Monthly Archives: December 2020

Våra nyheter på Svenska – Slutet av 2020

Z69 659 anlände i december. Klassificeringen Z69 tillämpades på en sortiment av växlingstraktorer, så vi har använt denna klassificering för att gälla för Roco-modellen. Precis som med cateringvagnen R5 används denna lok för att fylla en lucka, en alternativ växellok till Z65 / Z70. Roco producerade modellen redan på 1980-talet och den fanns endast tillgänglig i ett tågsats som Z66 000.

F 1207 är nu redo för fullständig testning. Den nya motorn anlände den 1 december efter att ha hållits upp i Storbritanniens postsystem. Den nya motorn monterades den 7 december. Vi började med att lödda på två långa kablar och ansluta dem direkt till en styrenhet, vilket visade att motorn fungerade OK. Nästa jobb var att försiktigt hamra på svänghjulet och lämna exakt 4 mm spindel utsatt mellan det och motorhöljet. Sedan föll allt på rätt plats, snyggt uppradat och säkert. Ledningarna anslöts sedan direkt till styrenheten igen, och med bara en liten kraft kröp loket framåt och sedan tillbaka. Nästa jobb var att sätta ihop allt igen, och sedan ”Heljans syndrom” startade; en elektrisk kontakt längre fram bröt och vi var tvungna att separera loco och anbud igen (ett jobb som också riskerar elbrott)! Men detta var allt gjort och i slutet av dagen var loket i körklart skick, smidigare än det någonsin hade kört tidigare. Följande dag monterade vi tillbaka ångröret som bröt sig under dagen och den nya visslingen. Den nya visselpipan är inte en äkta artikel eftersom Heljan inte levererar dem; så vi har monterat närmaste alternativ; en 4 mm skala Markits LNER ‘Pacific’ visselpipa. En irritation för att lösa senare är belysningen; den tänds korrekt framför körriktningen, men den tänds också vid halv ljusstyrka på baksidan av körriktningen; förmodligen en back-EMF-fråga.

En Jeco/DJH-sats för N loco har anlänt och efter att ha arbetat mycket på F 1207 är vi ganska säkra på att kunna bygga den. Satsen är en blandning av etsad metall och gjuten metall, och det verkar som att den bara behöver färg för att kunna komplettera den. Vi köper dock också ersättningsnummer; 1304 har inte bevarats och är därför mindre benägna att kopiera besökare till den nya järnvägen! (De andra tillgängliga siffrorna är 576 (Ängelholm), 641 (Gävle) och 1173 (Stockholms Ånglokssällskap).) Vi tog med sex färger från Storbritannien; tyvärr läckte en av dem på vägen!

Under december började vi med att montera en fästmutter på chassit! Vi upptäckte att satsen (efter design) saknar en Bellcrank, så vi har gjort en från en offcut! Vi målade sedan delarna som blir för svåra att måla när pannan, tankarna och chassit är monterade och arbetet fortsätter i januari.

Trots att 1990-talets leveranser verkligen är för moderna för större delen av vårt lager, introducerades den första av den blå / svarta färgen ungefär vid den tidpunkt då vår epok slutar. B5FKRT 5017 gick med i flottan i december och ger oss större flexibilitet med tågformationer.

Fv1 (fd-F5-L) 25786, vår första vanliga SJ-bruna Fv1 kom äntligen i december. Det här är en Heljan-modell och vi har alla tre av deras ‘speciella’ livery-versioner redan (TGOJ grön, “Pressbyrån” brun och SJ service grå), så det här är ett särskilt välkommet tillskott! Den behöver en buffert reparerad / bytas ut och en låda, men den är annars i gott skick.

