Author Archives: Adrian

Nyheter, november 2021

Våra nyheter på Svenska

En löpande kommentar av nya modeller är inte riktigt vad vi ville med den här webbplatsen, inte ens i den nuvarande situationen. Det får det att verka som om vi samlar tåg. Vi är inte samlare, vi är modellerare. Så vi kommer att undvika den typen av nyheter, förutom när det finns något extra speciellt att meddela.

Det finns dock några nyheter som passar här den här månaden. Först har vi från Byggsvenskt erhållit ett nytt chassi till en av våra X10-enheter, nummer 3149. Detta är ett tungt och kraftfullt drivsystem för modellen, och det kommer att vara perfekt kapabelt att arbeta med fyra vagnståg (så X10 3148 kommer att inte drivas alls). För det andra, och från samma leverantör, har vi fått de dekaler som krävs för Yd railbus och båda släpvagnarna, UF2 och UF6. Leverantören har också gått med på att göra speciellt några dekaler för UGJ F4F-bagagevagnen som har fel nummer. De enda nummer som verkar finnas tillgängliga som dekaler är för F4F som hade kontoret i ena änden av vagnen, inte de få där kontoret låg i mitten. Gissa vilken version vi har!

Vi har också skaffat några intressanta vägfordon. Två Volvo Amazoner och en PV544 (den sista med husvagn) är Wiking-modeller, inte Brekina eller Praliné/Busch. Så de duplicerar inte det vi redan har (i lager), men de ger oss något att använda för ett diorama om vi kan få ett byggt! Bussarna är egentligen för moderna för vår epok; men dessa är verkligen för en privat samling, en känsla av nostalgi kring de senaste 30 åren som turist till Stockholm; så även om de kan dyka upp på FLMJ då och då, är det mer sannolikt att de kommer att användas på ett separat statiskt diorama! “Checker-cab” respekterar att många svenskar importerar och restaurerar gamla amerikanska bilar, och det här är en klassiker!

Tillverkarens Nyheter:

HNoll meddelar att nästa passagerarvagnar (B4) sannolikt kommer att dyka upp i mars-maj, beroende på fraktalternativ. Vissa vagntyper är nu slutsålda hos leverantören och BC4, WL4, WL6 och R4/R12/S12 är ett avslutat kapitel, med förbehåll för eventuella återstående lager hos återförsäljare. En liten serie bruna R4 kommer dock att tillverkas efter behov, och RB11 i Blue-X/IC-11 kommer att kompletteras om det inte finns tillräckligt med vid releasen av A11 och B11.

PCX87 har annonserat fyra nya versioner (färgalternativ) av sin Saab 99, men av större spänning, en ny modell, Volvo 164, i 1968 års skick; igen, i fyra färger. För många år sedan gjorde Kniga Modelle ett byggsats av 1973 års version av denna bil (varav vi har satt ihop tre), så det ska bli trevligt att ha en (eller flera) färdiggjorda!

Det finns få nyheter om Minichamps föreslagna modeller. Under december väntas Volvo 480 coupé, 740 kombi och 850 sedan. Deras Volvo 240 (sedan och kombi) väntas i januari och båda Saab 900-versionerna i februari. Men Volvo 740 sedan har lagts tillbaka till september 2022.

Andra nyheter:

Modelljärnvägsmässa i Uppsala den 13/14 november besöktes på söndagen och ägde rum i bara en sal, trots att det stod ”Fyrishov Hall C & D” i reklam. Faktum är att de två ganska små salarna kan öppnas upp till en större hall. Där hade Upplands MJ sin moduluppbyggnad som innehöll en modell av Uppsala station innan den modifierades. Även om detta är ett pågående arbete, var det verkligen inspirerande, och det skulle vara intressant att se framstegen vid nästa års evenemang – de hoppas att det kan bli ett årligt evenemang. Eftersom de var en DCC-layout verkade de tillbringa mycket tid med att pilla med det, för att försöka få saker att fungera, men inte allmänt; det var mycket aktivitet och några trevliga tåg att beundra. Utöver detta fanns det några tågset för barn att leka med, och en hel del handlare – varav de flesta hade lagerlass med Märklin-produkter. Det var ganska uppfriskande att hitta ett stall med några andra märken! En vagn köptes, men inget annat!

