used Bachmann product 36-032 for these models, and they really are a perfect fit with one caveat. A small part of the chassis needs filing (or grinding) away to enable them to fit properly. But, no adjustment is necessary for them to comply with NEM, and when close-coupled, there is a hair’s distance between the buffers. Perfect! As expected, however, the job was not possible without things falling off; six handrails, a step, the hooter and one windscreen-wiper! We took the opportunity to make up two new handrails (to replace missing ones), but we’re now thinking that a complete matching set would be nicer (along with new steps); but, that’s for another time, perhaps! (We celebrated this work done by watching the “Expedition Kilvamma” DVD, a film about the rescue of eight type T21 locomotives from Strategic Reserve, 20 years ago in 2004!)

T45 328 has been bothering us a little since we finished building it because it really does seem too lightweight. A large chunk of brass has been purchased from a model shop, to be cut to size and used as a weight. We needed to cut it into segments so that it could fit in the limited space under the body; but three segments seem to have been enough and the loco inspires confidence, now. Unfortunately, we can’t run it in yet because it will not run on ‘train-set’ curves, such that we are borrowing at the moment!

Y7 1201 has arrived onsite, so that it could be used as a ‘guide’ for the retrofitting of working couplings to our UB 1949. The couplings that come with these Jeco models cannot be ‘used’ in service (the train needs to be turned upside-down) so after some investigation we fitted a modified standard coupling to our units. The UB is a newer vehicle (to us) and was pending this modification. We had fitted the couplings to the earlier models with track pins, but we had none in stock, so we have experimented with using a bit of bent wire; time will tell!

Bo14a 3867 had been retrofitted with Symoba coupling mechanisms, but we found recently that the pocket would not accept an insert. The central bar is inline with the pocket inner ends and is in the way. We were able to resolve this problem by filing the inserts to a thinner cross-section, but it is a tricky job; and whilst it has worked for this carriage, we need to rethink future use of this coupling type.

We also bought more Roco close-couplings so that we could continue retrofitting them to the stock that we have acquired since being in Sweden. That was a job for February, but with some of the other jobs taking less time than allowed, we were able to complete the retrofitting at the end of January.

Some time ago an old Faller kit was acquired, a small timber house with garage. Advantage was taken of a free Sunday afternoon to assemble it. The one-piece roof was not quite at the same pitch as the walls, but we managed to get it together. It has a black card interior (no need for the matt black paint on the inside) and all the curtains have net curtains also, so no need for interior fittings. With a couple of very subtle modifications, it went together very well, and in a day.

Manufacturer News

Roco has announced an Epoch-IV locomotive ‘set’ comprising two Rm locomotives in SJ orange livery; and the photo montage suggests that Roco is putting the correct bogies on the models (unlike Märklin’s toy version)! The pair comprise locos numbers 1260 and 1262 and the basic analogue version is hinted at 6041 kr (roundly £550), which is not unreasonable.

Jeco’s T23 appeared at the beginning of week 4 (w/c 22 January), but due to unhealthy funds here, we’ve had to limit ourselves to just one (of the two intended) (and one for a Friend of the RTJ)! It is a nicely detailed and well proportioned model, but like many new things, it is not without problems that need sorting out. By turning the power up slowly, the cab light comes on fully, but the directional headlights flicker and a growl is heard from inside (sounding quite like a diesel engine, despite this being a DC Analogue model). Then at mark-70 (GaugeMaster controller), the loco takes off at almost full speed. We can slow it down to mark-60 (still running fast), but any lower than that, it stops and growls again. During testing (running in), one of the coupling rod pins unscrewed of its own accord and fell out bring the loco to a very sudden stop and with the wheels now out of alignment! This performance is not a regular running-in problem, and we suspect it is a faulty blanking plate for the DCC socket, which wouldn’t be the first time. (This article was faulty on the E2 steam loco, which Jeco replaced without fuss.) Aside from that, we see no point in a cab light on an analogue model; if a driver has the cab light on and it is slightly dark outside, he won’t be able to see; it’s unnecessary. Also, the box needs modifying if the loco is to be put away with a Roco close coupling fitted.

Not entirely by surprise, Märklin and Trix have announced the production of the Swedish F-class steam loco, as preserved number 1200. This follows on from the almost identical Danish E-class last year. However, it is expected to cost in the region of £700 (over 7000kr in Swedish money), so it is unlikely that one will be arriving here!