Frilansbagaget (FM4 55420) sattes slutligen ihop i december. Det beslutades att lägga till en plog i slutet under hytten, så en extra Roco-plog monterades på boggin. Vi hade förbisett behovet av buffertar, och även om vi hade mycket tillgängligt hade vi bara två lager tillgängliga, så vi var tvungna att improvisera i hyttänden – och det ser bra ut. Vi hittade också några Rc-loco-speglar att lägga till som en sista minuten-idé, så dessa kommer att målas senare tillsammans med alla andra hakningar som kan behövas.

(NOJ) Gs 761 hade en koppling justerad eftersom den pekade bort från horisontell!

Efter det nedslående slutförandet av Tekla (se novemberens nyheter) har en låda gjorts och den har tagits bort. Kanske en dag i framtiden kommer vi att bygga en bättre proportionerad från grunden.

December 2020 News

Z69 659: The classification Z69 applied to an eclectic collection of shunting tractors, so we have used this classification to apply to the Roco model said to be a Z66 (which it certainly isn’t).  As with the R5 catering carriage, this loco is being used to fill a gap, an alternative shunting loco to the Z65/Z70.  It was purchased, second-hand, during December.  Roco produced the model back in the 1980s and it was only available in a train set as Z66 000.

F 1207: The new motor arrived on December 1st, having been held up in the UK’s mail system (the shop had wasted no time sending it out).  Then, a chance meeting with a friend and a trip out to a model shop procured some better wire for the loco… and a new whistle (the home made spring-loaded one didn’t work out)!  The new motor was fitted on the 7th.  We started by soldering on two long cables, and connecting them directly to a controller, which proved the motor worked OK.  Then, using a modellers’ power tool, we cut away the spindle protruding at the ‘contact’ end because it isn’t needed and is in the way.  Next job was to gently hammer on the flywheel, leaving exactly 4mm spindle exposed between it and the motor casing.  Then it all dropped into its correct place, nicely lined up and secure.  The wires were then connected directly to the controller again, and with only slight power, the loco crept forward and then back.  Smooth performance such that we had never seen before with this model!  Satisfied this far, the next job was to put it all back together, and then “Heljan Syndrome” kicked in; an electrical contact further forward broke and despite our best efforts we did now have to separate loco and tender again (a job which also risks electrical breakage)!  But, this all done and by the end of the day, the loco was in running order (pending proper running in), more smoothly than it had ever run before.  On the following day, we refitted the steam pipe that broke away during the day, and the new whistle.  Job Done!  (The new whistle, by the way, is not a genuine article because Heljan doesn’t supply them; so we’ve fitted the nearest alternative; a 4mm scale Markits LNER ‘Pacific’ whistle.)  An irritation for solving later is the lighting; it comes on correctly at the front of the direction of travel, but it also comes on at half brightness at the rear of the direction of travel; probably a back-EMF issue.

N 1304: A Jeco/DJH kit for the N loco has arrived, and having worked extensively on the F 1207, we’re reasonably confident of being able to build it.  The kit is a mixture of etched metal and cast metal, and it seems that it only needs paint to be able to complete it.  We are, however, also purchasing replacement numbers; 1304 has not been preserved and is therefore less likely to duplicate any visitors to the new railway!  (The other available numbers are 576 (Ängelholm), 641 (Gävle), and 1173 (Stockholms Ånglokssällskap).)  We brought six paints from the UK; unfortunately one of them leaked on the way!

For ore train shunting, eight eight-coupled (D / 0-8-0T) tank locomotives were procured for the Ore Line in 1900.  However, it was quickly found that the locomotive type was also suitable for heavy shunting on southern and central Swedish railway yards and until 1920 the number was increased to a total of 64 locomotives.  However, it was appropriate to also supply shunting locomotives with superheaters and in 1922-32 superheating was introduced in 44 of the locomotives which received new identity Na.  Other locomotives were scrapped or sold in the years 1925-37 to GDJ, TGOJ, JLJ, HHJ, SSJ and NBsJ, including N 578, 641, 645 and 1167 which returned with the nationalization of Gävle – Dala Järnväg in 1948, which were then also superheated.  From 1942, the locomotive type was again called N at SJ, when all locomotives (including the nationalised ones) were now superheated locomotives and equal.  The N locomotives became popular and indispensable shunting locomotives at railway yards and in ports around the country until the end of the steam locomotive operation. They were set aside as standby locomotives, but were not scrapped until 1973.  Most were scrapped, but a handful remain as museum locomotives.