Hjulmarknaden i Solna den 27 november var precis så stor och imponerande som den brukar vara. Avbröts förra året på grund av pandemin, det var bra för detta evenemang att vara tillbaka. Detta är inte en modelljärnvägsutställning, och även om det visades en liten layout i H0-skala och ett live-ångspår, var evenemanget verkligen en sammankomst av järnvägsmodelltillverkare och historiska järnvägsgrupper. För FLMJ är det här vi köpte chassit och dekalerna. Forskning och referensmaterial begränsades till två böcker och två DVD-skivor. Ett missöde var en handlare som hade några lokalt producerade modeller av postbilen ’Kalmar Tjorven’, men bad oss ​​komma tillbaka för att se rätt person som kunde acceptera en icke-kontant betalning, och sedan lagom distraherad glömde vi! Resan till och från evenemanget skedde med Uppsala—Stockholm Pendel, men det var en besvikelse att både ut- och hemfärder skedde i moderna X40-tåg, inte de gynnade 1980-talsvagnarna toppade och svansade med Rc-lok! Den här resan blev nästan inte av eftersom SJs app inte fungerade som den ska och istället användes en alternativ onlineprocess som faktiskt gav billigare biljetter. Så vi klagar inte på att SJs app inte fungerar; dess misslyckande gjorde oss en tjänst!

November 2021 News

Our News

A running commentary of new models is not really what we wanted with this website, even in the current situation. It makes it seem as if we’re collecting trains. We’re not collectors, we’re modellers. So, we are going to steer away from that sort of news, except when there is something extra special to announce. (Also, we try to avoid buying models in November! This is because their annual service is based on the month in which they were delivered, and November has traditionally been a ‘purchase’ month. Once we’re back into the regular schedules, we have a lot of work to do every November! Once the new FLMJ is functional, we will investigate a different schedule.)
There are a few items of news that are suitable here, this month, however. First, we have obtained from Byggsvenskt, a new chassis for one of our X10 units, number 3149. This is a heavy and powerful drive system for the model, and it will be perfectly capable of working the four coach train (so X10 3148 will not be powered at all). We actually arranged for three drive-chassis units, the other two for friends of the former FLMJ who also have models of the X10 from UGJ. Secondly, and from the same supplier, we have obtained the decals required for the Yd railbus and both trailers, the UF2 and the UF6. The supplier has also agreed to make especially, some decals for the UGJ F4F baggage carriage which has the wrong number. The only numbers that seem to be available as decals are for the F4F which had the office at the end of the carriage, not the few where the office was in the centre. Guess which version ours is!

We’ve also acquired some interesting road vehicles which are worth a mention. Two Volvo Amazons and a PV544 (the last with a caravan) are Wiking models, not Brekina or Praliné/Busch. So they do not duplicate what we already have (in storage), but they give us something to use for a diorama if we can get one built! The buses are really too modern for our epoch; but these are really for a private collection, a sense of nostalgia relating to the last 30 years as a tourist to Stockholm; so although they might appear on the FLMJ from time to time, they are more likely to be used on a separate static diorama! The Checker cab respects the fact that many Swedes import and restore old American cars, and this is a classic!

Manufacturer News

HNoll advises that the next passenger carriages (B4) are likely to appear in March-May, depending on shipping options. Some carriage types are completely finished with the supplier and the BC4, WL4, WL6 and R4/R12/S12 are a closed chapter, subject to any remaining stocks with retailers. However, a small series of brown R4s will be manufactured as demand allows, and the RB11 in Blue-X/IC-11 will be supplemented if there are not enough at the release of the A11 and B11.

PCX87 has announced four new versions (colour options) of their Saab 99, but of greater excitement, a new model, the Volvo 164, in 1968 condition; again, in four colours. Many years ago Kniga Modelle made a kit of the 1973 version of this car (of which we have assembled three), so it will be nice to have one (or more) ready made!

There is little news regarding Minichamps’ proposed models. Expected during December are the Volvo 480 coupé, 740 estate, and 850 sedan. Their Volvo 240 (sedan and estate) is expected in January and both of the Saab 900 versions in February. But, the Volvo 740 sedan has been put back to September 2022.

Other News

The Modelljärnvägsmässa in Uppsala on November 13th/14th was attended on the Sunday, and took place in just one hall, even though the advertising said, “Fyrishov Hall C & D”. The fact is that the two rather small halls can be opened up to make one larger hall. Upplands MJ had their modular layout there, which incorporated a model of Uppsala station before it was modified. Whilst this is a work in progress, it was certainly inspiring, and it would be interesting to see the progress at next year’s show – they are hoping that it can become an annual event. Being a DCC layout, they seemed to spend a lot of time fiddling with it, trying to get things to work, but not universally; there was plenty of activity and some nice train rakes to admire. In addition to this, there were some train sets for children to play with, and quite a lot of traders – most of whom had stock-loads of Märklin products. It was quite refreshing to find a stall with some other brands! One wagon was purchased, but nothing else!