In HNoll’s first update of the year, the B4 carriages departed China on 17 December and are now out on the great oceans. It is hoped that the boat will avoid the problems we read about in the news recently, and it is not known if it will have to go via the southernmost tip of Africa. If this happens, there will be a further minor delay. Expected arrival in stores is during the latter part of February.

A Volvo 480 in H0-scale has now been produced by Minichamps, and first impressions seem good (unlike their recent 740); and we hope to acquire one or two, soon. Their 850 sedan is still awaited.

Other News

Two RTJ-Friends took a trip on one of the new X15p trains now being introduced onto the Roslagsbanan in early January, but only two units were (said to be) in service on the chosen day (out of four units available) and a wait of nearly one hour was necessary (in –10°C, feeling like –18°C). These trains are rather like other recent introductions to Stockholm with wide open gangways between the carriages making through access very easy. The seat-backs are not quite as upright as on the X10p units, and they were a little more comfortable, but still could be a lot better! The journey was to Ormsta and back, and the return journey was not without issue. The hooter had stopped working (discovered when coming across a car on a crossing in front of the train, but no collision occurred), and in accordance with safety protocols the train was allowed to proceed but at no more than 40kmh; all the way from Vallentuna to Stockholm Östra! It was believed that a build-up of snow and ice had caused the hooter to fail. Teething problems aside, we look forward to more of these units entering service.

We are saddened to learn that the UK model shop, Hattons is to close soon. For us modelling the railways of Sweden, Hattons hasn’t played a big part in our development, but some of our infrastructure, controls, scenery and suchlike came from them. They are not insolvent, but the ever-changing market demands have made it unsuitable for them to continue trading.

Another loss to this hobby, again in the UK, is the Warley National Model Railway Exhibition at the NEC. Whist this hobby is alive and well, the effects of the pandemic and the cost-of-living crisis has taken its toll. There is also the age-old problem of old-age; not enough is done to encourage younger people into the hobby. In the UK especially, exhibition layouts are built at a height that youngsters cannot see, thus giving them a negative experience of the hobby; and some of our Friends remember all too well the belligerent attitude of one trader towards children who happened to be anywhere near his stand!

Sad but inevitable news from here in Sweden is that the model railway club in Järfalla is having to close because the basement that they have rented for 50 years needs to be acquired by the municipality. Strictly, the basement is a shelter and has to be made available within 48 hours if needed; and now that Sweden is joining Nato that risk has been heightened. We fear for other clubs who rent similar premises for their activities.

Behind the Scenes

Mini-Series about the new railway; 2: Rickbacken—Töjnan Järnväg

Taking the crown from the FLMJ, the RTJ is to be the new main focus of attention. It was intended that construction will start at Rickbacken, which will have the largest one-piece diorama on a board (or series of boards) fitting in a space roundly 4500mm by 2200mm (±14’9″ by ±7’3″ in English measurements), but, after careful consideration, it will start somewhere else! The lowest level will have one half of the fiddle-yard, and then there will be a curved incline (or even a helix) to the next level with the track for the main station. On a third half-level, there will be a town scene; the layout of which should blend in very well, and be so very Swedish with subtleties that were missing from the FLMJ (which was actually the case with most of the FLMJ’s scenery). So, the station will be a ‘through’ layout, fiddle-yard to next diorama (the latter part going through a hole in the wall)!
At the other end of the scenic railway, there will be Töjnan, a more industrious area, but not without housing and shops. A lifting bridge (or swing-bridge—let’s see how creative we can get) will be necessary here due to an inward opening door to the ramp outside. The main board should fit in a space roundly 3200mm by 1950mm, the latter going down to 1360mm at one end due to the door. In normal operation, this door would not be used, so surrendering the railway’s right-of-way will not be ‘usual’ during operation. Being an industrious area, extra industrial sidings will give the station enormous appeal for shunting operations, and great care will be needed with designing the track layout, here.
Between the two main locations, there will be a third station, but small enough to be omitted from the railway’s name! Skarpa Gård will have a small station to serve the village that is said to have been built in the shadow of the manor house, the ‘Gård’ in the location’s name. Not all trains will stop here, but the interest should be with the scenery, which will have mostly ’country’ elements, instead of being built up. There are other ‘extra’ plans for here, also; but they’re for a later update! Due to the simpler nature of the layout here, this is probably where we’ll start building, instead of at Rickbacken.
From a technical viewpoint, the mainline, as described here (with the exception of most of the sidings), will have overhead cabling; and there will be entry/exit colour-light signals at the stations. For Epoch-IV, this is quite correct for a secondary line, which is how the layout is to be depicted. There is no specific location for the railway, and although the names come from the Stockholm and Uppland areas, we expect the scenery to imitate the Småland area because that will be local and inspiring. Nevertheless, as before, our trains will reflect all of Sweden, including iron ore trains from the far north.