We made a start late December by fitting a securing nut to the chassis!  Then work stopped whilst we investigated the kit because a problem had been identified.  One of the bell cranks (comprising lifting arm and reversing arm) was missing.  Even though the drawings indicated that there should be two, the etched sheet had only one.  So, we improvised; the supplied one went on the side of the reversing rod, and a lift arm was made for the other side from brass off-cut!  These were fitted in place, and then the housing for them fitted also; but work stopped here due to the need to paint some parts before proceeding, and we had no brush-cleaner/thinner to hand!  After the Christmas break (with shops closed), the thinner arrived and we were able to continue.  The parts painted at this early stage are ones that would be difficult to get at once the model has been built; boiler sides and adjacent tanks sides, and chassis area under the boiler.

B5FKRT 5017: Although the 1990s liveries are really too modern for the bulk of our stock, the first of the blue/black livery was being introduced at about the time that our epoch ends.  This second class coach joined the fleet in December, and allows us greater flexibility with train formations.

Fv1 (ex-F5-L) 25786: Our first plain SJ-brown Fv1 arrived in December, at last.  This is a Heljan model and we have all three of their ‘special’ livery versions already (TGOJ green, Pressbyrån brown, and SJ service grey), so this is an especially welcome addition!  It needs one buffer repaired/replaced, and a box, but it is otherwise in good condition.

FM4 55420: The freelance baggage carriage was finally put together in December.  It was decided to add a plough to the end under the cab, so a Roco yellow plough (which was certainly surplus) was repainted red and fitted to the bogie.  We had overlooked the need for the buffers, and although we had plenty available, we only had two stocks available, so we had to improvise at the cab end—and it looks OK.  We also found some Rc-loco mirrors to add as a last minute idea, so these will be painted later, along with any other snagging that might be needed.

(NOJ) Gs 761: There was an issue with the coupling height with this retrofitted wagon, and we found that the actual height was correct, but the ‘stalk’ was not 90° from the horizontal, so the coupling was pointing down.  This has all now been corrected (with a bit of packing), and is fit for service.

Tekla: Following the disappointing completion of this model (see last month’s news), a box has been made and it has been put away.  Maybe one day in the future, we’ll build a better-proportioned one from scratch.

Manufacturer News

HNoll: Unfortunately, there was not time to produce the proposed carriages (A7 etc, B7 etc, R4R etc,) before Christmas.  There were simply too many carriages and other customers in line.  There is a belief that they can deliver before the Chinese New Year, which means delivery in February, but don’t hold your breath.

Jeco: The X2000 is to be reissued as a four-car set, both SJ liveries and in AC and DC varieties.  A second set would be welcome here (but our funds may preclude it)!

November 2020 News

November has been a busy month…

Rc3 1027 is getting more ready to be used in double-heading and for testing new track before being connected to controllers.

 1. Modifications were made to the superstructure so that coupling mechanisms could be retrofitted.  The loco is of no use without couplings, so it was a necessary job!  Fitting Symoba 111+107 was straight forward, and the only extra work was to make the cut-out in the ploughs so that the couplings could poke through.
 2. We found some 13.5mm Ø wheels in stock and have fitted these into the bogies.  We also found some weights which have been fitted inside the loco, to the chassis.  Thus, it is now ready to run (notwithstanding repainting into an earlier livery at a later date).

T21 64 returned to service (for proper running-in) at the beginning of the month.

 1. A small control panel on the chassis was repainted later (it was too bright!), and a better way of fitting the handrails has been devised.  The new handrail work will be for a later date.