Hjulmarknaden in Solna on November 27th was just as big and impressive as it usually is. Cancelled last year due to the pandemic, it was good for this event to be back. This is not a model railway exhibition, and although there was one small H0-scale layout on display and a live steam track, the event was really a gathering of railway model manufacturers, and heritage railway groups. For the FLMJ, this is where we purchased the chassis and decals. Research and reference material was limited to two books and two DVDs. One mishap was a trader who had some locally produced models of the ‘Kalmar Tjorven’ post car, but asked us to come back to see the right person who could accept a non-cash payment, and then suitably distracted, we forgot! Travel to and from the event was with the Uppsala—Stockholm Pendel, but it was disappointing that both outward and homeward journeys were in modern X40 units, not the favoured 1980s carriages topped and tailed with Rc-locomotives! This journey almost didn’t happen because SJ’s App didn’t function properly and an alternative online process was used instead, which actually produced cheaper tickets. So, we’re not complaining about SJ’s App not working; its failure did us a favour!

SJ’s X2000 is to run for many more years yet, with the first having just received a major overhaul and minor facelift; it still has an unimaginative livery, but some sort of effort has been made! It does now have a third level of comfort, the Second Class Calm, where you pay extra to have a so-called “quiet carriage”!

Nyheter, oktober 2021

Våra nyheter på Svenska

Tre Rivarossi-vagnar anlände (som en förpackning) av typen ‘Gbs‘, förutom att två av dem är märkta och numrerade pre-UIC, som typ ‘Gre‘. Dessa är de före detta Lima-vagnarna, övertagna av Hornby, och sålda vidare under varumärket Rivarossi. Varför två olika epoker dyker upp i en uppsättning är något bara Hornby kan svara på. Ändå är de ett speciellt set, så vi ville inte missa möjligheten att skaffa dem, även om de är vittrade – något som vi brukar försöka undvika på FLMJ.
Inte rullande materiel, men åtminstone modellmaterial. Två byggnader förvärvades via Tradera. Det ena är ett annat exemplar av det vanliga Pola svenska huset, men bilden på kartongen antydde att det var en annan version. Det är inte säljarens fel att det inte är det, snarare Polas fel! Men det här är ingen besvikelse, och monteringen ska ske snart, Den andra är lite mer generisk, men ganska typisk för ett hus i Sverige (och ett som vi inte redan har), så det blir lika intressant.

Tillverkarens Nyheter:

HNoll rapporterar om ytterligare produktionsproblem i Kina, och det är osannolikt att vi kommer att se några fler nya modeller före 2022. Tågkompaniet och Connex sovvagnar och liggvagnar har sålt väldigt bra, men ändå inte tillräckligt för att motivera att göra fler med olika nummer på!
Brekina har tillverkat Daf 66 kombi i ett urval av färger. Det innebär att både Daf 66 och Volvo 66 finns som sedan och kombi.
Wiking har tillverkat Volvo 850 kombi i metallisk kopparfärg. Vi undrade hur äkta den här färgen är på den här modellen, och den närmaste 1:1-versionen som vi kunde hitta på en ganska grundlig internetsökning, fanns på den här bilden (se nyheterna på engelska) från Polen! Denna modell är fortfarande Wikings modernaste Volvo.
Winterzone (https://shop.winterzone.se/index.php?) släpper ständigt nya varor i sitt 3D-printade sortiment. Av särskilt intresse för järnvägsscenen är de lösa luftintagen och hyttväggarna att montera på NMJ:s Y1 och YF1. Se deras katalog på hemsidan. Andra föremål av intresse är en sandlåda, parkbänkar, trafikkoner och andra körfältsmarkörer, kabeltrummor, infartsbarriärer, pallar, olika typer av behållare och återvinningscontainrar, korvkiosk, plattformsställverk (nästa epok upp från TeknoBygg; se bild), diverse säten att sätta i modeller som saknar inredning, o.s.v.!

Andra nyheter:

MJ-Hobby hade ett speciellt evenemang i början av månaden, där, inne i butiken, all radiostyrd modellering flyttades bort för att ge plats åt en modulär modelljärnvägslayout och ett par andra utställningar; och lättare förtäring serverades från ett tält utanför butiken. Detta arrangerades istället för en full utställning eftersom det här är en hektisk tid på året för sådana evenemang och för mycket konkurrens! Butiken verkade mycket upptagen på dagen, men inga köp gjordes på uppdrag av FLMJ.