Next Month: Trädgårdslinjen.

Nyheter från december 2023

Våra Nyheter

Det enda arbete som utfördes här var att eftermontera 25 modeller med Roco-kopplingar. Vi köpte ett paket med 50 kopplingar, tillräckligt för 25 artiklar, men hade inte insett hur mycket nytt lager vi hade skaffat under de senaste tre åren, här i Sverige! Vi har köpt fler och behöver hitta tid för att passa dem. Vår Piko Bo14a-vagn skulle inte acceptera kopplingarna och det verkar bero på ett konstruktionsfel med Symoba-kopplingen, som vi kommer att undersöka senare. Det var dock konstigt att vissa Roco-modeller hade svårt att acceptera Roco-kopplingshuvuden! Vissa Hobby-Trade-vagnar behövde också klippa ut “standard”-kopplingarna eftersom det inte verkade vara något annat sätt att få ut dem!

Tillverkarens Nyheter

Under ett samtal med MJ-Hobby/Jeco, strax före nyår, avslöjades att dieselloket T23 troligen bara är ett par veckor bort från produktion. (Ta fram plånboken…!) Elloken i Rc-serien behöver lite mer arbete än, men “under våren” är den hoppfulla uppskattningen. Rälsbussvagnarna kommer från samma ‘verkstad’ som Rc-loken, så de väntar tills loket är i produktion. Vi frågade också om möjligheten att återutge vissa modeller som hade sålt slut och som fick bruttosiffror på andrahandsmarknaden (därmed indikerade intresse och efterfrågan). Det finns en avsikt, men tills ovanstående modeller har producerats är det behagligt oklokt att göra några planer eller spekulationer om vad eller när.

Frykmodell är ett namn som mer förknippas med N-skala, men är inte främmande för H0. För båda skalorna är de på väg att producera en modell av en bil som är både hatad och älskad, beroende på din synvinkel: Volvo 740 som A-traktor! (Detta är förmodligen lite för modernt för vår epok, men för alla som är intresserade av dagens scen är dessa tyvärr viktiga! Där, nu vet du den här författarens syn på dem!)

Andra intressanta nyheter

Tågen längs Malmbanan har återigen ställts in efter ytterligare en urspårning med ett malmtåg, den 17 december. Banan förväntas inte öppna igen förrän i slutet av januari! Skadorna är kolossala, eftersom det verkar som att en vagn spårat ur “delvis” vid Tornehamn men inte fått tåget helt av spåret förrän 15 km längre bort vid Vassijaure. En betydande del av ett snöskjul behövde rivas för att kunna bärga tåget, och runt 25 000 nya slipers krävs för att reparera linjen (liksom reparationer av kontaktledningar och så vidare) innan några tåg kan köras säkert!

News from December 2023

Our News

The only work carried out here was to retrofit 25 models with Roco close couplings. We bought a pack of 50 couplings, enough for 25 items, but hadn’t realised just how much new stock we had acquired over the last three years, here in Sweden! We’ll need to buy some more. Our Piko Bo14a carriage wouldn’t accept the couplings and it seems to be due to a design fault with the Symoba coupling, which we will investigate later. It was curious, however, that some Roco models had difficulty accepting Roco coupling heads! Also, some Hobby-Trade wagons needed the ‘standard’ couplings to be cut out because there seemed no other way of getting them out!

Manufacturer News

During a conversation with MJ-Hobby/Jeco, just before the new year, it was revealed that the T23 diesel locomotive is probably only a couple of weeks away from production. (Get your wallets out…!) The Rc-series electric locomotives need a little more work yet, but ‘during the spring’ is the hopeful estimate. The railbus trailers are coming from the same source as the Rc-locos, so they will wait until the loco is in production. We also enquired about the possibility of reissuing certain models that had sold out and were fetching gross figures on the second-hand market (thus indicating interest and demand). There is an intention, but until the above models have been produced, it is agreeably unwise to make any plans or speculations as to what or when.