T45 328 also made progress.

 1. The ploughs were painted matt red, but the first coat was cleaned off so that they could be cleaned with fibre brushes and reapplied; and this has certainly made an improvement.
 2. Other painting included the bogie sides and bolsters, but of course these cannot be fitted until we have obtained a drive package for the model.
 3. With the arrival of a ‘tap’ for M2, we were able to properly tap the holes for the screws to hold the body to the chassis.
 4. We suffered a slight hiccup when we intended to apply the number decals to the buffer beams.  We had failed to notice that the red does not go all the way up to the running board!  So, this part of the red has been painted over, and then the number applied.  This loco has now gone back into storage until a motor and drive-train can be sourced for it.  In all other respects, it is ready for service.

F 1207 had some significant progress during November.  The biggest breakthrough came on the first weekend of the month, which some would argue is a little ironic: remember that this is an important Swedish locomotive, made by a Danish manufacturer… that weekend was the 500th anniversary of the Stockholm Bloodbath; we’ll leave it to you to look up the historical relevance!

 1. With some technical advice, we were able to separate the motor from the fly-wheel, and the same from the old T21 motor assembly.  Under test, we found that by inserting the ‘F’ core into the ‘T21’ casing, there was no magnetic resistance.  Reassembled with this substitution, the motor turned freely under power—one way only; completely ‘dead’ the other way!  Remembering that this is a Heljan model, we rewired and re-soldered connections and it started to work properly, but clearly needing running-in.
 2. Refitted to the loco, all was not well.  In fact, the newly assembled hybrid motor seemed to  work the wrong way (easily corrected by swapping the wires over), and then not at all.  Then smoke arose from where smoke should not arise and the controller cut out!  So, a new motor needs to be fitted.  There is also a temptation to remove the PCB completely and fit our own suppressor (capacitor) and resistors, but that will be only if all else fails.  A new motor is on order, but it seems to be taking a long time in coming (from Sheffield).
 3. Following several hours research into the model’s internal wiring, the new smoke-box door headlamp was fitted and brought into use.  It is correctly a so-called ‘warm-white’ and thus contrasts with Heljan’s ‘ice-white’ lamps.  The latter will be dyed accordingly.
 4. Boiler cab fittings have been painted with brass, copper and steel coloured paints.

K24 1775 returned to the Railway during November.  There was only one K24, and its number was 1776, so we shall see about getting ours corrected.  Curiously, when Liliput first produced the model, they got the number correct; but they later issued it as 1775 and 1772, both incorrect, yet only 1772 came with etched numberplates!

 1. The model has NEM coupling pockets, but removal of the couplings requires the chassis to be taken apart, so close couplings were retrofitted later in the month!
 2. Whilst we had the loco apart for checking over, we painted the cab fittings brass, copper and steel where appropriate, and a red regulator!
 3. The NMJ wagon, G 1000 of the NOJ (Nässjö Oskarshamn Järnväg) has been purchased to support this loco, as has an old Piko Gs 761, also of the NOJ.  The latter did not have NEM pockets, but these have now been retrofitted (Symoba, again), and all three vehicles (loco and two wagons) have close couplings inserted!  (More about the Piko wagon below…)
 4. Before SJ took over the K24, it was owned by the NOJ as their loco number 29.  For more information, see our Available Models section.

Yd 343 came in for a little more work.

 1. The ‘A’ end markers were fitted to this model.  A small job, but makes the world of visual difference!

FM4 55420 has been painted.  The decision was taken to reject the Orange “Mätvagn” livery for this model, and instead to paint it the same way as the R5, old SJ brown, but with black at window height.  It is, after all, another ‘freelance’ carriage.