October 2021 News

Rolling Stock Updates

Three Rivarossi wagons arrived (as a boxed set) of type ‘Gbs’, except that two of them are labelled and numbered pre-UIC, as type ‘Gre’. These are the former Lima wagons, taken over by Hornby, and resold under the Rivarossi brand. Quite why two different epochs appear in one set is something only Hornby can answer. Nevertheless, they are a special set, so we didn’t want to miss the opportunity to obtain them, even though they are weathered – something that we usually try to avoid at the FLMJ.
Not rolling stock, but modelling material at least. Two buildings were acquired via Tradera. One is another copy of the standard Pola Swedish house, but the picture on the box suggested that it was a different version. It is not the seller’s fault that it isn’t, rather Pola’s fault! But this is not a disappointment, and it’s assembly shall take place soon, The other is a little more generic, but quite typical for a house in Sweden (and one that we do not already have), so that will be just as interesting.

Manufacturer News

HNoll reports that production problems continue in China; now a lack of electricity means that future deliveries will be delayed. It is not possible to say with any certainty when any carriages can be delivered. HNoll says that we have to be realistic and count on delivery not before 2022. Revenues from these products will therefore be delayed, which affects the models planned for 2022. It is very sad that this is happening and nothing can be influenced. The only positive right now is that HNoll can spend even more time on details during the design stage for future models.
Tågkompaniet and Connex sleeper and couchette carriages have sold so well that they have made a profit. The series has been produced in 120 copies of each model. However, there are still too few sold to justify a continuation with more running numbers, which will be a disappointment to people wanting to create scale length trains. No more will be manufactured in this series. However, the remaining carriages in the TKAB and Connex series will still be manufactured.
Brekina has, not by surprise, issued the Daf 66 kombi in a selection of colours. This means that both Daf 66 and Volvo 66 are available as sedans and kombis.
Wiking has released the Volvo 850 kombi in a metallic copper colour. We wondered how authentic this colour is on this model, and the nearest 1:1 version that we could find on a rather thorough internet search, was in this picture from Poland! This model remains Wiking’s most modern Volvo.

Winterzone (https://shop.winterzone.se/index.php?) is constantly releasing new items in its 3D-printed range. Of particular interest for the railway scene, are the loose air intakes and cab walls to mount on NMJ’s Y1 and YF1. See their catalogue on the website. Other items of interest are a gritting sandbox, park benches, traffic cones and other lane markers, cable drums, entry barriers, pallets, assorted types of skips and recycling containers, sausage kiosk, platform switchgear (the next epoch up from the TeknoBygg one; see image), assorted seats to put in models that have no interior fittings, and so on!

Other News

MJ-Hobby had a special event at the beginning of the month, where, inside the shop, all of the Radio Controlled modelling was moved away to make room for a modular model railway layout and a couple of other displays; and light refreshments were served from a tent outside the store. This was arranged instead of a full exhibition as this is a busy time of year for such events, and too much competition! The store seemed very busy on the day, but no purchases were made on behalf of the FLMJ.

Nyheter, september 2021

Rullande Materiel

Tre Jeco ‘Uh’ tankvagnar anlände i början av månaden, var och en i Gulf, Mobil och Nynäs. Tyvärr har löpnumren ändrats från de som annonseras och alla tre har felaktiga UIC-kontrollsiffror. (De skulle ha varit korrekta med de ursprungliga siffrorna!) Vi har nu sju av den här tankvagnstilen, och om inte något särskilt intressant produceras, tänker vi inte få mer. Vi ser fram emot den tid då vi kan köra dem som ett tåg (alla sju).

Tillverkarens Nyheter:

HNoll rapporterar att motorfordonen är redo för verktygstillverkning. Men vi vet inte vad detta betyder (vi var medvetna om Ma-lok, men det är något annat). Om Ma-lok har HNoll sagt väldigt lite men kanske kommer det några foton innan årets slut. Specialvagnarna (typ S1) kommer att försenas på grund av ett missförstånd med produktionskostnaderna! De tas inte bort utan pausas en kort stund.

Brekina har producerat modeller av Volvo 66 sedan dess tillsammans med Daf 66-versionen. De noterar att Daf är en 1972-modell, och Volvon är 1975. Som vanligt finns det ett sortiment av färger på modellerna. Kombi-versionen erbjuds också i postleverans och för Sveriges grannar, i norsk polis (“Politi”). Postversionen ska naturligtvis ha ratten till höger, men det gör inte modellen! På bilden (se nyheter på engelska) är den blå modellen Daf, men silvermodellen är Volvo.