Frykmodell is a name associated more with N-scale, but is no stranger to H0. For both scales they are about to produce a model of a car that is both hated and loved, depending on your viewpoint: the Volvo 740 as an A-traktor! (This is probably a bit too modern for our epoch, but for anyone interested in the current scene, these are sadly, essential! There, now you know this writer’s view on them!)

Other News

Trains along the Malmbanan (Iron Ore Railway) have been suspended again following another derailment with an ore train, on December 17th. The line is not expected to reopen until the end of January! The damage is colossal, as it appears that a wagon derailed ‘partially’ at Tornehamn but didn’t bring the train completely off until 15km farther at Vassijaure. A significant part of a snow shed had to be demolished in order to recover the train, and roundly 25000 new sleepers are required to repair the line (as well as repairs to contact wires and so on) before any trains can safely run!

Behind the Scenes

Mini-Series about preparing the new Railway

Over the next few updates/months, we are going to look at the vague plans for a new railway. They have to be vague because there are many obstacles to overcome, and any could affect the final projection. Also, there is the well known saying, “Never announce your plans, there is no surer way for them to go awry!”

Mini-Series about the new railway; 1: “Projekt Jakob”

During construction of the FLMJ, a target date had been created; a date by which the Railway should be in a presentable state for the running of trains, for the enjoyment of us and our invited guests. Whilst the actual year is, in this context, irrelevant, the date was July 14th; and this, according to the Swedish Almanack, is Folke’s name-day. Getting the railway ready, became known as “Projekt Folke”.
For our new project, which has the added burden of getting the basement ready to accommodate the railway, no such date can realistically be projected. We could be very generous and look far ahead, which has the risk of losing sight of the objective. Pushing ourselves to a short timescale could risk cutting corners. Instead, we have taken the date of the opening of the original KRBJ (which, as you should know by now, is what the FLMJ emanated from), July 25th, “Jakob” on the Almanack. This year, the date falls on a Thursday, which is awkward if we did want to mark the date. Next year, however, being on a Friday during the Swedish summer holiday; could lead us to the temptation of saying that we will try to get a ‘significant part’ of the railway in operational condition by that date, for a week-long open-event the week after. Well, it’s just a thought. But we’ve adopted the name, “Projekt Jakob”. For now.
So, what does Projekt Jakob encompass? Strictly speaking, it is the construction of a Railway that will bring the spirit of the FLMJ back to life. So, to have a railway diorama (H0-scale, of course) where trains can arrive to and depart from; even if it is just between two stations, or station and ‘fiddle-yard’, that is what Projekt Jakob encompasses. Where we go from there is another story; and over the next few months/updates, we shall describe the vague plans, knowing full well that some of them may have to be changed or abandoned (rather like the originally planned narrow-gauge extension to the FLMJ).

Next Month: The Rickbacken—Töjnan Järnväg (RTJ).

Nyheter från november 2023

Våra Nyheter

Det har inte varit någon aktivitet på våra modeller under november.

Förståeligt nog kommer det inga RTJ-nyheter på några månader ännu. Källaren där RTJ kommer att byggas ansågs vid besiktning vara fuktig. Innan vi påbörjade någon grävning runt huset utanför (för att förbättra isoleringen) bestämde vi oss för att undersöka möjligheten att bristen på uppvärmning i kombination med en öppen golvbrunn kunde ha bidragit till detta. Vi har kunnat använda en kraftfull avfuktare, och redan resultatet är mest uppmuntrande: den har använts i två rum och väggarna där är nu torra. Uppvärmning kommer att tillhandahållas härnäst (en luftpump måste vänta tills det finns mer “investeringsresurs” (pengar) tillgängliga), och vi är försiktigt säkra på att starta järnvägen under våren, nästa år.

Tillverkarens Nyheter

Dekas ska producera fler versioner av sin framgångsrika svenska Hbis-vagn och några nya Ge/Gs-vagnar, några av de senare i ASG-färg.

Roco har annonserat en annan version av deras Dm3 lok; artikelnummer 7500006 är i tidigare skick (nummerserier 834-845, 942-957, 968-986, inte 1201-1250), men fotot är ett montage och de faktiska löpande numren är inte kända. Det finns även AC- och DCC-versioner med olika artikelnummer.