 1. Because this model has had several livery considerations, it really needed sanding down first, then grey primer.  The model was sanded again between two coats of primer, and when the first coat of SJ Brown went on, it went on very well!  Obviously, its overall appearance is still a little compromised—best viewed from a distance!
 2. The gloss black at window height is now matt black.  But we have decided against repainting the roof, light grey is authentic for the brown livery.
 3. An ASEA bogie was repainted (from light grey) to match this vehicle.  This bogie is a temporary measure until the designated MD bogie has been relinquished by the T45 loco, which is borrowing it until a motor-bogie has been fitted.
 4. Extra weight was required, and we have therefore found an excellent recycling exercise for Märklin AC wheel-sets; held in with ‘gorilla-glue’ four wheel-sets provide enough weight!
 5. The number transfers have been applied, and we have used 55420, which is labelled for type F24K presently.  We will, at a later date, change the ‘24K’ to ‘M4’!

R5 2602 has continued, following the collection of some old parts in store, spare parts from former UGJ models!

 1. A bolster was fitted to each end of the chassis to serve as a buffer-beam, and for good measure, reinforced with ‘L’ section extrusion.  The buffer centres are a scale distance of 6’ apart (easier to measure in scale than actual), so marking the bolster was easy from a width point of view; getting height right was a bigger challenge!
 2. Symoba 111+103 couplings have been fitted to this model (requiring much of the new buffer beam to be cut away), and it was nice to find a use for the #103 standard pockets!
 3. End gangways were made up (the X2000 pattern was quite unsuitable), and end lights (non-working) were fitted using British ‘Replica Railways’ products designed as headlamps for 00-scale diesels!  Painted black with red lamp sections, they look quite the part!
 4. Final assembly was conducted near the end of the month, and we now have an extra catering carriage, quite freelance, but useful until more suitable models are produced.

The Tekla (aka Strömavtagarvagn) was recovered from storage, and some effort has been made to get that kit completed.  A plan of action was for a whole week, with one job each day.  Although the jobs were all quite small, this is a delicate kit, and should not be rushed!  Of equal urgency was a box for it to go into because it is rather lightweight and prone to damage!

 • This device is used at loco-sheds that house electric engines but were built before electrification, thus no cables go into the sheds.  With the loco’s pantographs lowered, the Tekla provides power to the loco; one end slides onto the lowered pantograph, the other end makes contact with the wire outside.  LEG’s film “1435 Elloksveteraner del 2” shews one in use.
 1. Naturally, we started with the easier jobs; painting the wheels and fitting them using thin ‘piano wire’ for the axles.  Super-glued into place (wheels onto axles), we now have a device that can be moved along the track—all wheels turn!
 2. The ‘stretchers’ on the top required more intensive work, however.  We didn’t have all of the required drill bits available (0.4mm, 0.6mm 0.8mm) and neither of our pin vices could hold the 0.4mm that we did have!  But using an old dentists’ drill (kindly donated years ago), we were able to create 0.7mm holes and fill with glue or solder where necessary!  Despite the precarious nature of this, it seems to have worked!
 3. Unfortunately, the 0.8mm holes go into 0.9mm plastic, so that didn’t work out.  We fitted reinforcers to the top of the frame, into which we have bored 0.9mm holes, and the insulators fit into that easily.
 4. The shape-formation of the stretchers, which needed parts soldering on, was another unfortunate problem!  This didn’t work out at all well.  The cantilevers for the stretcher that reaches to the contact wire are now made from ‘L’ section brass (instead of 0.5mm round) and soldered into place; but the insulators for the other stretcher have been gorilla-glued instead of soldered.
 5. The model finally went together at the end of the month, a few compromises here and there but not completely ruining the visual appeal.  Unfortunately, we have found that it is only a visual model (we had hoped to use it for interesting shunting purposes as designed), but as the photo shews, the stretcher to the pantograph is nowhere near long enough!  (Even if we took off our coupling so that the buffer beam could press against the loco buffers, it would still not reach!)
 • The box should be built in the early part of December.