Andra nyheter:

Vi hade planerat att undersöka en modelljärnvägshändelse på Kårsta i början av månaden (och som fanns på vår kommande evenemangssida), men kollektivtrafiken till evenemanget var hemsk. Linjen till Kårsta stängdes p.g.a. underhåll. Istället för att tillhandahålla en järnvägsersättningsbuss för att betjäna sträckan, gav SL ett sortiment av bussar för att betjäna olika delar av sträckan, och vissa för att betjäna också områden som inte ens nås av järnvägen! Man skulle behöva byta minst två gånger för att komma dit; så vi bestämde oss för att inte gå. Förhoppningsvis blir nästa år OK; och vi får prova en åktur i ett nytt X15p -tåg samtidigt. Kanske!

Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg – SKÅJ hade ett evenemang på Krylbo lokstallet, och ett specialtåg kördes från Stockholm med ellok F 701, varav FLMJ har en modell. Så vi gick ut för att fånga (filma och fotografera) tåget som susade genom Häggvik på sin utresa. Du kan se den här: www.youtube.com/watch?v=psVK3o0JMV0 i en video från mobiltelefonen eftersom vi glömde att ladda Go-Pro helt!

Kolla våra evenemangslistor. MJ-Hobby har en MMM-dag den 2 oktober, och det finns en järnvägsrelaterad händelse som föreslås i Uppsala ganska snart. Och sedan i slutet av november finns det Hjulmarknaden, som ofta besöktes från Storbritannien eftersom det är en så värdig händelse!

Och slutligen: FLMJ:s tidigare generaldirektör fick anställning under september, och det betyder att ljuset är i sikte för processen att börja söka efter ett nytt hem för järnvägen. Många utgifter måste återvinnas först, så det kommer inte att vara innan nästa år. Vi avser dock på ett eller annat sätt att ”markera” 30 -årsjubileet för öppnandet av det ursprungliga KRBJ (från vilket FLMJ kom) den 25 juli nästa år. Kanske bara ett tillkännagivande (för att vara realistiskt), men vem vet?

September 2021 News

Rolling Stock News

Three Jeco tank wagons arrived at the beginning of the month, one each in Gulf, Mobil and Nynäs liveries. Unfortunately, the running numbers have been changed from the ones advertised and all three have incorrect UIC control digits. (They would have been correct with the original numbers!) We now have seven of this style of tank wagon, and unless something especially interesting is produced, we don’t intend to get any more. We look forward to the time when we can run them as a train (all seven).

Manufacturer News

HNoll reports that the motor vehicles (motorvagnarna) are ready for tool making. But, we do not know what this refers to (we were aware of the Ma-loco, but that is something else). Of the Ma loco HNoll has said very little other than that it is coming along nicely and maybe some photos will be available before the end of the year. Deliveries of the next passenger carriages can hopefully take place at the end of 2021. The Blue X carriages (IC-11) A11 and B11 have been moved to 2022 (March-April-May) together with the B4 carriages when they will make a tool for the extra window panes on B11. The special carriages (type S1) will take a while longer due to a production and costing misunderstanding! They are not removed but paused for a short time.

Brekina has released models of the Volvo 66 sedan alongside the Daf 66 version. They note that the Daf is a 1972 year model, and the Volvo is 1975. As usual, there is an assortment of liveries. The kombi (estate) version is also offered in post livery and for Sweden’s neighbours, in Norwegian police (“Politi”) livery. The post version should of course have the steering wheel on the right, but the model doesn’t!
You won’t need many of either for a Swedish or other Nordic diorama; being produced in Holland, in the Daf factory, they never did become at all popular, and the same dislike was shewn to the Volvo 343, which also came from the Dutch factory, despite being designed by Volvo. But plenty were made!

Other News

We had planned to investigate a model railway event at Kårsta at the beginning of the month (and which was on our forthcoming events page), but public transport to the event was terrible. Kårsta has a railway station (the northernmost point on the remaining Roslagsbanan), but it was closed due to engineering. Instead of providing a rail replacement bus to serve the route, SL provided an assortment of busses to serve different parts of the route, and some to serve also areas not even reached by the railway! At least two changes would have been necessary; so we decided to give it a miss. Hopefully, next year will be OK; and we’ll get to sample a ride in a new X15p train at the same time. Well, maybe!

Stockholm’s Cultural Society for Steam and Railways (or correctly, Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg) – SKÅJ had an open event at Krylbo locoshed, and a special train was run from Stockholm with electric loco F 701, of which the FLMJ has a model. So, we went out to catch (film and photograph) the train whizzing through Häggvik on its outbound journey. You can see it here: www.youtube.com/watch?v=psVK3o0JMV0 in a video from the mobile phone because we forgot to fully charge the Go-Pro!