Andra intressanta nyheter

Den årliga Hjulmarknaden ägde rum på Solna i slutet av november, en vecka tidigare än den vanliga ”lördagen samma helg som första söndagen i advent”. På grund av förvirringen om datumet (som också hade citerats fel ett tag) ställdes långdistansbesökare (våra vänner och andra från Storbritannien, till exempel) upp och deltog inte.

Ändå kunde vi köpa en modellbil. En ganska speciell sådan, och modellen byggdes från grunden (så den är lite sällsynt och var inte billig, men inte för dyr heller). Det är en Kalmar Tjorven 441-C; ett fordon som används av Posten. De hade ett Daf-44-chassi och tillverkades i början av 1970-talet, men togs ur drift under 1976.

SJ har stängt alla biljettkontor och tagit bort alla biljettautomater. Detta betyder inte att resan är gratis; passagerare måste köpa online via hemsidan eller deras app. Vissa användares erfarenhet är att varken webbplatsen eller appen är särskilt effektiva; och det har i vissa fall visat sig omöjligt att köpa biljetter. “Chatbot” och kundtjänst är lika ohjälpsamma. Vi känner till minst två andra biljettleverantörer, och om våra undersökningar är framgångsrika kommer vi att länka till dem.

News from November 2023

Our News

There has been no activity on our models during November.

Understandably, there will be no RTJ news for a few months, yet. The basement where the RTJ will be built was considered, at inspection, to be damp. Before commencing any digging around the house outside (in order to improve the insulation), we decided to investigate the possibility that the lack of heating, coupled with an open floor drain, could have contributed to this. We have been able to use a powerful dehumidifier, and already the results are most encouraging: it has been used in two rooms and the walls there are now dry. Heating will be provided next (an air pump will have to wait until there is more ‘investment resource’ (money) available), and we are cautiously confident of starting the Railway during the Spring, next year.

Manufacturer News

Dekas is to produce more versions of their successful Swedish ‘Hbis‘ wagon, and some new ‘Ge‘/’Gs‘ wagons, some of the latter in ASG livery.

Roco has announced a different version of their Dm3 loco; article number 7500006 is in the earlier condition (number series 834-845, 942-957, 968-986, not 1201-1250), but the photo is a montage and the actual running numbers are not known. There are also AC and DCC versions with different article numbers.

Other News

The annual Hjulmarknaden (“wheel fayre”) took place at Solna at the end of November, one week earlier than the usual “Saturday of the same weekend as the first Sunday in Advent” (first Sunday is four weeks before Christmas (not essentially the first in December), thus 27th November to 3rd December). Due to the confusion about the date (which had also been misquoted for a while), longer distance visitors (our friends and others from the UK, for example) were put off and didn’t attend.

Nevertheless, we were able to buy a model car. A rather special one, and the model was built from scratch (so it’s a bit rare, and wasn’t cheap, but not over-priced, either). It’s a Kalmar Tjorven 441-C; a vehicle used by the Swedish Post Service, with right-side drive so that the driver can put the mail into the roadside mailboxes without having to leave the vehicle. They had a Daf-44 chassis, and were produced in the early 1970s, but were taken out of service during 1976.

SJ has closed all ticket offices and removed all ticket machines. This doesn’t mean that travel is free; passengers must buy online via the website or their app. Experience by some users is that neither the website nor the app are particularly efficient or effective; and it has in some instances proven impossible to buy tickets. The ‘chatbot’ and customer service are equally unhelpful. We know of at least two ‘third party’ ticket providers, and if our investigations are successful, then we’ll link to them.

Behind the Scenes

Mini-Series around the FLMJ; L: That ‘other’ online channel

During the many years in the UK, the FLMJ had a ‘slight’ presence on YouTube; but this was more personal for the Director General who also posted videos from other railway activities, mainly do with railways in 7¼” gauge! In nearly all cases, the uploaded videos were ‘point and shoot’ with no editing. There was a pause function on one of the smartphones, but it was not reliable. Using time off (from having a layout to work on), some video editing resources have been looked at and played with. We think it would be nice if we can present a 5-10 minutes quarterly update video on progress with the new railway, but we have many obstacles to overcome. If we are able to do this, then we will advise, here!

Seemingly consigned to history is the involvement with 7¼” gauge railways. They are very rare here in Sweden, and none have authentic operation or signalling, something that Adrian had been accustomed to in the UK. But our ‘channel’ can still include other videos of more relevant interest!

Starting Next Month: We are going to say more about the new railway during next year’s “Behind the Scenes” in our monthly updates.