Do check our events listings; especially if you happen to be in Sweden. MJ-Hobby is having an open day of sorts on October 2nd, and there is a two day event proposed at Uppsala. And then at the end of November, there is the Hjulmarknaden, which was often visited from the UK because it is such a worthy event!

Finishing on a personal note, the former Director General of the FLMJ secured employment during September, and this means that the light is in sight for the process to restart searching for a new home for the Railway. A lot of expenditure needs to be recovered first, so it will not be before next year. However, we intend in one way or another, to ‘mark’ the 30th anniversary of the opening of the original KRBJ (from which the FLMJ emanated) on 25th July next year. Maybe just an announcement (to be realistic), but who knows?

Nyheter, augusti 2021

Våra nyheter på Svenska

Vi har inga aktieuppdateringar denna månad, men det finns goda möjligheter till lite nyheter här nästa månad!

Tillverkarens Nyheter:

Ett antal nya artiklar har dykt upp på MJ-Hobbys webbplats som artiklar beställda av dem (MJ-Hobby i tillverkarlistor). Dessa är tågvärmestolpar (gammal typ och ström), tågvärmetransformatorer, TBFH -skåp, ATC -baliser och moderna punktmotorer. De är också tillgängliga på Tradera under ett annat säljarnamn (till samma priser).

NMJ har släppt en Snälltåget Restaurangvagn R7 i två versioner, en i rött, en i blått. Dessa är för moderna för oss, men borde vara populära bland nuvarande epokmodeller.

Andra nyheter:

En av våra PCX87 Volvo 740-modeller är nu en Volvo 760! För att uppnå detta var vi tvungna att måla några svarta delar i krom; främre galler, dörrbeklädnader, karosser på sidosidan, fönsterkarmar; och speglarna i kroppsfärg. Efter att ha valt den metalliska beige fastighetsmodellen för denna konvertering matchade vi kroppsfärgen genom att blanda en del mässingmetallic med en del ‘crème -gul’ – den gula som används på SJ-rälsbussarna.

För att bryta monotonin i väntan på ett lämpligt tillfälle att bygga en ny järnväg, köptes en liten byggsats och monterades. Det var bra att behålla färdigheterna relevanta, särskilt de små förändringar som vi vanligtvis använder för att göra modellerna bättre för intern belysning (ett lager matt svart färg inuti)! Butiksnamnet är ett vi skapade själva, väldigt svenskt och ganska lokalt! Men hela konstruktionen slutfördes för snabbt, och vi har tråkigt igen!

Således den 28 augusti gjordes en resa till Malmköping, till spårvagnsmuseet där för deras säsongsöppna helg, när det verkar som om allt som kunde köras gick. Det intilliggande bussmuseet gav också några bussar för åkattraktioner, allt ingår i biljetten på 100:- dag. Trots att vädret inte bidrog till ett utomhusevenemang (FLMJ:s förbannelse, kanske?), Verkade evenemanget vara mycket välskött och var trevligast. Det var också dagen för den första körningen med en nyrestaurerad spårvagn från den tidigare södra Lidingöbanan (SSLidJ), klädd i träplankning och utrustad med en visselpipa utöver den traditionella klockan! En cab-ride i deras elektriska loco HRRJ 2 var särskilt trevlig, och den sista delen av resan söderut mot Malmköping kan ses i ett videoklipp, här: https://youtu.be/hN20Rp0UQ30.

August 2021 News

Rolling Stock Updates

We have no stock updates this month, but there is a fair possibility of some news here, next month!

Manufacturer News

A number of new items have appeared on MJ-Hobby’s website as items commissioned by them (MJ-Hobby in the manufacturers’ lists).  These are train heating posts (old type and current), train heating transformers, TBFH cabinets, ATC balises, and modern point motors.  They are also available on Tradera under a different seller’s name (at the same prices).

Train heating posts are used to supply stationary railway vehicles with electricity for heating and battery charging. They are often found alongside preparation tracks at each end, but can also be on station tracks. Both carriages and locomotives are connected to train heating.

The transformers are used to convert the 16kV AC of the overhead contact line to 1000V into train heat posts. One train heat transformer can supply several train heat stations. They are often found in relative proximity to the train heating stations that they feed.

A TBFH cabinet is used to control signal boards, request train paths and more. These are set up at platforms at both large and small stations and are available in several designs. MJ-Hobby’s version is inspired by the cabinets available at Stockholm Centralstation. Depending on the length of the platform, there may be several cabinets in each direction distributed along the platform. TBFH cabinets are often mounted either on the platform roof pillars or on overhead line poles, but can also be free-standing on their own pole.

ATC balises are found at each signal and speed board. The balis transmits signal image / speed message to the train’s ATC equipment, which has the purpose of monitoring and preventing the train from running too fast or passing a signal at a stop, applying emergency braking if necessary.

Point motor gear drives are found at electrically driven points and contain a gearbox, electronics and mechanics to be able to determine if the point’s tongues have assumed the correct position and an external electric motor. This is the most common modern version and can be found everywhere in the country. The iconic design with the yellow lid makes it an easily recognisable detail.

NMJ has released a Snälltåget Restaurant car R7 in two version, one in red, one in blue.  These are too modern for us, but should be popular among current epoch modellers.

Other News

One of our PCX87 Volvo 740 models is now a Volvo 760!  To achieve this, we had to paint some black parts in chrome; front grille, door trims, bodyside trims, window frames; and the mirrors in body-colour.  Having chosen the metallic beige estate model for this conversion, we matched the body colour by mixing one part brass metallic with one part ‘crème-gul’ – the yellow used on the SJ railbuses.

To break the monotony whilst waiting for a suitable opportunity to build a new railway, a small building kit was purchased and assembled.  It was good to keep the skills relevant, especially the little alterations that we usually adopt to make the models better for internal lighting (a layer of matt black paint inside)!  The shop name is one we created ourselves, very Swedish and quite local!  But the whole construction was completed too quickly, and we’re bored again!

Thus, on 28th August, a trip was made to Malmköping, to the tram museum there for their end of season open weekend, when it seems that everything that could run, did run.  The adjacent bus museum also provided a few buses for rides, all included in the 100:- day ticket.  Even though the weather was not conducive to an outdoor event (the curse of the FLMJ, perhaps?), the event seemed to be well patronised and was most enjoyable.  It was also the day of the first run with a newly restored tram from the former south Lidingö line (SSLidJ), clad in timber planking and fitted with a whistle in addition to the traditional bell!  A cab-ride in their electric loco HRRJ 2 was particularly enjoyable, and the last part of the journey southbound towards Malmköping can be seen in a videoclip, here: https://youtu.be/hN20Rp0UQ30.

Nyheter, juli 2021

Våra nyheter på Svenska

TGOJ vagn ‘Gre’ 11003 anlände under juli. Detta är den fjärde och sista vagnen i denna serie och kommer att köras i setet med de tre andra. Denna modell hade eftersökts länge, tills den hittades på “Tradera”, den svenska “eBay”.

Tillverkarens Nyheter:

Halling (www.ferro-train.com) har tagit fram en modell av spårvagnen M33 från Göteborg; statisk för € 379 eller utrustad med en motor och drivenhet (analog med NEM 568-avkodare) för € 439. Minsta tillåtna kurva är 180 mm.

Linie 8 GmbH (www.hoedl-linie8.de) har i samarbete med Rietze (www.rietze.de) tagit fram en statisk modell av Adtranz GT6-spårvagnen som är märkt för användning i Norrköping. Modellen kostar € 90, men ett körpaket finns för € 40.

Modeltech (www.modeltech.uk) har tagit fram en ”pro-track rail aligner” för spårvid 9, 16,5, 21, för användning vid baseboardfogar för att säkerställa att spåren ligger i linje. Fyra par kommer i en förpackning för ±100kr. Även om dessa verkar utmärkta för platt inriktning, antar det att du har standardhöjderna! (Självklart för många, men tredje parts upplevelse skiljer sig åt!)

Brekina har meddelat modeller av Daf 66 sedan i fyra färger. Vi undrar om chassit är utbytbart mot Volvo 66 kombi (för de större stötfångarna). Om det är så behöver vi bara lägga till den diagonala stången på gallret för att få en Volvo 66 sedan! Eller kanske vi borde vänta – för säkerhets skull!

PCX87 -modeller verkar vara mycket begränsade upplagor, producerade i enstaka satser. Deras Volvo 240- och 740-modeller kom och gick väldigt snabbt, och det var bara av en slump att vi upptäckte att 740 hade tillverkats. Det hade varit vår avsikt att få ett par av varje modell när de producerades och sedan “fylla på” när medel var lättare tillgängliga. Detta kommer inte att vara möjligt. Vi har kunnat slutföra det avsedda Saab -köpet (fyra 900 coupéer och en 900 cabriolet), men inte Volvo 240 eller 740 -serien. (Vi har tillräckligt för att inte bli helt besvikna!) Det verkar som att nästan ingenstans i Sverige annonserar dessa modeller eftersom handlare inte verkar veta om dem. Kanske PCX87 inte vill överleva den pandemiinducerade nedgången i affärer? Dessa modeller har en stor försäljningspotential, om de bara var mer kända och tillgängliga.

Vi kommenterade en faux-pas med Volvo 240 Estate i vår marsuppdatering, men båda versionerna av 740 ser inte riktigt ut och behövde därför granskas närmare. Bagageutrymmet på sedan är alldeles för lågt, och de bakre pelarna på kombibilen är för raka (men inte lika illa som på IMU -versionen)! Ändå är de trevliga och mycket välkomna modeller.

Andra nyheter:

Den 18 juli var det 150-årsjubileet för öppningen av Centralstation i Stockholm (från 1871). Tyvärr ignorerade dess ägare denna milstolpe och den firades inte på något sätt; en dålig show Jernhusen, för en av Europas mest betydande stationer! (Det är inte orättvist att spekulera i att om SJ fortfarande ägde byggnaden hade det varit ett fanfare-värdigt evenemang!)

July 2021 News

Rolling Stock Updates

TGOJ van ‘Gre’ 11003 arrived during July. This is the fourth and final wagon in this series, and will run in the set with the other three. This model had been searched for, for a long time, until being found on ‘Tradera’, the Swedish ‘eBay’.

Manufacturer News

Halling (www.ferro-train.com) has produced a model of the Göteborg type M33 tram; static for €379 or fitted with a motor and drive (analogue with NEM 568 decoder) for €439. Minimum curve permitted is 180mm.

Linie 8 GmbH (www.hoedl-linie8.de) in cooperation with Rietze (www.rietze.de) has produced a static model of the Adtranz GT6 tram marked for use in Norrköping. The model costs €90, but a driving kit is available for €40.

Modeltech (www.modeltech.uk) has produced a ‘pro-track rail aligner’ for gauges 9, 16,5, 21mm for use at baseboard joins to ensure that the tracks line up. Four pairs come in a pack for ±£10. Whilst these seem excellent for flat alignment, it does assume that you have the heights standardised! (Obvious to many, but third-party experience differs!)

Brekina has announced models of the Daf 66 sedan in four colours. We wonder if the chassis is interchangeable with the Volvo 66 estate (for the larger bumpers). If it is, then we’d only need to add the diagonal bar on the grille to get a Volvo 66 sedan! Or, maybe we should wait – just in case!

PCX87 models seem to be very limited editions, produced in single batches. Their Volvo 240 and 740 models came and went very quickly, and it was only by chance we found that the 740 had been produced. It had been our intention to get a couple of each model when they were produced and then ‘top up’ once funds were more readily available. This will not be possible. We have been able to complete the intended Saab purchase (four 900 coupés and one 900 cabriolet), but not the Volvo 240 or 740 ranges. (We have enough to not be totally disappointed!)
It seems that virtually nowhere in Sweden is advertising these models because traders don’t seem to know about them. Maybe PCX87 doesn’t want to survive the pandemic-induced downturn in business? These models have a great sales potential, if only they were more widely known about and available.

We commented on a faux-pas with the Volvo 240 estate in our March update, but both versions of the 740 don’t look quite right, and therefore needed a closer look. The boot on the sedan is a bit too low, and the rearmost pillars on the estate are too straight (but not as badly as on the IMU version) and not tapered! Nevertheless, they are nice and very welcome models.

Other News

We have seen at Stockholm City station and Stockholm Odenplan station, train location boards, giving an indication of approaching trains, as well as the ones that you’ve missed. It is a ‘real-time’ indicator, similar to one in use on the Great Cockcrow Railway (7¼” gauge), but not known elsewhere in the UK.

18th July was the 150th anniversary of the opening of Centralstation at Stockholm (from 1871). Sadly, its owners ignored this milestone and it was not commemorated in any way; a poor show Jernhusen, for one of Europe’s most significant stations! (It is not unfair to speculate that if SJ still owned the building, then there would have been a fanfare-worthy event organised!)

There is a new train operator in Sweden; FlixTrain is a subsidiary of FlixBus, operating mostly in Germany, but now in Sweden also; the trains are on the route between Stockholm and Göteborg, with a low-budget fare. Unfortunately, their timetable seems fictional because several attempts were made to see the trains to take photos, and not only were the trains not there, but there was no mention of them on the arrivals or departures boards at the station (not even shewing as ‘cancelled’). We did find one on a Wednesday, and that is the subject of a few photos that we captured.